1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر یک مخلوط اسانسی بر قابلیت هضم ظاهری، pH و جمعیت پروتوزوای شکمبه در گوسفند کردی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اسانس -تخمیر شکمبه ای- پروتوزوآ -قابلیت هضم ظاهری
سال 1393
پژوهشگران ناصر خاطری ، عثمان عزیزی ، حسین جهانی عزیزآبادی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر افزودن یک مخلوط اسانسی حاوی 05 % آویشنن، 05 % دارچنین و 05 % میخنک، بنر قابلیت هضم ظاهری، pH شکمبهای و جمعیت پروتوزواهنا شنکمبه در گوسناندان فیسنتوه شنده بنود تیمارهنای 5 )تیمنار / آزمایشی شامل جیره پایه) 05:05 علوفه به کنسانتره( بدون افزودنی به عنوان شاهد، جیره پایه به عنووه 8 1 )تیمار 0( میلی لیتر به ازای هر رأس گوساند در روز از مخلوط اسانسی بود این آزمایش در دو دوره 02 / 1( و 6 روزه) 7 روز تغییر جیره، 15 روز عادتدهی و 7 روز نمونه گیری( با استااده از 6 راس گوساند مجهز به فیستوهی شکمبهای در قالب طرح آماری تکرار در زمان انجام شد نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کنه افنزودن مخلنوط اسانسی بر pH ، قابلیت هضم ظاهری الیناف ننا مولنور در شنوینده خنثنی، مناده خشنک، پنروتی ن خنام و تعنداد پروتوزوآهای شکمبه اثر معنیداری نداشت قبل از مصرف خنورا صنبوگاهی ظل نت نیتنرومن آمونیناکی منای 5/ شکمبه در گوساندان تغذیه شده با تیمار 1 نسبت به تیمار شاهد و تیمار 0 باهتر بود) 50 P< ( و در 6 ساعت پس 5/ از مصرف خورا گوساندان تغذیه شده با تیمار شاهد بیشترین میزان نیترومن آمونیاکی را داشتند) 50 P< )