1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات مخلوطی از اسانس های آویشن، دارچین و میخک بر پارامترهای تخمیر در شرایط برون تنی (in vitro)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مخلوط اسانسی، پارامترهای تخمیر، برون تنی، شکمبه مصنوعی
سال 1393
پژوهشگران نگار خسرو زاد(دانشجو)، عثمان عزیزی(استاد راهنما)، حسین جهانی عزیزآبادی(استاد مشاور)

چکیده

در آزمایش اول اثر افزودن (5/0 ماکرولیتر به ازای هر میلی-لیتر محیط کشت) مخلوط های اسانسی حاوی نسبت های مختلف از اسانس-های آویشن، دارچین و میخک بر پارامترهای تخمیر در جیره حاوی 50:50 کنسانتره به علوفه و 20:80 کنسانتره به علوفه در شرایط برون تنی بررسی گردید. نتایج نشان داد که در جیره 50:50 هیچ کدام از تیمارها اثر معنی داری بر حجم گاز تولیدی، غلظت نیتروژن آمونیاکی، بازدهی تخمیر، ناپدید شدن ماده خشک، ناپدید شدن الیاف نامحلول در شوینده خنثی و تولید گاز متان نداشتند. افزودن تیمارهای آزمایشی (بجز T30) منجر به کاهش (05/0P<) ناپدید شدن پروتئین خام شد. افزودن مخلوط اسانسی T50 نسبت به تیمار شاهد منجر به افزایش (05/0P<) در غلظت کل اسیدهای چرب فرار شد. در جیره حاوی 80% کنسانتره و 20% علوفه هیچ کدام از تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد اثر معنی-داری بر کل گاز تولیدی، غلظت نیتروژن آمونیاکی، میزان ناپدید شدن ماده خشک، ناپدید شدن پروتئین خام و ناپدید شدن الیاف نامحلول در شوینده خنثی نداشتند. افزودن مخلوط اسانسی T30 و T40 بازدهی تخمیر را کاهش داد (05/0P<). در آزمایش دوم اثر سطوح 80، 160، 320 و 640 پی پی ام از مخلوط های اسانسی منتخب آزمایش اول (مخلوط اسانسی T50 و T33) در دو جیره مطالعه گردید. نتایج نشان داد که افزودن مخلوط اسانسی T50 در جیره حاوی 50% علوفه و 50% کنسانتره در همه سطوح بطور معنی داری باعث افزایش در حجم گاز تولیدی شدند (05/0P<) و هیچ کدام از تیمارها اثر معنی داری بر غلظت نیتروژن آمونیاکی نداشتند. افزودن 80 و 320 پی پی ام از مخلوط اسانسی T50 باعث کاهش در میزان بازدهی تخمیر شدند و تنها تیمار 320 پی پی ام باعث کاهش معنی دار در میزان ناپدید شدن ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی شد (05/0P<). سظوح 80، 160 و 320 پی پی ام از مخلوط اسانسی T33 در جیره 50:50 باعث افزایش معنی دار حجم گاز تولیدی شدند. هیچ یک از تیمارها اثر معنی داری روی غلظت نیتروژن آمونیاکی نداشت و همه تیمارها باعث کاهش در میزان بازدهی تخمیر شدند (05/0P<). تیمارهای 80، 320 و 640 پی پی ام باعث کاهش در میزان ناپدید شدن ماده خشک شدند و همه تیمارها باعث کاهش معنی دار در میزان ناپدید شدن پروتئین خام شدند. تنها سطح 320 پی پی ام باعث کاهش معنی دار در میزان ناپدید شدن الیاف نامحلول در شوینده خنثی در مقایس