1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات نسبت های مختلف پودر چربی پرشیا فت امگا-6 به پرشیا فت امگا-3 بر پارامترهای تولیدی و تولید مثلی بزهای شیرده
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نرخ لقاح، تولید مثل، تولید شیر، چربی شیر، نسبت امگا-6:امگا-3
سال 1397
پژوهشگران حسین جهانی عزیزآبادی ، عباس فرشاد ، عدنان اداک ، هیوا براز

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر نسبت های مختلف پودر چربی کلسیمی امگا-6: امگا-3 پرشیافت بر پارامترهای تولیدی و تولیدمثلی بزهای شیرده سانن×قزوینی بود. به این منظور از 54 رأس بز آمیخته سانن×قزوینی نسل اول با میانگین وزنی 6/3± 4/32 کیلوگرم و میانگین روزانه تولید شیر 2/1 کیلوگرم و روزهای شیردهی 45 روز در شروع آزمایش، استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه به علاوه پودر چربی با منشاء اسید پالمیتیک (T1) و یا پودر چربی امگا-6 (T2)، نسبت 25:75 امگا-6 : امگا-3 (T3)، نسبت 50:50 امگا-6: امگا-3 (T4)، نسبت 75:25 امگا-6: امگا-3 (T5) و امگا-3 (T6) تولید شرکت پرشیافت بود. نسبت به تیمار T1 و T3، افزودن تیمار T5 سبب افزایش (045/0P<) ماده خشک مصرفی شد. در مقایسه با پودر چربی پالمیتیکی (T1) و پودرچربی امگا-6 تیمار پودر چربی کلسیمی امگا-3 (T6) تاثیر معنی داری بر ماده خشک مصرفی نداشت. نسبت های مختلف پودر چربی کلسیمی امگا-6: امگا-3 پرشیافت در جیره بزهای شیرده تاثیر معنی داری بر تولید شیر، شیر تصحیح شده براساس 5/3 و 4 درصد چربی و شیر تصحیح شده بر اسانس انرژی و ترکیب شیر (به جز درصد چربی شیر) نداشتند. با افزایش نسبت پودر چربی کلسیمی امگا-3 پرشیافت درصد چربی شیر بصورت خطی (01/0P<) کاهش یافت. در روز 17 تا 21 سیکل فحلی غلظت PGFM با کاهش سطح پودر چربی امگا-6 و افزایش پودر چربی امگا-3 روند کاهشی داشت. در روز 17ام سیکل فحلی غلظت انسولین سرم در گروه تغذیه شده با تیمار T2 بالاتر (05/0>P) از گروه T1 و T6 بود. غلظت استرادیول سرم در روز 21ام پس از همزمانی در گروه تغذیه شده با تیمار T6 بطور معنی داری (05/0>P) بالاتر از گروه تغذیه شده با تیمار T2 بود. در این مطالعه در روز 21 پس از جفتگیری غلظت پروژسترون سرم بزهای آبستن، با افزایش نسبت پودر چربی کلسیمی امگا-3 در مخلوط پودر چربی جیره افزایش (05/0P) کمتر بود (به ترتیب 1 سرویس نسبت به 62/1، 28/1، 12/1، 25/1 و 33/1). نرخ لقاح (CR) در بزهای تغذیه شده با ت