1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر جایگزینی یونجه با کاه غلات عمل آوری شده با اوره، هیدروکسید سدیم و کاه استفاده شده به عنوان کمپوست قارچ خوراکی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کاه گندم، یونجه، تولید و ترکیب شیر، سود و اوره
سال 1397
پژوهشگران محسن پرویزی(دانشجو)، عثمان عزیزی(استاد راهنما)، حسین جهانی عزیزآبادی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر جایگزینی یونجه با کاه عملآوری شده با اوره، هیدروکسید سدیم و کمپوست قارچ صدفی بر قابلیت هضم، خصوصیات تخمیر شکمبهای، تولید و ترکیب شیر و متابولیتهای خونی گاوهای شیرده هلشتاین بود. این مطالعه در سه آزمایش انجام گرفت. آزمایش اول: در این آزمایش اثرات عملآوری کاه گندم و کاه جو با سطوح 2 و 4 درصد سود و 2 ،1 و 4 درصد اوره و سود× اوره و کمپوست قارچ خوراکی )مجموع 34 تیمار( بر ترکیبات شیمیایی کاه بررسی شد. آزمایش دوم اثرات کاه گندم عملآوری شده بر خصوصیات تخمیر شکمبهای و فراسنجههای تولید گاز در شرایط برون تنی بود. در نهایت در آزمایش سوم اثرات جایگزینی یونجه )صفر، 22 ،26 و 12 درصد یونجه( با کاه گندم عملآوری شده )با سطوح 4 درصد اوره و 4 درصد سود( بر تولید و ترکیب شیر، خصوصیات تخمیر شکمبهای و متابولیتهای شیمیایی خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی در قالب یک طرح تکرار در زمان بررسی شد )دو دوره 23 روزه(. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عملآوری کاه گندم و جو با اوره به صورت معنیداری منجر به افزایش میزان پروتئین خام گردید )62/6