29 خرداد 1397
سيد علي جوهري

سید علی جوهری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کردستان، سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، کد پستی 6617715175، صندوق پستی 416
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)
تلفن: 08733627721-5 (int. 3218)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

معرفی

سید علی جوهری در شهریور 1382 دوره کارشناسی خود را در رشته شیلات در دانشگاه تهران به پایان رسانید و در شهریور 1384 نیز در مقطع کارشناسی ارشد همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته شد. ایشان در اسفند 1390 موفق به اخذ درجه دکترای تخصصی در رشته شیلات از دانشگاه تربیت مدرس گردید و از شهریور 1391 به عنوان عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه کردستان مشغول به کار می باشد. نامبرده دارای تجاربی در زمینه های دستکاری کروموزومی آبزیان، سم شناسی آبزیان و تولید و استفاده از نانو مواد در آبزی پروری می باشد.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان رساله: کاربرد نانوذرات نقره در کاهش عفونت های قارچی تخم در دوره انکوباسیون و اثرات احتمالی رهایش آن ها بر تغییرات برخی شاخص های فیزیولوژیکی و ژنومیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • کارشناسی ارشد شیلات ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: تولید و پرورش جمعیت تمام ماده دیپلوئید و تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
 • کارشناسی شیلات ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر همزمان نور و شوری بر روی درصد تخم گشایی سیست آرتمیای دریاچه ارومیه Artemia urmiana
بیشتر

علایق پژوهشی

 • کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در آبزی پروری
 • سم شناسی آبزیان، سم شناسی نانو مواد در آبزیان
 • ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mehrdad Sarkheyl, Seyed Ali Johari, Hyu Jin Ahn, Saba Asghari, Hye Seon Park, Il Je Yu, Eun Kyung Sohn (2018) Acute toxicity, uptake, and elimination of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) using saltwater microcrustacean, Artemia franciscana ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY: 57; 181–188
2
Borhan Mansouri, Seyed Ali Johari, Namamali Azadi, Mehrdad Sarkheyl (2018) Effects of Waterborne ZnO Nanoparticles and Zn2+ Ions on the Gills of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): Bioaccumulation, Histopathological and Ultrastructural Changes turkish journal of fisheries and aquatic sciences: 18(5); 739-746
3
صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سید علی جوهری (1396) تاثیر القای تتراپلوییدی بر تخم گشایی، بازماندگی، شاخص های رشد و ترکیب بیوشیمیایی لاشه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 30(4); 231-240
4
سیده ژینو حسینی، سعید ضیائی نژاد، سید علی جوهری، بهزاد نعمت دوست حقی (1396) اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر تغییرات بافتی آبشش کپور معمولی نوجوان (Cyprinus carpio) در مواجهه با فاز محلول نفت خام توسعه آبزی پروری: 11(3); 13-27
5
صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سید علی جوهری (1396) مقایسه میزان بازماندگی، رشد و پاسخ به تنش حمل و نقل در ماهیان دیپلویید، تریپلویید و تتراپلویید قزل آلای رنگین کمان پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی: 5(2); 97-116
6
7
محمد اکبری، ایمان سوری نژاد، احمد قرائی، سید علی جوهری، ایرج عفت پناه (1396) شاخص های رشد و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca ; Linnaeus, 1785) تحت تأثیر جاذب غذایی بتائین در جیره زیست شناسی جانوری تجربی: 5(4); 79-88
8
Mehrdad Sarkheyl, Iman Soori Nezhad, Maryam MirBakhsh, Davood Kordestani, Seyed Ali Johari (2017) Antibacterial activity of immobilized silver nanoparticles on TEPA-Den-SiO2 against shrimp pathogen, Vibrio sp. Persian1 AQUACULTURE RESEARCH: 48(5); 2120–2132
9
Samad Bahrami Babaheydari, Saeed Keyvanshokooh, Salar Dorafshan, Seyed Ali Johari (2017) Modifications in the proteome of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) embryo and fry as an effect of triploidy induction FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY: 43; 579-589
10
Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Seyed Ali Johari, behzad Shahmoradi, Ebrahim Mohammadi, Behrooz Davari (2017) Histopathological effects of copper oxide nanoparticles on the gill and intestine of common carp (Cyprinus carpio) in the presence of titanium dioxide nanoparticles CHEMISTRY AND ECOLOGY: 33(4); 295–308
11
معصومه ماچانلو، سعید ضیائی نژاد، مهدی بنائی، سید علی جوهری (1395) اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و فاز محلول نفت خام تحت تابش فرابنفش و تاریکی بر شاخص های رشد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) محیط زیست جانوری: 8(4); 189-194
12
صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سید علی جوهری (1395) تاثیر دستکاری ناشی از القای تریپلوئیدی بر تخم گشایی، بازماندگی، شاخص های رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز: 12(4); 12-20
13
Mahmoud Nafisi Behabadi, Fatemeh HosseinPour Delavar, Maryam MirBakhsh, Khodabakhsh Niknam, Seyed Ali Johari (2017) Assessment of antibacterial activity of two different sizes of colloidal silver nanoparticle (cAgNPs) against Vibrio harveyi isolated from shrimp Litopenaeus vannamei AQUACULTURE INTERNATIONAL: 25(1); 463–472
14
سید علی جوهری، ژیلا قادرسربازی، ایمان سوری نژاد (1395) مطالعه اثر سمیت نانوذرات نقره کلوئیدی بر ریز جلبک دریایی Nannochloropsis oculata بوم شناسی آبزیان-دانشگاه هرمزگان: 6(2); 83-90
15
Samad Bahrami Babaheydari, Saeed Keyvanshokooh, Salar Dorafshan, Seyed Ali Johari (2016) Effects of tetraploidy induction on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) proteome at early stages of development Comparative Biochemistry and Physiology D-Genomics & Proteomics: 20; 57–64
16
برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، سید علی جوهری، بهزاد شاهمرادی، ابراهیم محمدی (1395) تاثیر مواجهه نیمه مزمن نانوذرات اکسید مس در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر ماهی مدل مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 26(142); 127-138
17
Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Seyed Ali Johari, behzad Shahmoradi, Ebrahim Mohammadi, Behrooz Davari, Siros Shahsavari (2016) Copper Bioaccumulation and Depuration in Common Carp (Cyprinus carpio) Following Co-exposure to TiO2 and CuO Nanoparticles ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: 71(4); 541–552
18
Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Behrooz Davari, Seyed Ali Johari, behzad Shahmoradi, Ebrahim Mohammadi, Siros Shahsavari (2016) Histopathological effects following short-term coexposure of Cyprinus carpio to nanoparticles of TiO2 and CuO ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: 188(10); 1-12
19
برهان منصوری، سید علی جوهری، لیلا دکانی، صبا اصغری (1395) اثرات نانوذره اکسید روی و یون روی بر آسیب بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) بوم شناسی آبزیان-دانشگاه هرمزگان: 6(1); 137-142
20
Raouf Rahmani, Borhan Mansouri, Namamali Azadi, Behrooz Davari, Seyed Ali Johari, Afshin Maleki, Mohammad Amin Pordel (2016) Histopathological alterations in the gill of zebrafish (Danio rerio) exposed to Cr and Ba doped TiO2 nanoparticles Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation (AACL BIOFLUX): 9(4); 889-900
21
Samad Bahrami Babaheydari, Saeid Keyvan Shokooh, Salar Dorafshan, Seyed Ali Johari (2016) Proteomic analysis of skeletal deformity in diploid and triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae Comparative Biochemistry and Physiology D-Genomics & Proteomics: 19; 1-7
22
Mehrdad Sarkheyl, Iman Soori Nezhad, Maryam MirBakhsh, Davood Kordestani, Seyed Ali Johari (2016) Application of silver nanoparticles immobilized on TEPA-Den-SiO2 as water filter media for bacterial disinfection in culture of Penaeid shrimp larvae AQUACULTURAL ENGINEERING: 74; 17-29
23
برهان منصوری، سید علی جوهری، نمامعلی آزادی، معصومه آریایی، صبا اصغری، لیلا دکانی (1395) اثر نانو ذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب شناسی بافت آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پاتوبیولوژی مقایسه ای -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات: 13(2); 1927-1934
24
سید علی جوهری (1395) اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر سمیت حاد نانوذرات نقره در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) بوم شناسی آبزیان-دانشگاه هرمزگان: 5(4); 108-115
25
Seyed Ali Johari, Saba Asghari, Il Je Yu (2016) Toxicity of various silver nanoparticles compared to silver ions in the Ponto-Caspian amphipod Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 1894) Caspian Journal of Environmental Science: 14(1); 79-87
26
صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سید علی جوهری (1395) تأثیر القای تریپلوییدی بر تخم گشایی، بازماندگی، شاخص های رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) علوم و فنون شیلات: 5(1); 27-41
27
سید علی جوهری، طیبه نعمتی، لیلا دکانی (1395) بررسی قابلیت انباشت نانوذرات اکسید روی در آرتمیا و انتقال تغذیه ای آن به ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) مجله علمی شیلات ایران: 25; 21-28
28
محمود نفیسی بهابادی، فاطمه حسین پور دلاور، مریم میربخش، خدابخش نیکنام، سید علی جوهری (1395) بررسی اثر ضد باکتریایی بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش یافته با نانوذرات نقره در کنترل باکتری باسیلوس (spp. Bacillus) طب جنوب- Iranian South Medical Journal: 19(1); 1-14
