1403/03/05
محمود کوشش صبا

محمود کوشش صبا

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 12760767600
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم باغبانی- فیزیولوژی پس از برداشت (1386 - 1391)
  عنوان رساله: نقش پلی آمین ها و کلسیم در بهبود کیفیت، افزایش عمر پس از برداشت و بررسی تغییرات بیو فیزیکوشیمیایی برخی ارقام زردآلو ی ایران
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی (1381 - 1383)
  عنوان رساله: تعیین خودناسازگاری و دگر ناسازگاری برخی ژنوتیپ های گلابی آسیایی با استفاده از آزمایشات مزرعه ای و مارکرهای مولکولی PCR-RFLP
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: تغییرات تنفس در طول دوره رشد و نمو گیاه
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Biochemical changes of autumn daffodil (Sternbergia lutea) during bulb dormancy and flowering Sara Alipanah, Farzad Nazari, Mahmoud Koushesh Saba, Jaime Teixeira da Silva (2024)
Melatonin postharvest spray influence on white mulberry browning, storage life, and biochemical changes Soraya Kakaei, Mahmoud Koushesh Saba, Sirvan Mansouri, Hosain Darvishi (2024)
Changes in Biochemical and Bioactive Compounds in Two Red Grape Cultivars during Ripening and Cold Storage Samira Moradi, Mahmoud Koushesh Saba, Sharareh Sadegh, Paolo Inglese, Giorgia Liguori (2024)
Exogenous melatonin delays strawberry fruit ripening by suppressing endogenous ABA signaling Sirvan Mansouri, Mahmoud Koushesh Saba, Hassan Sarikhani (2023)
Process parameters of microwave heating-assisted vacuum evaporation of tomato juice: quality, energy consumption, exergy performance, and kinetic processing Taher Sofizadeh, Jalal Khodaei, Hosain Darvishi, Nasser Behroozi-Khazaei, Mahmoud Koushesh Saba (2023)
Extension of button mushroom storability by ultrasound treatment in combination with calcium lactate Ehsan Nasri, Orang Khademi, Mahmoud Koushesh Saba, Raheleh Ebrahimi (2023)
Natural preservation and improving lipid oxidation inhibition of fresh walnut Asaad Habibie, Navid Yazdani, Mahmoud Koushesh Saba, Najmeh Chatrabnous, Athanassios Molassiotis, Kourosh Vahdati, Saadat Sarikhani (2023)
Efficiency of nanoemulsion of essential oils to control Botrytis cinerea on strawberry surface and prolong fruit shelf life Zahra Javanmardi, Mahmoud Koushesh Saba, Himan Nourbakhsh, Jahanshir Amini (2023)
TomatoScan: An Android-based application for quality evaluation and ripening determination of tomato fruit Avin Sherafati, Kaveh Mollazade, Mahmoud Koushesh Saba, Farshad Vesali (2022)
Impact of calcium and γ-aminobutyric acid (GABA) on qualitative attributes and shelf life characteristics of fresh in-hull pistachio during cold storage Maryam Saeedi, Seyed Hossein Mirdehghan, Fatemeh Nazoori, Majid Esmaeilizadeh, Mahmoud Koushesh Saba (2022)
The influence of Ohmic‐vacuum heating on phenol, ascorbic acid and engineering factors of kiwifruit juice concentration process Hosain Darvishi, Nasser Behroozi-Khazaei, Mahmoud Koushesh Saba, Zakaria Alimohammadi, Himan Nourbakhsh (2021)
Limitation of access to oxygen for inhibition of browning in fresh walnut kernels Asaad Habibie, Navid Yazdani, Mahmoud Koushesh Saba, Kourosh Vahdati (2021)
Ascorbic acid preserved phenolic compounds of cold stressed fresh walnut kernels Asaad Habibie, Navid Yazdani, Mahmoud Koushesh Saba, Kourosh Vahdati (2021)
Improving quality and quantity attributes of grape juice concentrate (molasses) using ohmic heating Hosain Darvishi, Mahmoud Koushesh Saba, Nasser Behroozi-Khazaei, Himan Nourbakhsh (2020)
Quality preservation of orange concentrate by using hybrid ohmic – vacuum heating Hosain Darvishi, pedram Mohammadi, ali fadavi, Mahmoud Koushesh Saba, Nasser Behroozi-Khazaei (2019)
Physical and biochemical changes of some Iranian quince (Cydonia oblonga Mill) genotypes during cold storage Samira Moradi, Mahmoud Koushesh Saba, Ali akbar Mozafari, Hamid Abdolahi (2017)
Antioxidant bioactive compounds changes in fruit of quince genotypes over cold storage Samira Moradi, Mahmoud Koushesh Saba, Ali akbar Mozafari, Hamid Abdolahi (2016)
