1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تاریخ کشت و نوع کود بر ارزش غذایی سیلاژ ذرت علوفه ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
سیلاژ، ذرت علوفه ای، کوددهی
سال 1397
پژوهشگران شوبو اکبری ، غلامرضا حیدری ، حسین جهانی عزیزآبادی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر نوع کود (مایکوریزا گلوموس موسه و گلوموس انترادیس) و تاریخ کاشت (کشت در 6، 16 و 26 تیرماه) بر ارزش غذایی رقم زود رس ذرت علوفه ای به منظور استفاده در تغذیه دام بود. تیمارهای آزمایشی شامل سیلاژ ذرت بدون کود (شاهد)، سیلاژ ذرت کشت شده با کود مایکوریزای گلوموس موسه (تیمار 2)، سیلاژ ذرت کشت شده با کود مایکوریزای گلوموس انترارادیس (تیمار 3) و سیلاژ ذرت کشت شده با ترکیب دو کود گلوموس موسه و انتررادیس (تیمار 4) بود. در این ازمایش تاریخ کشت به عنوان بلوک در نظر گرفته شد. به منظور بررسی ارزش غذایی ذرت علوفه ای، 100 روز پس از کشت تعداد 36 سیلوی آزمایشی از تیمارها تهیه و به مدت 40 روز در شرایط بی هوازی تخمیر شد. ناپدید شدن ماده خشک، بازدهی تخمیر، تولید گاز و فراسنجه های تولید گاز سیلاژهای آزمایشی بر اساس تکنیک تولید گاز اندازه گیری شد. ناپدید شدن ماده خشک، تولید گاز در 24 ساعت و بازدهی تخمیر شکمبه ای تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. ثابت نرخ تولید گاز در سیلاژ تهیه شده از ذرت کشت شده در 26 ام تیرماه و تغذیه شده با کود گلوموس موسه (تیمار 2) بطور معنی داری بالاتر از سایر تیمارهای آزمایشی (به جز تیمار 3، 1 و 4) بود. بخش B (پتانسیل تولید گاز از بخش محلول و غیرمحلول) در تیمار بدون کود و تاریخ کشت 26 ام تیرماه) کمتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن کود در تاریخ کشت 26 ام تیرماه سبب افزایش پتانسیل گاز تولیدی از سیلاژ تهیه شده از ذرت علوفه ای خواهد شد.