1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات ایمنوفین (مخلوطی از عصارههای گیاهی) بر پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی سرم در گوساله های شیر خوار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
ایمنوفین، گوساله شیرخوار ، ایمنوگلوبولین G
سال 1397
پژوهشگران حسین جهانی عزیزآبادی ، هیوا براز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثرات مخلوط چند عصاره گیاهی با نام تجاری ایمنوفین بر پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی سرم گوساله- های شیرخوار در زمان از شیرگیری بود. به این منظور از 30 راس گوساله هلشتاین تازه متولد شده ) 13 نر و 17 ماده؛ میانگین وزن 3±40/4 کیلوگرم( استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد )بدون افزودنی(، پروبیوتیک پروتکسین ) 1 گرم در روز به عنوان شاهد در سرم گوسالههای دریافت کننده سطوح مختلف G 8 و 12 سیسی در روز ایمنوفین، بود. غلظت ایمنوگلوبولین ، مثبت( و سطوح 4 12/ 12 و 38 /13 ،13/ بود )به ترتیب: 28 )P>0/ 8 و 12 سیسی در روز( نسبت به گروه شاهد و پروتکسین بالاتر ) 05 ، ایمنوفین ) 4 11 میلیگرم در میلیلیتر(. پروتئین کل سرم در گروهی که 8 و 12 سیسی در روز ایمنوفین دریافت کردند / 10 و 22 / نسبت به 70 نسبت به گروه شاهد و پروتکسین، غلظت پروتئین کل در .)P>0/ نسبت به گروه 4 سیسی به صورت معنیداری افزایش پیدا کرد ) 05 غلظت تریگلیسرید سرم در .)P<0/ گوسالههای دریافت کننده 8 و 12 سیسی در روز ایمنوفین افزایش معنی داری نداشت ) 05 گوسالههای دریافت کننده 4 و 8 سیسی در روز ایمنوفین به صورت معنیدار نسبت به گروه شاهد و پروتکسین کاهش یافت افزایش پروتئین کل و کاهش غلظت تریگلیسرید سرم در گوسالههای دریافت کننده ایمنوفین، ،G افزایش ایمنوگلوبولین .)P>0/05( به ترتیب نشان دهنده تقویت ایمنی هومورال، کاهش احتمال بروز اسهال و تجزیه چربی در دوران شیر خوارگی میباشد.