1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اسانس دارچین، روغن سیر، تولید گاز، یونجه خشک
سال 1389
پژوهشگران مهسا سجادیان ، محسن دانش مسگران ، علیرضا وکیلی ، حسین جهانی عزیزآبادی

چکیده

تأثیر اسانس برخی از چاشنی ها و دانه گیاهان داروی(سیر، دارچین، فلفل سیاه، زیره سبز و رازیانه) یا موننزین (به عنوان کنترل مثبت) بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: علف خشک یونجه (300 میلی گرم ماده خشک، شاهد)، یونجه+ اسانس دارچین، یونجه+ اسانس دانه فلفل سیاه، یونجه+ اسانس دانه زیره سبز، یونجه+ اسانس دانه رازیانه و یونجه+ موننزین بودند. روغن سیر و یا هریک از اسانس های مورد بررسی به میزان 200 میکرولیتر به ازای هر گرم ماده خشک یونجه اضافه شد. موننزین به میزان 5 میکرومول در محیط کشت استفاده شد. از تکنیک تولید گاز با استفاده از سرنگ های شیشه ای استفاده شد. در هر سرنگ 40 میلی لیتر مایع شکمبه بافری شده (به نسبت 1:2 مایع شکمبه: بافر) ریخته شد(4 تکرار برای هر تیمار)سپس سرنگ ها در دمای 38/6 درجه سانتی گراد کشت داده شدند. گاز تولیدی پس از شروع انکوباسیون در زمان های 2، 4، 8، 12، 24ف 36، 48، 72، و 96 ساعت قراوت و به منظور تعیین فراسنجه های تولید گاز از مدل نمایی استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از موننزین باعث افزایش و استفاده از روغن سیر باعث، اسانس دانه زیره سبز و دارچین باعث کاهش میزان گاز تولیدی در مقایسه با علف خشک یونجه شدند ( 0/05>P). اما اسانس زیره سبز و دارچین باعث کاهش معنی دار ثابت نرخ تولید گاز نسبت به علف خشک یونجه شدند( 0/05>P).