1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات دی سدیم فومارات و اسانس آویشن بر ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
گاو شیرده، تولید و ترکیب شیر، اسانس
سال 1395
پژوهشگران هیوا براز ، حسین جهانی عزیزآبادی ، عثمان عزیزی ، آرمان رستمی ، سمیه خدامرادی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات استفاده همزمان از دیسدیم فومارات و اسانس آویشن بر ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین بود. هشت گاو شیرده هلشتاین با میانگین تولید شیر 4 / 2 ± 28 کیلوگرم و میانگین روزهای شیردهی 49 ± 163 روز در یک دوره 21 روزه ) 5 روز عادت دهی، 9 روز تغییر جیره و 7 روز نمونه گیری( مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل جیره ی پایه بدون افزودنی بعنوان تیمار شاهد، 160 گرم در روز دی سدیم فومارات، 9 میلی لیتر در روز اسانس آویشن و 160 گرم دی سدیم فومارات به علاوه 9 میلی لیتر در روز اسانس آویشن بود. ماده خشک مصرفی، تولید شیر، پروتئین و مواد جامد غیر چربی شیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ) 05 / 0 < P (. شیر تصحیح شده بر اساس 4 درصد چربی، درصد و مقدار چربی شیر در دام های تغذیه شده با اسانس آویشن نسبت به دام های تغذیه شده با دیسدیم فومارات کاهش یافت ( 05 / 0 > P (. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که استفادهی همزمان دیسدیم فومارات و اسانس آویشن تأثیر معنی داری بر ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر نداشت.