1403/03/05
تیمور جوادی

تیمور جوادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36350752300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09188724025

تحصیلات

 • دکترای تخصصی میوه کاری و فیزیولوژی درختان میوه (1377 - 1383)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- باغبانی (1375 - 1377)
  عنوان رساله: مطالعه دوره گرده افشانی موثر و رشد لوله گرده در زیتون رقم "زرد"
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی- باغبانی (1370 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Replacing conventional iron with cysteine-coated Fe3O4 nanoparticles in soilless culture of strawberry Sharmin Azizkhani, Taimoor javadi, Nasser Ghaderi, Amjad Farzinpour (2023)
ارزیابی تنوع ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بر اساس محتوای بتاگلوکان و نشانگرهای ISSR راحله عزیزنیا، هدیه بدخشان، تیمور جوادی، سوما زمانی (1398)
Micropropagation of Grape Cultivars (Vitis vinifera L.) on Different Basal Media Supplemented with Benzyl Adenine Ali akbar Mozafari, omar Ghoraishi, Nasser Ghaderi, Taimoor javadi (2016)
Antifungal Effects of Plant Essential Oils on Controlling Phytophthora Species Jahanshir Amini, Vahid Farhang, Taimoor javadi, Javad Nazemi rafi' (2016)
اثر کاربرد برگی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی میوه انگور (Vitis vinifera) رقم رشه الناز زارعی، تیمور جوادی، ناصر قادری، مسعود داوری (1394)
IMPROVING GERMINATION AND DORMANCY BREAKING IN ALSTROMERIA LIGTU HYBRID SEEDS Fardin Nasri, Mahmoud Koushesh Saba, Nasser Ghaderi, Ali akbar Mozafari, Taimoor javadi (2014)
PROPAGATION IN VITRO OF ALSTROEMERIA LIGTU HYBRID THROUGH DIRECT ORGANOGENESIS FROM LEAF BASE Fardin Nasri, Seyed Najmedin Mortazavi, Nasser Ghaderi, Taimoor javadi (2013)
Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil of Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Against Three Phytophthora Species Vahid Farhang, Jahanshir Amini, Taimoor javadi, Javad Nazemi rafi', Asgar Ebadollahi (2013)
ESSENTIAL OILS AS CONTROL AGENTS OF POSTAHARVEST ALTERNARIA AND PENICILLIUM ROTS ON TOMATO FRUITS Ali Abdolhai, Abas hassani, Yobert Ghosta, Taimoor javadi, Meshkatosadat Mohammad Hadi (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثر ورمی کمپوست و زمان کاشت بر عملکرد و صفات رویشی توت فرنگی روزبه محمدی، تیمور جوادی، ناصر قادری (1402)
ریشه زایی قلمه های نسترن وحشی (Rosa canina L.) تحت تاثیر نوع قلمه و تیمار هورمونی جلال خورشیدی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی (1397)
میزان موفقیت روش های مختلف ازدیاد گیاه دارویی گل اروانه ی اورامانی (Hymenocrater longiflorus Benth.) جلال خورشیدی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی، حسین معروفی (1397)
دستاوردهای اولیه روش های تکثیر گیاه دارویی مرزه اورامانی (Satureja avromanica Maroofi) جلال خورشیدی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی (1396)
MANAGEMENT OF PHYTOPHTHORA SPP. USING THYMUS ERIOCALYX ESSENTIAL OIL Jahanshir Amini, Vahid Farhang, Taimoor javadi (2016)
بررسی اثر هیومیک اسید و تنش شوری بر توزیع ماده خشک در توت فرنگی دلنیا صیدی مرادی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1394)
اثر سیلیکات پتاسیم بر توزیع ماده خشک توت فرنگی در شرایط تنش شوری خاطره یعقوبی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1394)
ارزیابی روش های تخمین تیخیر و تعرق مرجع با استفاده از میکرولایسیمتر درون گلخانه نسیم صحرایی، مجید جعفری، پرویز فتحی، تیمور جوادی (1393)
بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر نیترات ردوکتاز و پروتئین در دو رقم توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
اثرکود بیولوژیک و هیومیک اسید بر کربوهیدراتهای محلول کل در دو رقم توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
بررسی اثر گرد و خاک بر برخی پاسخهای مورفو -فیزیولوژیکی توت فرنگی تحت تنش خشکی فرزاد مریوانی، ناصر قادری، تیمور جوادی، بیان دست پرچین (1393)
اثرکودبیولوژیک و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات رویشی توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر تحمل خشکی در توت فرنگی رقم کویین الیزا (Fragaria x ananassa cv. Queen Eliza) لیلی محمدی، تیمور جوادی، ناصر قادری، سید محمدطاهر حسینی، یونس رضایی دانش (1392)
بررسی اثر واکشتهای متوالی بر باززایی و پرآوری سه رقم انگور عمر قریشی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، تیمور جوادی (1392)
Alleviation of Salt Stress in Peppermint (Mentha piperita L.) by Paclobutrazol Abas hassani, Nesar salavati, Taimoor javadi, Mir Hasan Rasouli Sadaghiani, Mohsen BArin (2012)
