1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تأثیر محیط کشت مخمر ساکارومایسس سرویسیه (زیموس- 2) اتولیز شده و مخمر زنده بر تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های تولید گاز جیره پر کنسانتره در شرایط برون تنی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تخمیر شکمبهای، برون تنی، مخمر اتولیز شده
سال 1398
پژوهشگران حسین جهانی عزیزآبادی ، صمد مزارعی ، محسن نیکخواه

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسه اثر محیط کشت مخمر ساکارومایسس سرویسیه اتولیز شده (زیموس-2 ) و مخمر زنده بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های تولید گاز جیره پر کنسانتره در شرایط برون تنی بود. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (بدون افزودنی)، مخمر زنده و مخمر اتولیز شده ساکارومایسیس سرویسیه (زیموس-2 ) در سطح 01/0 و 02/0 گرم در 50 میلی لیتر محیط کشت بود (13 تکرار برای هر تیمار). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزودن زیموس-2 و مخمر زنده ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد (05/0P > ). نسبت به تیمار شاهد، افزودن زیموس-2 و مخمر زنده غلظت نیتروژن آمونیاکی را کاهش داد (01/0P <). افزودن زیموس-2 و مخمر زنده (در سطح 01/0 گرم) سبب کاهش معنی دار گاز تولیدی پس از 24 ساعت انکوباسیون شد(041/0P <). افزودن مخمر تأثیر معنی داری بر بازده تخمیر و تولید پروتئین میکروبی نداشت. همچنین اختلاف معنی داری بین اثر مخمر زنده و زیموس-2 بر بازده تخمیر مشاهده نشد. افزودن زیموس-2 به طور معنی داری ثابت نرخ تولید گاز (C) و پتانسیل تولید گاز (B) را کاهش داد (05/0P <). نتایج حاصل از این آزمایش پیشنهاد می کند که افزودن زیموس-2 می تواند سرعت تخمیر را کاهش و بازده استفاده از مواد مغذی را افزایش دهد.