Influence of nano-ZnO on microbial growth, bioactive content and postharvest quality of strawberries during storage Aomolbanin Sogvar, Mahmoud Koushesh Saba, Aryou EmamiFar, Rahman Hallaj (2016)
The effect of postharvest treatments and storage methods on leafy vegetable decay Mahmoud Koushesh Saba, Samira Moradi, Ali Gouran (2014)
The effect of Fructose on regeneration and Proliferation of grape cultivars Sabah Zaheri, Ali akbar Mozafari, Mahmoud Koushesh Saba, Ali Gouran (2014)
IMPROVING GERMINATION AND DORMANCY BREAKING IN ALSTROMERIA LIGTU HYBRID SEEDS Fardin Nasri, Mahmoud Koushesh Saba, Nasser Ghaderi, Ali akbar Mozafari, Taimoor javadi (2014)
The Effect of Gibberellic Acid and Stratification on Germination of Alstroemeria (Alstroemeria ligtu hybrid) Seed Under In Vitro and In Vivo Conditions Fardin Nasri, Nasser Ghaderi, Jaafar Mohammadi, Seyed Najmedin Mortazavi, Mahmoud Koushesh Saba (2013)
مطالعه آلل های ناسازگاری برخی ژنوتیپ های گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) به کمک روش PCR محمود کوشش صبا، کاظم ارزانی، مختار جلالی جواران (1387)
Evaluation of Incompatibility in Five European Pears (Pyrus communis L.) Cultivars Using PCR Mahmoud Koushesh Saba, Kazem Arzani, Mokhtar Jalalijavaran (2007)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثر نانو امولسیون تیمول و پوشش کربوکسی متیل سلولز بر ماندگاری میوه توت‌فرنگی لیلا حیدری، زهرا جوانمردی، هیمن نوربخش، محمود کوشش صبا (1402)
استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن باغی جهت کنترل پوسیدگی میوه توت فرنگی زهرا جوانمردی، محمود کوشش صبا، هیمن نوربخش، جهانشیر امینی (1399)
مقایسه روش های سریع و کم هزینه استخراج RNA با کیفیت و کمیت بالا از بافت میوه توت فرنگی (Fragaria × ananassa Dush.) زهرا بدوی، مصطفی رحمتی جنیدآباد، خسرو مهدیخانلو، محمود کوشش صبا (1398)
اثر تیمار سدیم نیتروپروساید (SNP) بر تغییرات میوه توت فرنگی در مرحله پس از برداشت زهرا بدوی، مصطفی رحمتی جنیدآباد، محمود کوشش صبا (1397)
مروری بر تغییرات دیواره سلولی میوه توتفرنگی در دوره پس از برداشت زهرا بدوی، مصطفی رحمتی جنیدآباد، محمود کوشش صبا (1397)
استفاده از عصاره ی پوست سبز گردو برای افزایش دوره نگهداری مغز گردوی تازه اسعد حبیبی، نوید یزدانی، کورش وحدتی، محمود کوشش صبا (1396)
جلوگیری از قهوهای شدن مغز گردوی تازه رقم چندلر با استفاده از آسکوربیک اسید اسعد حبیبی، نوید یزدانی، کورش وحدتی، محمود کوشش صبا (1396)
اثر پوشش خوراکی بر کیفیت میوه توت فرنگی در طی دوره انبارداری ام البنین سوگوار، محمود کوشش صبا، آریو امامی فر (1394)
کاربرد زیست فن آوری در کاهش ضایعات پس از برداشت لولاو زارعی، شادیه احمدی، محمود کوشش صبا (1394)
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی برخی ژنوتیپهای میوه به (Cydonia oblonga( طی نگهداری در انبار سرد سمیرا مرادی، محمود کوشش صبا، علی اکبر مظفری، حمید عبداللهی (1394)
بررسی نقش اسید هیومیک در بهبود عملکرد کمی و کیفی سه رقم گوجه فرنگی در شرایط گلخانه یاور وفائی، چنور اصلانی، مهناز عباسی، غزال محمدی، دنیا نوری، محمود کوشش صبا (1393)
موقعیت گره روی گیاه مادری انگور و اثر آن بر باززایی در شرایط درون شیشهای محمد جیرانی، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، محمد حسین حیات الغیبی (1393)
موقعیت گره روی گیاه مادری انگور و اثر آن بر باززایی در شرایط درون شیشه ای محمد جیرانی، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، محمد حسین حیات الغیبی (1393)
اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر باززایی دو رقم انگور در شرایط درون شیشه ای محمد جیرانی، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، علی گوران (1393)
بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر نیترات ردوکتاز و پروتئین در دو رقم توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
اثرکود بیولوژیک و هیومیک اسید بر کربوهیدراتهای محلول کل در دو رقم توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
اثر نیتریت سدیم به همراه اسید آسکوربیک بر باززایی انگور (Vitis vinifera L.)در شرایط درون شیشه ای محمد جیرانی، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، علی گوران (1393)
بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی پنج ژنوتیپ به (Cydonia oblonga) در طول انبارداری سمیرا مرادی، محمود کوشش صبا، حمید عبداللهی (1393)
