1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات تایورین، هایپوتاورین، گلوتاتیون و لیکوپن بر روی انجماد پذیری اسپرم بز مرخز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انجمادپذیری، جنبایی اسپرم، اسید های امینه، تایورین، هایپوتاورین، گلوتاتیون و لیکوپن
سال 1391
پژوهشگران محمد رضازاده(دانشجو)، عباس فرشاد(استاد راهنما)

چکیده

چکیده: هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثرات تاوورین (10، 30 و 50 میلی مولار) و هایپوتاوورین (10، 30 و 50 میلی مولار)، گلوتانیون (1، 3 و 8 میلی مولار) و لیکوپن (200، 400 و 800 میکروگرم) بر روی انجمادپذیری اسپرم بز مرخز در صفاتی چون زنده مانی، جنبایی، جنبایی پیش رونده، سلامت آکروزوم و سلامت غشا می باشد. نمونه های منی از 4 بز مرخز از ایستگاه تحقیقاتی سنندج جمع آوری شد. در کل 16 انزال با استفاده از مهبل مصنوعی جمع آوری شدند و با رقیق کننده بر پایه تریس رقیق شدند که شامل مواد افزودنی و بدون افزودنی (شاهد) بودند. ارزیابی نمونه ها در 8 تکرار و داده ها به دست آمده از 12 گروه آزمایشی و یک گروه شاهد در قالب طرح کاملا تصادفی و وبا استفاده از نرم افزار SAS آنالیز شذند. میانگین تیمارها نیز بر اساس آزمون دانکن مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که سطوح 10، 30 و 50 میلی مولار تاوورین بطورمعنی داری زنده مانی، جنبایی، جنبایی پیش رونده و سلامت آکروزوم را کاهش دادند (p<0.05)، همچنین تاوورین در سطح 50 میلی مولار بطور معنی داری سلامت آکروزوم را نسبت به تیمار شاده افزایش داد (p<0.05). هایپوتاوورین نیز در سطوح 10، 30 و 50 میلی مولار باعث کاهش معنی داری در زنده مانی ، جنبایی، جنبایی پیش رونده و سلامت اسپرم ها شدند (P<0.05). همچنین در سطوح 10، 30 و 50 میلی مولار، هایپوتاوورین باعث افزایش معنی داری در سلامت آکروزم شد (p<0.05). گلوتاتیون در سطح 1 میلی مولار باعث افزایش معنی داری ذر زنده مانی، سلامت آکروزم و سلامت غشا شد(p<0.05). گلوتاتیون در سطوح 10، 30 و 50 میلی مولار باعث افزایش معنی داری در سلامت آکروزم نسبت به تیمار شاهد شد (p<0.05). لیکوپن در سطوح 200، 400 و 800 میکروگرم باعث افزایش معنی داری در زنده مانی و جنبایی اسپرم ها شد. همچنین لیکوپن در سطح 200 و 400 میکروگرم باعث افزایش معنی داری در جنبایی پیش رونده، سلامت آکروزم و غشا شد (p<0.05). در نتیجه اینکه تاوورین و هایپوتاوورین اثرات محافظتی خوبی بر روی سلامت آکروزم اسپرم ها داشتند. گاوتاتیون اثر محافظتی خوبی بر روی زنده مانی، سلامت آکروزم و سلامت غشا داشت. لیکوپن نیز اثر محافظتی خوبی روی زنده مانی، جنبایی، حنبایی پیش رونده، سلامت آکروزم و غشا اسپرم های بز داشت.