1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول بر غلظت ترکیبات فنولی، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
روش‎های خشک کردن، برگ بلوط، ترکیبات فنولی، پروتوزوآ، گاز متان
سال 1397
مجله پژوهشهاي علوم دامي ايران (دانش كشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران زینب غلامی ، فرشید فتاح نیا ، حسین جهانی عزیزآبادی ، گلنار تاسلی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی اتیلن گلایکول بر غلظت ترکیبات فنولی و اثر آن برجمعیت پروتوزوا، کل گاز تولیدی و تولید گاز متان در شرایط آزمایشگاه بود. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل دو×چهار با دوازده تکرار برای هر تیمار در دو دوره انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل روش های مختلف خشک کردن برگ بلوط (خشک کردن در آفتاب، در سایه، در آون و به روش انجماد) با و بدونه پلی‎اتیلن‎گلایکول بودند. روش های مختلف خشک کردن بر غلظت کل ترکیبات فنولی ، تانن متراکم و تانن قابل هیدرولیز اثر معنی‎داری داشت. اما روش خشک کردن بر محتوای کل تانن تاثیر معنی‎داری نداشت. در همه تیمارهای آزمایشی جمعیت پروتوزوآ تحت تاثیر پلی‎اتیلن‎گلیکول افزایش معنی‎داری را نشان دادند. بیشترین و کمترین جمعیت پروتوزوآ به ترتیب در تیمار خشک کردن با انجماد و آون مشاهده شد. با افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول تولید گاز افزایش غیر معنی داری نشان داد. در همه تیمارها (به جز برگ خشک شده در آفتاب و آون) با افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول تولید گاز متان به طور معنی داری افزایش یافت (6/53 درصد). بیشترین و کمترین درصد متان به ترتیب در تیمار خشک کردن با انجماد و آون (به ترتیب 14 و 7/8 درصد کل گاز تولیدی) مشاهده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خشک کردن با استفاده از آون غلظت کل ترکیبات فنولی و تانن قابل هیدرولیز برگ بلوط و تولید گاز متان ناشی از تخمیر میکروبی برگ را نسبت به سایر روش-های خشک کردن به میزان بیشتری کاهش داد. بنابراین با توجه به یافته های این مطالعه به نظر می رسد خشک کردن برگ بلوط با آون روش مناسب تری می‎باشد.