29
Raouf Rahmani, Borhan Mansouri, Seyed Ali Johari, Namamali Azadi, Behrooz Davari, Saba Asghari, Leila Dekani (2016) Trophic transfer potential of silver nanoparticles from Artemia salina to Danio rerio Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation (AACL BIOFLUX): 9(1); 100-104
30
Samad Bahrami Babaheydari, Saeid Keyvan Shokooh, Salar Dorafshan, Seyed Ali Johari (2016) Proteome changes in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fertilized eggs as an effect of triploidization heat-shock treatment Animal Reproduction Science: 166; 116–121
31
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Mehdi Soltani, Il Je Yu (2016) Application of nanosilver-coated zeolite as water filter media for fungal disinfection of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs AQUACULTURE INTERNATIONAL: 24(1); 23-38
32
سید علی جوهری (1394) اثر نانو ذرات نقره بر سمیت حاد جیوه در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) مجله علمی شیلات ایران: 24(4); 23-30
33
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Sang Bum Lee, Mi Sook Dong, Il Je Yu (2016) Silver nanoparticles affects the expression of biomarker genes mRNA in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Comparative Clinical Pathology: 25; 85-90
34
35
Borhan Mansouri, Raouf Rahmani, Namamali Azadi, Behrooz Davari, Seyed Ali Johari, Pedram Sobhani (2015) Effect of waterborne copper oxide nanoparticles and copper ions on guppy (Poecilia reticulata): Bioaccumulation and histopathology Journal of Advances in Environmental Health Research: 3(4); 1-9
36
Seyed Ali Johari, Iman Soori Nezhad, Saba Asghari, Niko Bärsch (2015) Toxicity comparison of silver nanoparticles synthesized by physical and chemical methods to tadpole (Rana ridibunda) Caspian Journal of Environmental Science: 13(4); 383-390
37
زهرا آژ، ایمان سوری نژاد، سید علی جوهری (1394) رابطه طول- وزن و الگوی رشد سگ ماهی سرحد (Paraschistura sargadensis) در قنات آران شهرستان بافت بوم شناسی آبزیان-دانشگاه هرمزگان: 5(2); 135-138
38
Seyed Ali Johari, Saba Asghari (2015) Acute toxicity of titanium dioxide nanoparticles in Daphnia magna and Pontogammarus maeoticus Journal of Advances in Environmental Health Research: 3(2); 41-50
39
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Il Je Yu, Ji H Lee (2015) Chronic effect of waterborne silver nanoparticles on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): histopathology and bioaccumulation Comparative Clinical Pathology: 24; 995–1007
40
ندا خسروی زاده، ایمان سوری نژاد، سید علی جوهری، زهرا قاسمی (1394) اثر سمیت حاد و مزمن نانو ذرات مس بر بازماندگی و آسیب های بافتی هپاتوپانکراس و آبشش در میگوی سفید غربی (vannamei Litopenaeus) پاتوبیولوژی مقایسه ای -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات: 12; 1517-1525
41
سید علی جوهری، برهان منصوری، لیلا دکانی، صبا اصغری (1394) بررسی قابلیت تجمع زیستی نانوذرات نقره در خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) مجله علوم پزشکی زانکو: 16(48); 26-32
42
Saeid Ziyaee Nezhad, Laleh Mohammad Salehi, Babak Ghaednia, Seyed Ali Johari, Ali Aberomand (2015) In vitro antagonistic properties of copper nanoparticles and probiotic Bacillus subtilis against pathogenic luminescent Vibrio harveyi Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation (AACL BIOFLUX): 8(3); 445-452
43
Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Seyed Ali Johari, Naser Reshahmanish (2015) Effects of cobalt oxide nanoparticles and cobalt ions on gill histopathology of zebrafish (Danio rerio) Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation (AACL BIOFLUX): 8(3); 438-444
44
نمامعلی آزادی، برهان منصوری، سید علی جوهری، افشین ملکی، بهروز داوری، محمد امین پردل (1394) اثر ترکیبی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و فلز نیکل بر بافت آبشش ماهی گورخری (Danio rerio) فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: 3(1); 29-47
45
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Mehdi Soltani, Il Je Yu (2015) Study of fungicidal properties of colloidal silver nanoparticles (AgNPs) on trout egg pathogen, Saprolegnia sp. International Journal of Aquatic Biology-انجمن ماهی شناسی ایران با همکاری دانشگاه تهران: 3(3); 191-198
46
Eun Kyung Sohn, Seyed Ali Johari, Tae Gyu Kim, Jin Kwon Kim, Ellen Kim, Ji H Lee, Il Je Yu, Young Shin Chung (2015) Aquatic Toxicity Comparison of Silver Nanoparticles and Silver Nanowires BioMed Research International: 2; 1-12
47
