1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات افزودن دیسدیم فومارات، ویتامین E و B12 بر پارامترهای تولید گاز در شرایط برونتن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تخمیر شکمبهای، ویتامین B12 ،فراسنجه های تولید گاز
سال 1397
پژوهشگران میلاد محمدی سمان ، حسین جهانی عزیزآبادی ، عثمان عزیزی

چکیده

ین پژوهش با هدف بررسی استفاده از دیسدیم فومارات و ویتامینهای E و B12 به تنهایی و یا به صورت همزمان بر فراسنجههای تولید گاز و الگوی تخمیر شکمبهای در شرایط برونتنی انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1 )جیره پایه بدون افزودنی )شاهد(، 2 )جیره پایه بعالوه 32 میکرولیتر از محلول ویتامین E( 104 میلیگرم ویتامین E در لیتر( همراه با 10 میلیموالر دیسدیم فومارات، 3 )جیره پایه بعالوه 64 میکرولیتر از محلول ویتامین E همراه با 10 میلیموالر دیسدیم فومارات، 4 )جیره پایه بعالوه 05/0 گرم در لیتر محیط کشت ویتامین B12 همراه با 10 میلیموالر دیسدیم فومارات، 5 )جیره پایه بعالوه 1/0 گرم در لیتر محیط کشت ویتامین B12 همراه با 10 میلیموالر دیسدیم فومارات، 6 )جیره پایه بعالوه 2/0 گرم در لیتر محیط کشت ویتامین B12 همراه با 10 میلیموالر دیسدیم فومارات، 7 )جیره پایه بعالوه 10 میلیموالر دیسدیم فومارات، 8 )جیره پایه بعالوه 32 میکرولیتر از محلول ویتامین E ،9 ) جیره پایه بعالوه 64 میکرولیتر از محلول ویتامین E ،10 )جیره پایه بعالوه 05/0 گرم در لیتر محیط کشت ویتامین B12 ،11 )جیره پایه بعالوه 1/0 گرم در لیتر محیط کشت ویتامین B12 ،12 )جیره پایه بعالوه 2/0 گرم در لیتر محیط کشت ویتامین B12 بود. نتایج نشان داد که افزودن ویتامین E همراه با دیسدیم فومارات سبب کاهش ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام شد. نسبت به تیمار شاهد، افزودن ویتامین B12 در سطح 1/0 و 2/0 گرم در هر لیتر محیط کشت سبب کاهش ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام شد)05/0