1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات فراوری حرارتی بر بخش های نیتروژن و ناپدید شدن شکمبه ای و پس از شکمبه ای پروتئین دانه سویا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دانه سویا، برشته کردن و اکسترود کردن، بخش های نیتروژن، تجزیه پذیری شکمبه ای، قابلیت هضم روده ای
سال 1392
پژوهشگران مرضیه رحمتی(دانشجو)، فرشید فتاح نیا(استاد راهنما)، حسین جهانی عزیزآبادی(استاد مشاور)

چکیده

این آزمایش برای بررسی اثر برشته کردن و اکسترود کردن دانه سویا بر ترکیب شیمیایی، بخش های مختلف نیتروژن و تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای پروتئین خام انجام شد. بخش های مختلف نیتروژن توسط روشهای شیمیایی اندازه گیری شد. تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین خام و قابلیت هضم روده ای RUP توسط روش سه مرحله ای آنزیمی به روش IN VITRO اندازه گیری شد....