Samyar Ashoori, Saeid Keyvan Shokooh, Amir Parviz Salati, Seyed Ali Johari, Hosein Pasha Zanousi (2015) Effects of different levels of dietary selenium nanoparticles on growth performance, muscle composition, blood biochemical profiles and antioxidant status of common carp (Cyprinus carpio) AQUACULTURE: 446; 25–29
48
ساجده مزارعی، میر مسعود سجادی، ایمان سوری نژاد، سید علی جوهری، محمد اسدی (1394) تعیین غلظت کشنده نانو نقره در ماهی گورخری معمولی Aphanius dispar (Rüppell, 1829) بوم شناسی آبزیان-دانشگاه هرمزگان: 4(4); 110-115
49
شهیم اطهرالسادات، محمدرضا کلباسی، مهدی سلطانی، سید علی جوهری (1394) کاربرد فوم های پلی اورتان محتوی زئولیت نقره در سیستم فیلتراسیون آب پرورش بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان به منظور کنترل عفونت ناشی از استرپتوکوکوس اینیایی تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران: 70(1); 63-71
50
Eun Kyung Sohn, Young Shin Chung, Seyed Ali Johari, Tae Gyu Kim, Jin Kwon Kim, Ji H Lee, Il Je Yu, Sung Wook Kang, Yong Hwa Lee (2015) Acute Toxicity Comparison of Single-Walled Carbon Nanotubes in Various Freshwater Organisms BioMed Research International: 1; 1-7
51
مینا توانا، محمدرضا کلباسی، عبدالمحمد عابدیان کناری، سید علی جوهری (1393) ارزیابی میزان جذب و رهایش نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا در شوری های مختلف اقیانوس شناسی - مرکز ملی اقیانوس شناسی - با همکاری انجمن علوم و فنون دریایی ایران: 5-19; 91-103
52
سیده ژینو حسینی، لیلا حبیبی، سید علی جوهری، ایمان سوری نژاد (1393) بررسی سمیت حاد کلوئید نانو ذرات نقره سنتتیک تولید شده از طریق سایش لیزری بر ماهی گامبوزیا Gambusia holbrooki بوم شناسی آبزیان-دانشگاه هرمزگان: 4(2); 30-34
53
برهان منصوری، سید علی جوهری (1393) تغییرات آسیب شناسی بافتی ناشی از نانوذرات نقره کلوئیدی بر آبشش ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) مجله علوم پزشکی زانکو: 45; 1-7
54
سید علی جوهری، لیلا حبیبی، سیده ژینو حسینی (1393) سمیت کلوئید نانو نقره در ماهی گورخری (Danio rerio): یون ها، نانو ذرات یا هر دو؟ تغذیه و بیوشیمی آبزیان: 1(1); 60-69
55
Seyed Ali Johari, Iman Soori Nezhad, Niko Bärsch, Somayye Saed-Moocheshi, Andishe Kaseb, Nina Nazdar (2014) Does physical production of nanoparticles reduce their ecotoxicity? A case of lower toxicity of AgNPs produced by laser ablation to zebrafish (Danio rerio) International Journal of Aquatic Biology-انجمن ماهی شناسی ایران با همکاری دانشگاه تهران: 2(4); 188-192
56
57
عباس خلیلی، لیلا خلیلی، سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی (1393) بررسی اثرات رویارویی مستقیم و غیر مستقیم با نانو ذرات نقره بر تغییرات بافت آبشش لارو تازه تفریخ شده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بیماری های مشترک انسان و دام (دانشگاه شهرکرد): 1 (2); 20-29
58
سید علی جوهری، سهیلا حسینی (1393) سمیت تغذیه ای کلوئید نانو ذرات نقره در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مجله علمی شیلات ایران: 23-1; 23-31
59
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Il Je Yu (2014) Inhibitory effects of silver zeolite on in vitro growth of fish egg pathogen, Saprolegnia sp. Journal of Coastal Life Medicine: 2(5); 357-361
60
mohammad reza Kalbassi, Seyed Ali Johari, Mehdi Soltani, Il Je Yu (2013) Particle Size and Agglomeration Affect the Toxicity Levels of Silver Nanoparticle Types in Aquatic Environment ECOPERSIA: 1(3); 273-290
61
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Mehdi Soltani, Il Je Yu (2013) Toxicity comparison of colloidal silver nanoparticles in various life stages of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) iranian journal of fisheries sciences: 12(1); 76-95
62
مریم قهرمانی، محمدرضا کلباسی، مهدی سلطانی، سید علی جوهری (1391) استفاده از گرانول و الیاف زئولیت نقره (زئومیک) در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کاهش عفونت ناشی از باکتری استرپتوکوکوس اینیایی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز: 8(4); 83-93
63
Hamid Salari Joo, mohammad reza Kalbassi, Il Je Yu, Ji H Lee, Seyed Ali Johari (2013) Bioaccumulation of silver nanoparticles in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Influence of concentration and salinity Aquatic Toxicology: 140-141; 398–406
64
حمید سالاری جو، محمدرضا کلباسی، سید علی جوهری (1391) تاثیر شوری آب بر سمیت حاد نانوذرات نقره کلوییدی در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) مجله سلامت و محیط (سلامت و محیط ایران): 5(1); 121-132
65
Saba Asghari, Seyed Ali Johari, Ji H Lee, Yong S Kim, Yong B Jeon, Hyun J Choi, Min C Moon, Il Je Yu (2012) Toxicity of various silver nanoparticles compared to silver ions in Daphnia magna (Highly accessed paper) Journal of Nanobiotechnology: 10:14; 1-11
66
