1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش تغذیه چربی ها بر تولید مثل گاوهای شیری
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
نرخ آبستنی، گاو شیرده، اسیدهای چرب امگا3
سال 1394
پژوهشگران حسین جهانی عزیزآبادی

چکیده

در این سخنرای نقش چربی ها در تغذیه گاوهای شیرده و اثر چربی و انواع اسیدهای چرب بر تولید مثل مورد بررسی قرار گرفت.