برخی پاسخهای توت فرنگی به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت تنش کم آبی سعیده نورمحمدی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1391)
بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه دو رقم توت فرنگی در مراحل مختلف رشد میوه فریناز رحمتی، تیمور جوادی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری (1391)
ارزیابی اثرات میوه بلوط خام و عمل آوری شده بر عملکرد جوجه های گوشتی حسین سمنانی نژاد، احمد کریمی، امیرعلی صادقی، تیمور جوادی (1390)
اثر غلظت های مختلف پاکلوبوترازول بر رشد چمن لولیوم ( Lolium prene) فرزاد نظری، همایون فرهمند، تیمور جوادی، علی اکبر مظفری (1389)
فعالیت ضد قارچی اسانس زیره ایرانی (Bunium persicum) در کنترل دو فرم مخصوص Fusarium oxsporum حامد بهتویی، جهانشیر امینی، تیمور جوادی، روح اله شریفی، کیوان کریمی (1389)
مقایسه اقلیم پذیری چهار گونه چمن سرد و گرم در شرایط آب و هوایی سنندج فرزاد نظری، تیمور جوادی، علی اکبر مظفری، همایون فرهمند (1389)
ارزیابی برخی شاخصهای فیزیولوژیکی مقاومت به سرما و خصوصیات باردهی در ارقام زردآلو فرهاد کرمی، عادل سی و سه مرده، تیمور جوادی، یاور وفائی (1388)
preliminary study of fruiting in some apricot (prunus armeniaca L.) under frost spring Farhad karami, Taimoor javadi, Adel Siosemardeh, Yavar Vafaee (2008)
تاثیر دو نوع اسانس در کنترل بیماریهای بعد از برداشت توت فرنگی تیمور جوادی، بهروز حریقی، عباس حسنی (1386)
همبستگی بین میزان پرولین و پتانسیل آب برگ در گلابی تحت رپیم های مختلف آبی تیمور جوادی، کاظم ارزانی، حسن ابراهیم زاده (1386)
Relations of fruit traits and seed cavity on fruit size within Iranian pear cultivars M. Sharifani, M. Behrouzi, M. Ahmadi, Taimoor javadi (2007)
STUDY OF FLOWER BIOLOGY AND POLLEN TUBE GROWTH OF MATURE OLIVE TREE CV. 'ZARD' کاظم ارزانی، تیمور جوادی (1379)
کتاب
پایان نامه
پاسخ های رشد و نموی لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) به اندازه سوخ و خیساندن سوخ در نیترات پتاسیم فاتح عبدالله رحمان، تیمور جوادی، فرزاد نظری، همایون فرهمند (1399)
تاثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی نرگس شهلا جمیله مرادی، تیمور جوادی، علی اکبر مظفری، فرزاد نظری (1399)
اثر مینی تونل و برگ زنی بر عملکرد و خصوصیات میوه پاییزه توت فرنگی ارقام پاروس و ونتانا فرزاد اسدی، ناصر قادری، تیمور جوادی، علی اکبر مظفری (1399)
اثرات نانوذرات نقره و مس بر عمر پس از برداشت گل های بریدنی میخک و داودی ناهید رشیدیانی، فرزاد نظری، تیمور جوادی، سعدی صمدی (1396)
بررسی عارضه قهوه ای شدن برخی ارقام سیب در طول نگهداری در سردخانه دلشاد مرادی، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی (1394)
بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، محمود کوشش صبا، ناصر قادری، سید محمدطاهر حسینی، تیمور جوادی (1393)
بررسی اثر آبسزیک اسید بر روی هلوی رقم آلبرتا تحت تنش خشکی سمیه نوری، تیمور جوادی، ناصر قادری (1393)
تاثیر قارچ مایکوریزا بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات مرتبط با تحمل خشکی در دو رقم توت فرنگی لیلی محمدی، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی، ناصر قادری (1392)
اثرات بذر سیاه دانه بر عملکرد جوجه های گوشتی اسرین عبداللهی، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، تیمور جوادی، اسعد وزیری (1391)
بررسی باززایی درون شیشه ای ریزنمونه های سه رقم انگور عمر قریشی، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی، ناصر قادری (1391)
اثرات سطوح مختلف پودر خشک میوه سماق بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی شلیر فیضی، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، تیمور جوادی، اسعد وزیری (1390)
تاثیر مقادیر مختلف پرلیت و آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه دارویی ریحان مریم حمزه زاده، پرویز فتحی، عباس حسنی، تیمور جوادی (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تهیه پروتکل تولید سه گونه از گیاهان بومی و اندمیک پرمصرف در طب سنتی و صنعت گیاهان دارویی استان کردستان تیمور جوادی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، حسین معروفی، جلال خورشیدی (1401)
اثرات عصاره آویشن در کاهش مسمومیت ناشی از ذرات نانوسیلور در ماهی قرمز وحید زادمجید، برزان بهرامی کمانگر، تیمور جوادی، اردشیر شیخ احمدی (1395)
احداث باغ گیلاس تیمور جوادی، فاطمه فاضلی (1378)
کشت و کار هلو وشلیل تیمور جوادی، فاطمه فاضلی (1378)
راهنمای کشت باغات آلو و گوجه تیمور جوادی، عباس آبادی (1378)
احداث باغ زرد آلو تیمور جوادی، فاطمه فاضلی (1378)

علایق پژوهشی

 • تنش های محیطی
 • مواد تنظیم کننده رشد گیاهی
 • فیزیولوژی درختان میوه
 • میوه کاری
بیشتر