mohammad reza Kalbassi, Hamid Salari Joo, Seyed Ali Johari (2011) Toxicity of silver nanoparticles in aquatic ecosystems: salinity as the main cause of reducing toxicity iranian journal of toxicology: 5(1); 436-443
67
سید علی جوهری، سهراب مظلومی، اصغر عبدلی، حسن خواجوی، صبا اصغری (1389) شناسایی و تعیین پراکندگی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات مجله شیلات (دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر): 4(1); 115-121
68
Seyed Ali Johari, Brian W Coad, Sohrab Mazloomi, MORTEZA Kheyri, Saba Asghari (2009) Biological and Morphometric Characteristics of, Capoeta fusca, a Cyprinid Fish Living in the Qanats of South Khorasan, Iran (Osteichthyes: Cyprinidae). Zoology in the Middle East: 47; 63-70
69
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Iman Soori Nezhad, Teresa Wlasow (2008) OBSERVATION OF RED BLOOD CELLALTERATIONS IN TRIPLOID RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) Acta Scientiarum Polonorum: 7(1-4); 49-52
70
سید علی جوهری، سهراب مظلومی، مرتضی خیری، صبا اصغری (1387) برخی خصوصیات زیست شناختی و ریخت شناسی سیاه ماهی (1897Capoeta fusca (Nikolski, در قنوات شهرستان بیرجند مجله علوم و فنون دریایی: 7; 75-86
71
سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی، نصرالله احمدی فرد (1387) نحوه پاسخ به استرس های حاد در ماهیان تمام ماده دیپلوئید و تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی: 6(1); 12-26
72
محمدرضا کلباسی، سید علی جوهری (1387) بررسی امکان تولید جمعیت تمام ماده تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق): 12(44); 269-277
73
سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی، باقر مجازی امیری، علی حلاجیان (1385) تولید جمعیت تمام ماده قزل آلای رنگین کمان با استفاده از نرهای تغییر جنسیت یافته و بررسی پارامترهای رشد در سال اول پرورش مجله علمی شیلات ایران: 15(3); 45-54
74
سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی (1385) بررسی برخی تغییرات سلول های خونی در ماهیان تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان مجله زیست شناسی ایران: 19; 492-495
75
عباس زمانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، رسول مدنی، سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی، مهرداد فرهنگی (1385) مقایسه فعالیت برخی آنزیم های گوارشی در معده ، ضمائم پیلوریک و روده ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده قزل آلای رنگین کمان مجله علمی شیلات ایران: 15(2); 29-36
76
سید علی جوهری، علی پاشا زانوسی (1385) مدیریت بهداشتی ماهیان مولد فصلنامه آموزشی آبزی پرور: سال چهاردهم، شماره 18; 32-35
77
سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی (1383) شاخص های رشد جمعیت تمام ماده تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان در سال اول پرورش مجله علوم و فنون دریایی: 3(4); 17-23
78
سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی، امیر سعید ویلکی، مریم طلا (1382) مقایسه خصوصیات و قابلیت لقاح اسپرم در ماهیان نر تغییر جنسیت یافته و مولدان معمولی قزل آلای رنگین کمان مجله علوم و فنون دریایی: 2(4); 27-37
مقاله ارائه‌شده
1
Seyed Ali Johari, Borhan Mansouri (2017) Zinc bioaccumulation in the gills and hepatopancreas of narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus) exposed to ZnO nanoparticles and Zn2+ ions 2nd Nanomedicine & Nanosafety Conference, Iran, Tehran
2
3
Seyed Ali Johari, Zahra Shahpar (2017) Reproductive toxicity of zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) to compostliving earthworms (Eisenia fetida) 2nd Nanomedicine & Nanosafety Conference, Iran, Tehran
4
Seyed Ali Johari, Seyedeh Elnaz Elyasi (2017) Aging of silver nanoparticles increases their toxicity to brine shrimp (Artemia salina) 2nd Nanomedicine & Nanosafety Conference, Iran, Tehran
5
Saba Asghari, Hyu Jin Ahn, Seyed Ali Johari, Eun Kyung Sohn, Il Je Yu, Mahmoud Ghazi-Khansari (2017) Acute toxicity and accumulation comparison of silver nanowires and nanoparticles using saltwater microcrustacean, Artemia franciscana 2nd Nanomedicine & Nanosafety Conference, Iran, Tehran
6
Fartemeh Haghighat, Seyed Ali Johari (2017) Acute toxicity of silver nanoparticles alone and in combination with titanium dioxide nanoparticles in juvenile common carp, Cyprinus carpio 2nd Nanomedicine & Nanosafety Conference, Iran, Tehran
7
Leila Dekani, Seyed Ali Johari (2017) Effects of dietary exposure to zinc oxide nanoparticles on zinc bioaccumulation in different tissues of common carp (Cyprinus carpio) 2nd Nanomedicine & Nanosafety Conference, Iran, Tehran
8
Borhan Mansouri, Maryam Sharif, Seyed Ali Johari (2017) Effects of silver nanoparticles on photosynthetic pigments of Brazilian elodea (Egeriadensa) 2nd Nanomedicine & Nanosafety Conference, Iran, Tehran