اثرکودبیولوژیک و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات رویشی توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
اثر کربوهیدرات فروکتوز بر باززایی و پرآوری دو رقم انگور صباح ظاهری، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، علی گوران (1392)
بررسی اثر غلظتهای مختلف ساکارز بر پرآوری دو رقم انگور صباح ظاهری، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، سالار دارابی، عمر قریشی (1392)
اثر تیمار پس از برداشت کلسیم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه زردآلو محمود کوشش صبا، کاظم ارزانی، محسن برزگر (1391)
مطالعه تغییرات کیفی میوه زردآلو در طول فرایند پس از برداشت محمود کوشش صبا، کاظم ارزانی، محسن برزگر (1391)
The evaluation of harvest date and post harvest treatment on Iranian raisin quality Mahmoud Koushesh Saba, Kazem Arzani, Abdolhamid Sherafaty (2009)
نقش مدیریت کف مزرعه در تعدیل دمایی محیط و کنترل سرمازدگی باغات پسته امین امرالهی پورشیرازی، محمود کوشش صبا، حسن حکم آبادی، فرزانه پرهامی (1386)
Evaluation of Five European Pear Cultivars (Pyrus communis L.) Incompatibility Using PCR Method Mahmoud Koushesh Saba, Kazem Arzani, Mokhtar Jalalijavaran (2006)
بررسی راههای مقابله با خسارت سرمازدگی در انگور محمود کوشش صبا، کاظم ارزانی، محمد رضا پیر مرادی (1384)
استراتژی کاربرد دی اکسید کربن در گلخانه های تجاری محمود کوشش صبا، کاظم ارزانی، جلال جلیلیان (1384)
ارزیابی استفاده از موتاسیون در اصلاح درختان میوه محمود کوشش صبا، کاظم ارزانی (1383)
کودهای بیولوژیکی و کشاورزی پایدار جلال جلیلیان، محمود کوشش صبا (1383)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
زیست شناسی و فناوری پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه ها محمود کوشش صبا، اصغر رمضانیان، فرزاد نظری (1394)
پایان نامه
اثر زئولیت و بیوچار پوسته برنج بر رشد و فتوسنتز برگ جعفری آفریقایی رودابه قادری، فرزاد نظری، محمود کوشش صبا، هیمن نوربخش (1401)
کنترل زیستی کپک خاکستری توت فرنگی توسط مخمرهای آنتاگونیست سامان باقری، جهانشیر امینی، محمود کوشش صبا، مراحم آشنگرف (1401)
شناسایی ترکیبات اسانس گیاه کارده (Arum conophalloides Kotschy ex Schot) فرهاد حسینی مقدم، یاور وفائی، محمود کوشش صبا (1400)
بررسی خصوصیات کیفی پس از برداشت چهار سبزی استان کردستان ذلیخا میرکی، محمود کوشش صبا، یاور وفائی (1400)
اثرات برخی اسانس های گیاهی بر کاهش آلودگی های قارچی و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی زهرا جوانمردی، محمود کوشش صبا، هیمن نوربخش، جهانشیر امینی (1399)
تاثیر ترکیبات آنتی اکسیدان بر خواص کیفی مغز گردوی تازه اسعد حبیبی، نوید یزدانی، محمود کوشش صبا، کورش وحدتی (1396)
بررسی عارضه قهوه ای شدن برخی ارقام سیب در طول نگهداری در سردخانه دلشاد مرادی، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی (1394)
بررسی خصوصیات بیو-فیزیکوشیمیایی میوه برخی ژنوتیپ های به (Cydonia Oblonga) طی نگهداری در سردخانه سمیرا مرادی، محمود کوشش صبا، حمید عبداللهی، علی اکبر مظفری (1394)
اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر باززایی انگور در شرایط درون شیشه ای محمد جیرانی، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا (1393)
بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، محمود کوشش صبا، ناصر قادری، سید محمدطاهر حسینی، تیمور جوادی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • ترکیبات آنتی اکسیدانت موجود در میوه و سبزی
 • پاسخ های فیزیولوژیکی به تنش های زنده و غیر زنده پس از برداشت
 • بسته بندی میوه و تکنولوژی نگهداری
 • اثر عوامل قبل از برداشت موثر بر کیفیت پس از برداشت
 • اختلالات فیزیولوژی پس از برداشت
بیشتر

دانشجویان

 • آشتی حسینی
  نام: آشتی حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
  پایان نامه: کاربرد مخمرهای آبزی در کنترل جمعیت میکروبی و ماندگاری پس از برداشت میوه توت فرنگی
 • مهتاب ذوالنوری
  نام: مهتاب ذوالنوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه: اثر محلول‎پاشی برگی اسید آسکوربیک بر روی برخی ویژگی‎های رویشی، فیزیولوژی و بیوشیمایی انگور تحت تنش خشکی
 • چیمن تاشان
  نام: چیمن تاشان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تولید محصولات باغبانی
  پایان نامه: تاثیر محلول پشی کلسیم و تیمر پوشش‎های خوراکی بر عمر پس از برداشت توت‎فزنگی (Fragaria vesca L.)
