1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مکمل حاوی مانان الیگوساکاریدهای مخمر بر عملکرد و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گوساله شیرخوار، دیواره سلولی مخمر، افزایش وزن روزانه، ظرفیت آنتی اکسیدانی، اسهال
سال 1401
پژوهشگران رضا قادری(دانشجو)، حسین جهانی عزیزآبادی(استاد راهنما)، عثمان عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مکمل حاوی مانان الیگوساکاریدهای مخمر (نوتری پرو)، بر عملکرد و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین انجام گرفت. به این منظور 60 راس گوساله ی هلشتاین از بدو تولد به صورت کاملا تصادفی در پنج تیمار تقسیم شدند. تیمار های آزمایشی شامل 1) تیمار شاهد 2) 5 گرم نوتری پرو به همراه آغوز و شیر مصرفی روزانه (MC) 3) 5 گرم نوتری پرو به همراه آغوز، استارتر حاوی 3 کیلوگرم در تن نوتری پرو (CS) 4) 5 گرم نوتری پرو همراه شیر از روز سوم به بعد (M) 5) استارتر حاوی 3 کیلوگرم در تن نوتری پرو (S) بودند. گوساله ها به مدت 60 روز از تیمار های آزمایشی استفاده کردند. تمام گوساله ها از روز چهارم به بعد دسترسی آزاد به آب و استارتر داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که وزن بدن در 59 روزگی در تیمار های CS، M و MC بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0 P)، همچنین میانگین افزایش وزن روزانه در تیمار های CS، M وMC بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0P ). مصرف استارتر، ماده خشک مصرفی کل، ضریب تبدیل خوراک و ابعاد بدن گوساله ها تحت تاثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0 P). گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیریک اسید، کلسترول، تری گلیسرید، آلانین آمینو ترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، نیتروژن اوره ای خون، پروتئین کل، هموگلوبین، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و مالون د آلدئید در 30 و 60 روزگی، تحت تاثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0 P). غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم گوساله های تغذیه شده با تیمار S در 30 روزگی بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0P ). در 60 روزگی در تیمار هایMC و M غلظت سرمی آلبومین بیشتر از تیمار CS بود (05/0P ). میانگین اسکور مدفوع و تعداد روز های ابتلا به اسهال و درصد گوساله های مبتلا به پنومونی تحت تاثیر افزودن نوتری پرو و روش مصرف آن قرار نگرفتند (05/0 P). نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می کند استفاده از نوتری پرو از بدو تولد از طریق افزودن به آغوز و در پی آن استارتر (تیمار CS)، از طریق افزودن به آغوز و شیر (تیمار MC) و یا از طریق افزودن به شیر (تیمار M) می تواند منجر به وزن قطع شیر و افزایش وزن روزانه بالاتری شود.