9
سعید ضیائی نژاد، نسترن کرمی، بهزاد نعمت دوست حقی، سید علی جوهری (1396) اثرات تغذیه تکمیلی ماهی کپور معمولی با نانو ذرات آهن و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برشاخص های رشد و تغذیه دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر
10
لیلا دکانی، سید علی جوهری (1395) نقش عنصر روی در تغذیه آبزیان چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی، ایران، سنندج
11
لیلا دکانی، سید علی جوهری (1395) سمیت تغذیهای عنصر مس در ماهیان چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی، ایران، سنندج
12
میترا ارغوانی، سید علی جوهری، مهرداد شیرین آبادی، برهان منصوری (1395) مطالعه اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم برسمیت ماده آنتی آندرژنی وینکلوزولین در ماهی گوپی چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی، ایران، سنندج
13
برهان منصوری، سید علی جوهری، لیلا دکانی، صبا اصغری (1395) اثر سمیت نانوذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب شناسی بافت خرچنگ دراز آب شیرین چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی، ایران، سنندج
14
سمیه فتحی، فرشید قربانی، سید علی جوهری (1395) عملکرد ضد میکروبی کامپوزیت زئولیت-نانو نقره بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی، ایران، سنندج
15
صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سید علی جوهری (1395) آشنایی با پروتئومیکس و کاربرد آن در توسعه پایدار آبزی پروری و علوم شیلاتی اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، ایران، شهرکرد
16
صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سید علی جوهری (1395) تاثیر القای تتراپلوییدی بر بازماندگی، رشد و ترکیب اسیدهای آمینه قزل آلای رنگین کمان اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، ایران، شهرکرد
17
Seyed Ali Johari, Saba Asghari, Hyu Jin Ahn, Eun Kyung Sohn, Il Je Yu (2016) Acute Toxicity of Graphene to Water Flea, Brine Shrimp and Zebrafish پنجاه و پنجمین نشست سالیانه انجمن سم شناسی, USA, New Orleans
18
تهمینه فتح الهی، سید علی جوهری (1394) مروری بر کاربردهای گیاهان دارویی در تکثیر و پرورش آبزیان همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، ایران، تهران
19
ندا خسروی زاده، ایمان سوری نژاد، سید علی جوهری (1394) اثرات نانو ذرات مس بر آسیب های بافتی هپاتوپانکراس و آبشش در میگوی سفید غربی (Litopenaeusvannamei) سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی، ایران، اراک
20
سامیار آشوری، سعید کیوان شکوه، امیر پرویز سلاطی، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1394) اثر سطوح مختلف نانو ذرات سلنیوم بر برخی از فاکتور های رشد و تغذیه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی، ایران، اراک
21
صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1394) اثرات منابع مختلف سلنیوم (آلی، معدنی و نانو) بر برخی فاکتورهای رشد ماهی کپور معمولی سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی، ایران، اراک
22
صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1393) برنامه های کاربردی نانو تکنولوژی در آبزی پروری، صنایع غذایی دریایی و اثرات جانبی آن بر محیط زیست اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ایران، خرمشهر
23
صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1393) سلنیوم: کارکردها و فراهمی زیستی در ماهیان پرورشی اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ایران، خرمشهر
24
صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1393) علائم کمبود سلنیوم و منابع مختلف آن در تأمین نیاز ماهیان پرورشی اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ایران، خرمشهر
25
سامیار آشوری، سعید کیوان شکوه، امیر پرویز سلاطی، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1393) اثر سمیت ایجاد شده توسط نانو ذرات بر موجودات آبزی اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ایران، خرمشهر
26
لاله محمد صالحی، سعید ضیائی نژاد، بابک قائد نیا، سید علی جوهری (1393) بررسی خواص ضدمیکروبی نانوذرات مس بر پروبیوتیک Bacillus subtilis در محیط in vitro اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران (الکترونیکی)، ایران، تهران
27
سید علی جوهری، مریم شریف، آرزو احمدی، صبا اصغری (1393) گیاه پالائی نانوذرات نقره توسط سرخس آبی (Azolla filiculoides): قابلیت جذب زیستی و اثرات نانوذرات بر فتوسنتز سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، ایران، سنندج
28
Seyed Ali Johari, Iman Soori Nezhad, Niko Bärsch (2014) Toxicity of Physically and Chemically Made Silver Nanoparticles in Marsh Frog Tadpole (Rana ridibunda) The International Conference on Water, Information, Sustainability & Environment, Canada, Ottawa
29
سید علی جوهری (1393) مطالعه اثر سمیت نانو ذرات نقره کلوئیدی بر موفقیت لقاح در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، ایران، همدان
30
