1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر مخلوط اسانسی ایمنوفین بر سلامت، پارامترهای رشد و خصوصیات ایمنولوژیکی گوساله های شیر خوار و قطع شیر
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ایمنوگلوبولین G، ایمنوفین، گوساله های شیر خوار، تخمیر شکمبه ای
سال 1397
پژوهشگران حسین جهانی عزیزآبادی ، هیوا براز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثرات مخلوط چند عصاره گیاهی با نام تجاری ایمنوفین بر عملکرد، تخمیر شکمبه-ای، پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی سرم گوساله های شیرخوار در زمان از شیرگیری و افزایش وزن روزانه بعد از شیرگیری بود. به این منظور از 30 راس گوساله هلشتاین تازه متولد شده (13 نر و 17 ماده؛ میانگین وزن 4/3±40 کیلوگرم) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد (بدون افزودنی)، پروبیوتیک پروتکسین (1 گرم در روز به عنوان شاهد مثبت) و سطوح 4، 8 و 12 سی سی در روز ایمنوفین، بود. افزودن ایمنوفین موجب کاهش خطی افزایش وزن روزانه در سن 30 و 40 روزگی نسبت به گروه شاهد (04/0=P) شد. اما متوسط افزایش وزن روزانه گوساله های که ایمنوفین دریافت کرده بودند نسبت به گروه پروتکسین، در سن 30 و 40 روزگی بطور معنی داری بالاتر بود (05/0>P). به علاوه افزودن 12 میلی لیتر در روز ایمنوفین موجب افزایش وزن روزانه بالاتر نسبت به سایر گروه های آزمایشی در سنین 10 و 20 روزگی شد (05/0P). غلظت ایمنوگلوبولین G در سرم گوساله های دریافت کننده سطوح مختلف ایمنوفین نسبت به گروه شاهد و پروتکسین بالاتر (05/0P>) بود (به ترتیب: 28/13، 13/12 و 38/12 نسبت به 70/10 و 22/11 میلی گرم در میلی لیتر). پروتئین کل سرم در گروهی که 8 و 12 سی سی در روز ایمنوفین دریافت کردند نسبت به گروه 4 سی سی به صورت معنی داری افزایش پیدا کرد (05/0>P). غلظت تری گلیسرید سرم در گوساله های دریافت کننده 4 و 8 سی سی در روز ایمنوفین به صورت معنی دار نسبت به گروه شاهد و پروتکسین کاهش یافت (05/0>P). جمعیت نسبی کل باکتری ها، رومینوکوکوس آلبوس، رومینوکوکوس فلاوفاسینس و فیبروباکتر سوکسینوژنز در گوساله های دریافت کننده 4 میلی لیتر در روز ایمنوفین نسبت به سایر تیمارها به صورت معنی دار افزایش یافت (05/0>P). به علاوه جمعیت کل باکتری ها در گوساله هایی که روزانه 8 میلی لیتر ایمنوفین دریافت کرده بودند، در بین تیمارهای آزمایشی کمترین بود (05/0>P). افزودن سطوح مختلف ایمنوفین موجب کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه گردید (05/0>P). نسبت مولی استیک اسید و پروپیونیک اسید در گروه های پروتکسین و 12 میلی لیتر در روز ایمنوفین نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی به ترتیب افزایش و کاهش معنی دار را نشان دادند (05/0>P). نسبت استیک اسید: پروپیونیک اسید در گروه دریافت کننده 12 میلی لیتر در روز به صورت معنی دار نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی (بجز گروه پروتکسین) افزایش یافت (05/0>P). به علاوه نسبت اسیدهای چرب گلوکوژنیک: غیر گلوکوژنیک در گوساله های دریافت کننده 12 میلی لیتر در روز ایمنوفین نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی به صورت معنی دار کاهش یافت (05/0>P). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که ایمنوفین احتمالاً با بهبود سیستم ایمنی در سنین کمتر از 3 هفته موجب بهبود عملکرد رشد گوساله های هلشتاین شده است.