1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا-6:امگا-3 بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای، پارامتر های بیو شیمیایی خون و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نمک های کلسیمی اسید چرب، نسبت اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6، اسید استئاریک، ترانس واکسینیک، تولید و ترکیب شیر
سال 1397
پژوهشگران سمیه خدامرادی(دانشجو)، حسین جهانی عزیزآبادی(استاد راهنما)، عثمان عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این مطالعه، ارزیابی اثرات نسبت های مختلف اسید های چرب امگا-6 : امگا-3 جیره غذایی بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای، پارامترهای شیمیایی خون و عملکردگاوهای شیرده هلشتاین بود. به این منظور ده راس گاو شیرده هلشتاین با میانگین تولید شیر 5/1±3/32 کیلوگرم در روز و میانگین روزهای شیردهی 33±120 روز در قالب طرح تکرار در زمان (دو دوره 21 روزه) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد (حاوی نمک های کلسیمی اسید پالمیتیک) و جیره پایه حاوی نسبت های 5/5 :1، 5 :1، 5/4 :1، 4 :1 اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 بودند. به منظور تنظیم نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا-6: امگا-3 از مخلوطی از نمک های کلسیمی روغن ماهی، روغن سویا و روغن کتان استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر (پروتئین، لاکتوز، دانسیته و مواد جامد بدون چربی شیر) نداشتند. چربی شیر در گروه تغذیه شده با جیره های نسبت 5/4: 1 و 4: 1 نسبت به شاهد کمتر بود (05/0P >). همچنین غلظت کل اسیدهای چرب فرار، نسبت مولی استات، پروپیونات، بوتیرات، والرات، ایزووالرات و نسبت اسیدهای چرب گلوکوژنیک به غیر گلوکوژنیک تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. اما جیره حاوی نسبت 1:5 اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 منجر به کاهش معنی داری در غلظت تری گلیسرید سرم خون نسبت به گروه شاهد شد، در حالی که غلظت کلسترول در نسبت 1:5 بالاتر بود (05/0>P). غلظت آلبومین، انسولین، بتاهیدروکسی بوتیرات و اسیدهای چرب غیر استریفیه تحت تاثیر تیمارهای آزایشی قرار نگرفت. در نسبت 1:5 اسیدهای چرب امگا-6: امگا-3 جیره غلظت اسید استئاریک (C18:0) و اسید واکسینیک ترانس در چربی افزایش یافت (05/0P>). همچنین غلظت Cis-9, Trans-11 CLA (اسید رومینیک) در چربی شیر گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی نسبت های 1:5 و 1:4 اسیدهای چرب امگا-6: امگا-3 (61/0 و 71/0 در مقابل 54/0 به ترتیب) نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (05/0P >).