سید علی جوهری، آرزو احمدی (1393) مطالعه اثر سمیت حاد کلرید جیوه در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) تراریخته دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، ایران، همدان
31
سید علی جوهری (1393) بررسی اثر سمیت یون نقره بر موفقیت تولید مثل ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss اولین همایش ملی محیط زیست پیام نور، ایران، دهاقان اصفهان
32
Seyed Ali Johari (2014) Comparative acute toxicity of silver nanoparticles produced by physical (top-down) and chemical (bottom-up) methods in zebrafish (Danio rerio) 13th Annual Conference Adaptive Responses in Biology and Medicine Translational Biology, USA, Amherst
33
Eun Kyung Sohn, Seyed Ali Johari, Tae Gyu Kim, Jin Kwon Kim, Ji H Lee, Il Je Yu (2014) Comparison of Aquatic Toxicity between Silver Nanoparticles and Silver Nanowires SOT’s 53rd Annual Meeting, USA, Phoenix, Arizona
34
فاطمه حسین پور دلاور، محمود نفیسی بهابادی، مریم میربخش، سید علی جوهری (1392) نانوتکنولوژی، راهبردی نوین در صنعت شیلات دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، ایران، بندرعباس
35
Seyed Ali Johari (2014) Colloidal Silver Nanoparticles: A Hazardous Threat to the Aquatic Environment Iran Nonosafety Congress, Iran, Tehran
36
Saba Asghari, Seyed Ali Johari, Il Je Yu (2014) Toxicity of TiO2 Nanoparticles in Daphnia Magna: Non Toxic in the Short Term, Versus Toxic in the Long Term Iran Nonosafety Congress, Iran, Tehran
37
Sajedeh Mazarei, Mir Masoud Sajjadi, Iman Soori Nezhad, Paria Parto, Seyed Ali Johari, Mohammad Asadi (2014) Acute toxicity of colloidal silver nanoparticles in Aphanius dispar Iran Nonosafety Congress, Iran, Tehran
38
Saba Asghari, Seyed Ali Johari, Ji H Lee, Yong S Kim, Yong B Jeon, Hyun J Choi, Min C Moon, Il Je Yu (2012) TOXICITY OF COLLOIDAL AND SUSPENDED SILVER NANOPARTICLES COMPARED TO SILVER IONS IN DAPHNIA MAGNA SOT’s 51rd Annual Meeting, USA, San Francisco, California
39
سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی، مهدی سلطانی، ایل جه یو (1390) استفاده غیر مستقیم از نانوذرات نقره در ساختار فیلترمدیای انکوباتور تکثیر تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان با هدف کنترل عفونت های قارچی یازدهمین همایش دانشجویی فن آوری نانو، ایران، تهران
40
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Mehdi Soltani (2010) Application Of Nanosilver Filters In Egg Incubation System Of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Global conference on aquaculture 2010
41
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi (2010) PREVENTION FROM SAPROLEGNIOSIS BY MEANS OF SILVER NANOPARTICLES (AgNPs) AND SILVER ZEOLITE (SZ) Global conference on aquaculture 2010
42
سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی (1388) ممانعت از رشد کپک های آبی Saprolegnia sp. با استفاده از مادة سیلور-زئولیت نخستین همایش ملی ماهیان سردابی، ایران، تنکابن
43
ایمان سوری نژاد، محمدرضا کلباسی، سید علی جوهری (1387) سنجش فاکتورهای خون شناسی ماهیان تمام ماده دیپلوئید و تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان در فصل زمستان نخستین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر، ایران، گرگان
44
mohammad reza Kalbassi, Seyed Ali Johari, Iman Soori Nezhad (2007) Production Of All Female Triploid Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) In Iran And Its Effects On Red Blood Cell Alteration Aquaculture Europe 2007
45
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Saba Asghari (2007) Production of all-female rainbow trout by using sex-reversed males and Investigation on their growth parameters in first year of culture Aquatic research toward sustainable development
46
سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی (1384) بررسی برخی تغییرات سلول های خونی در ماهیان تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان اولین همایش بین المللی علوم زیستی ایران، ایران، کرج
47
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi (2005) Investigation of red blood cell alterations in triploid rainbow trout Seventh Indian Fisheries Forum
48
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Nasrollah Ahmadi Fard (2005) Acute stress response in all-female diploid and triploid rainbow trout Seventh Indian Fisheries Forum
49
mohammad reza Kalbassi, Seyed Ali Johari (2005) Investigation of production possibility of all-female triploid Rainbow trout Seventh Indian Fisheries Forum
50
Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi (2005) Comparison of Sperm Traits and Fertilization Performance of Normal male and Neomales Rainbow trout Seventh Indian Fisheries Forum