 • آرزو بیژنی
  نام: آرزو بیژنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فناوری پس از برداشت
  پایان نامه: تشخیص آسیب سرمازدگی در محصول سیب با استفاده از روش تصویربرداری پس پراکنش نور لیزر و شبکه‎های عصبی مصنوعی
 • زهرا قبادی پور
  نام: زهرا قبادی پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه: اثر تنش اسمزی و کاربرد خارجی گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر صفات مورفو-فیزیولوژیکی توت‎فرگی رقم کویین الیزا
 • محمد جیرانی
  نام: محمد جیرانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه: اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر باززایی انگور در شرایط درون شیشه‎ای
 • حسن مرادیان
  نام: حسن مرادیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه: بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی توت‎فرنگی تحت کاربرد مالچ
 • سیده سمیه ابراهیمی
  نام: سیده سمیه ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
  پایان نامه: اثر فراصوت، ژل آلوئه‎ورا و نانو اکسید روی بر ماندگاری و کنترل بار میکروبی سیب تازه برش یافته
 • شادیه احمدی سلیمانیه
  نام: شادیه احمدی سلیمانیه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
  پایان نامه: تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید و سالیسیلیک اسید بر ویژگی‎های مورفوفیزیولوژیکی و کیفیت پس از برداشت گوجه فرنگی تحت تنش شوری
 • سمیرا احمدی
  نام: سمیرا احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
  پایان نامه: بررسی اثر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا، تیمار گرمایی و فراصوت بر ماندگاری مغز گردوی تازه
 • مسعود رسولی
  نام: مسعود رسولی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
  پایان نامه: تغییرات کیفی و ضایعات پس از برداشت میوه توت فرنگی بسته بندی شده با پوشش های پلی اتیلنی مختلف در ترکیب با پرتودهی فرابنفش
 • لولاو زارعی
  نام: لولاو زارعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
  پایان نامه: تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات و گاما-آمینوبوتیریک اسید بر ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی و کیفیت پس از برداشت گوجه فرنگی تحت تنش شوری
 • رسول امینی
  نام: رسول امینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه: کاربرد پوشش دهی ژل آلوئه ورا، کربوکسی متیل سلولز، اسانس دارچین و نانو ذرات روی بر ماندگاری و کیفیت خوراکی دانه های انار
 • دلشاد مرادی
  نام: دلشاد مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه: بررسی عارضه قهوه ای شدن برخی ارقام سیب در طول نگه داری در سردخانه
 • ام البنین سوگوار
  نام: ام البنین سوگوار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه: بررسی پوشش نانو ذرات روی و ژل آلوئه ورا ((Aloe veraغنی شده با اسیدآسکوربیک بر خصوصیات فیزیکو-شیمیایی و میکروبی میوه توت فرنگی طی دوره انبارداری
 • سمیرا مرادی
  نام: سمیرا مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه: بررسی خصوصیات بیو-فیزیکوشیمیایی میوه برخی ژنوتیپ های به (Cydonia oblonga) طی نگهداری در سردخانه
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر مرکز پژوهشی توت فرنگی (1397 - 1399)
 • مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی از سال 1397 (1397 - 1399)
 • دبیر اجرایی هشتمین همایش یافته های کشاورزی (1393 - 1394)
بیشتر

گالری تصاویر

اردوی علمی اردوی علمی 88