1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر یک مخلوط اسانسی بر غلظت متابولیت های خونی و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در گوسفندان تغذیه شده با جیره حاوی 50 درصد علوفه و 50 درصد کنسانتره
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اسانس، نیتروژن آمونیاکی، پارامترهای سرمی، سلول های خونی
سال 1393
پژوهشگران ناصر خاطری ، عثمان عزیزی ، حسین جهانی عزیزآبادی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر استفاده از مخلوط اسانسی(حاوی اسانس آویشن، میخک و دارچین) بر متابولیت های خونی و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در گوسفندان دارای فیستولای شکمبه ای بود. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه(50:50،علوفه به کنسانتره)، جیره پایه بعلاوه 0.8 (تیمار1)و 1.6 (تیمار 2) میلی لیتر به ازای هر گوسفند در روز از مخلوط اسانسی بود. این آزمایش در دو دوره 24 روزه (7 روز تغییر جیره، 10 روز عادت دهی و 7 روز نمونه گیری) با استفاده از 6 راس گوسفند مجهز به فیستولای شکمبه ای در قالب طرح آماری تکرار در زمان انجام شد. در روز 19 هر دوره در چهار سلعت پس از مصرف خوراک صبحگاهی با استفاده از پروب های مخصمص که 48 ساعت قبل در شکمبه کار گذاشته شده بود نمونه گیری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن مخلوط اسانسی بر پارامترهای سرمی و غلظت سلول های خونی تاثیر معنی داری نداشت. در این آزمایش مخلوط اسانسی( حاوی اسانس آویشن، میخک و داچین) بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در 4 ساعت پس از مصرف خوراک تاثیری نداشت. بطور کلی نتایج حاصل از از این مطالعه نشان داد که مخلوط اسانسی در سطوح استفاده شده در این مطالعه به نظر نمی رسد تاثیری بر غلظت متابولیت های خونی داشته باشند.