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، بهزاد شاهمرادی، سید علی جوهری، ابراهیم محمدی، سیروس شهسواری (1396) اثرات همزمان نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و اکسید مس بر آسیب شناسی بافتی و تجمع زیستی در ماهی کپور معمولی (Common carpio)
8
9
10
صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سید علی جوهری، سالار درافشان (1395) بررسی تأثیر القای تریپلوییدی و تتراپلوییدی با شوک گرمایی بر پروتئوم و اسید چرب قزل آلای رنگین کمان
11
12
13
مهنا محمدی موحد، مسعود ستاری، آریا باباخانی، سید علی جوهری، حسین غفوری (1394) اثر نانو ذرات اکسید آهن بر سیستم آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی در بچه ماهیان کپور
14
15
16
صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1394) اثرات منابع مختلف سلنیوم (نانو، آلی و معدنی) بر رشد، ترکیب عضله و گلوتاتیون پراکسیداز در کپور معمولی (Cyprinus carpio)
17
سامیار آشوری، سعید کیوان شکوه، امیر پرویز سلاطی، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1394) تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات سلنیوم بر رشد، ترکیب عضله، شاخص های بیوشیمیایی و وضعیت آنتی اکسیدانی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
18
19
20
21
22
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
1
مهرداد سرخیل، ایمان سوری نژاد، مریم میربخش، داود کردستانی، سید علی جوهری (1395) فرآیند بارگیری نانو ذرات نقره بر روی ذرات هیبریدی سیلیس-آلی بمنظور تصفیه باکتریایی آب مزارع تکثیر و پرورش میگو
2
مهرداد سرخیل، ایمان سوری نژاد، مریم میربخش، داود کردستانی، سید علی جوهری (1394) فرآیند بارگیری نانو ذرات نقره بر روی ذرات هیبریدی سیلیس-آلی بمنظور تصفیه باکتریایی آب مزارع تکثیر و پرورش میگو.
3
4
5
6
7
8
سخنرانی
1
سید علی جوهری (1393) مقدمه ای بر سم شناسی نانو مواد در آبزیان آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

دانشجویان

 • ليلا دكاني
  نام و نام خانوادگی: لیلا دکانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: اثر استفاده از منابع مختلف مکمل روی (نانوذرات روی، روی آلی و معدنی) در جیره بر عملکرد رشد، ترکیب عضله و تجمع عنصر روی در بافت های مختلف کپور معمولی (Cyprinus carpio)
 • صبا اصغري
  نام و نام خانوادگی: صبا اصغری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: طراحی و ساخت فیلترهای پوشش یافته توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) با قابلیت حذف ترکیبات نیتروژنی از آب سیستم های پرورش ماهی
 • زهرا شهپر
  نام و نام خانوادگی: زهرا شهپر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: بررسی اثر تغذیه با منابع مختلف مکمل روی (نانوذرات روی، روی آلی و معدنی) بر بازماندگی، عملکرد رشد و ترکیب لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • ريحانه اسدي دخت ليش
  نام و نام خانوادگی: ریحانه اسدی دخت لیش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: مقایسه سمیت نانو ذرات نقره در شرایط مختلف محیطی و مراحل مختلف زندگی ناپلی آرتمیا
 • فاطمه حقيقت
  نام و نام خانوادگی: فاطمه حقیقت
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: ارزیابی اثر متقابل نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و نانو ذرات نقره بر تجمع زیستی نقره و آسیب شناسی بافت آبشش ماهی کپور معمولی
 • طيبه نعمتي
  نام و نام خانوادگی: طیبه نعمتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: مطالعه امکان بکارگیری نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی زئولیت طبیعی در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کنترل باکتری Aeromonas hydrophila در پرورش ماهی کپور معمولی
 • مرتضي بابائي
  نام و نام خانوادگی: مرتضی بابائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)
  پایان نامه: بررسی قابلیت انتقال تغذیه ای نانو ذرات نقره در یک زنجیره غذایی ساده شده
 • فرشته پيراني
  نام و نام خانوادگی: فرشته پیرانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)
  پایان نامه:
 • شاديه مرادي
  نام و نام خانوادگی: شادیه مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه شیلات دانشگاه کردستان (1397 - ادامه دارد)
 • سرپرست گروه شیلات دانشگاه کردستان (1396 - 1397)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1396 - 1396)
 • دبیر اجرائی چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان های آبی (1395 - 1395)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1391 - 1393)
 • استادیار گروه شیلات دانشگاه کردستان (1391 - ادامه دارد)
 • مدرس مدعو گروه شیلات دانشگاه کردستان (1386 - 1391)
 • مربی گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند (1384 - 1386)
بیشتر

گالری تصاویر

انباشت نانو سيم نقره در دستگاه گوارش ناپلي آرتميا رويارويي ماهي دانيو گورخري با نانو اكسيد گرافن تصوير ميكروسكوپ الكتروني گذاره از نانو ذرات كلينوپتيلوليت توليد شده با آسياب گلوله اي سياره اي از زئوليت طبيعي تصويري از سياه ماهي (Capoeta fusca) صيد شده در قنات روستاي مهدي آباد بيرجند جلسه دفاع از استاندارد پيشنهادي ايران در كارگروه ايمني كميته نانو سازمان جهاني استاندارد ISO-TC229