1403/03/05
کیومرث حبیبی

کیومرث حبیبی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24066918900
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 087-33664600 (4367)

معرفی

کیومرث حبیبی استاد تمام مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان

تحصیلات

 • دکترای تخصصی برنامه ریزی شهری ، تهران ، ایران (1380 - 1385)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Ecological footprint analysis of tourism management in rural areas kyoumars Habibi, Milad Pirayegar, Arman Rahimi Kakejob, golshan hemati, Hooshmand Alizadeh (2024)
رویکردی نوین در نگاشت نقشه های تحلیلی آ بوهوای شهری مطالعه موردی: شهرتهران محمدحسن کورکی نژاد، علی اکبر شمسی پور، کیومرث حبیبی (1402)
Reproduction of urban informality in Iran: Its key factors, tools and challenges kyoumars Habibi, Mahyar Arefi, Milad Doostvandi, kasra Ashoory (2022)
الگوی گردشگری خلاق مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ محور با تأکید بر ایدۀ شهر خلاق سعید اردلان، کرامت الله زیاری، نوید سعیدی رضوانی، کیومرث حبیبی (1401)
تحلیل همبستگی تحرکات فضایی جمعیت و چالش های زیست محیطی در ایران کیومرث حبیبی، امین خلیلی، گلشن همتی، صلاح الدین ویسی (1400)
تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی ستاره تازه دل، اسماعیل شیعه، سیدمسلم سیدالحسینی، کیومرث حبیبی (1400)
ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن شهری در ایران کسری آشوری، کیومرث حبیبی، میلاد دوستوندی (1400)
تحلیلاصل استقرار در ساختار استخوانبندیشهر وتاثیرآنبر شگل گیریکثرت و تنوع فضاهایشهری(مطالعه موردی: شهر سنندج) پرویز اکبری، کیومرث حبیبی، شیما نصیری، کیانوش ذاکر حقیقی، انوش اسکندری (1400)
The Impact of Natural Elements on Environmental Comfort in the Iranian-Islamic Historical City of Isfahan kyoumars Habibi, Seyedeh Maryam Hoseini, Majid Dehshti, Mojtaba Khanian, Amir Mosavi (2020)
Flood Detection and Susceptibility Mapping Using Sentinel-1 Remote Sensing Data and a Machine Learning Approach: Hybrid Intelligence of Bagging Ensemble Based on K-Nearest Neighbor Classifier Himan Shahabi, Ataollah Shirzadi, Kayvan Ghaderi, Ebrahim Omidvar, Nadhir Al-Ansari, Anuar Ahmad, Baharin Ben Ahmad, Assefa M.Melesse, Hoang Nguyen, Ayub Mohammadi, kyoumars Habibi, Omid Rahmati, Sepideh Bahrami, Ata Amini, khabat khosravi, Marten Geertsema, John J. Clague (2020)
نقش مد یریت هوشمند د ر برنامه ریزی کالبد ی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه اسماعیل شیعه، کیومرث حبیبی، مهران احسانی (1398)
عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهری در شهرهای ایران نمونه موردی شهر رشت کیومرث ایراندوست، کیومرث حبیبی، محمد خندان (1397)
Simulating urban growth in a megalopolitan area using a patch‐based cellular automata Sanaz Alaei Moghadam, Mohammad Karimi, kyoumars Habibi (2018)
مقایسه تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله های جدید و قدیم )محله جدید ظفریه و محله قدیمی قطارچیان سنندج( ابوالفضل مشکینی، کیومرث حبیبی، آرمان رحیمی کاکه جوب، محمد حامد عبدی (1395)
برنامه ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی اسماعیل شیعه، کیومرث حبیبی، مهدی سعیدی (1394)
Analysis of Ecological Footprint at Educational Institute Scale (A Case of an Iranian High School) kyoumars Habibi, behzad Shahmoradi, Arman Rahimi Kakejob, Mohammad Hamed Abdi (2015)
مفهوم محرمیت و فضا در شهرهای اسلامی هوشمند علیزاده، کیومرث ایراندوست، کیومرث حبیبی، محمد بشیر رباطی (1393)
Earthquake risk in urban street network: an example from region 6 of Tehran, Iran Esmail Shie, kyoumars Habibi, Kamal Torabi, Houshmand E. Masoumi (2014)
Assessment of Land Use Ecological Footprint in Dehgolan Town, Iran kyoumars Habibi, Arman Rahimi Kakejob (2013)
ایمنسازی فضای عمومی شهری برای افزایش حضورپذیری زنان )نمونه موردی:خیابان فردوسی شهر سنندج( کیومرث حبیبی، آرمان رحیمی کاکه جوب، محمد حامد عبدی، طالب احمدی (1392)
پیاد ه سازی الگوریتم های سلسله مراتبی/ فازی جهت تعیین آسیب پذیری چند عامله ی هسته ی مرکزی شهرها کیومرث حبیبی، علی سرکارگر اردکانی، زاهد یوسفی، مجتبی صفدر نژاد (1391)
سامان دهی و طرّاحی شهری میدان امام زاده دو خاتون شهرکرد مبتنی بر فرهنگ بومی کیومرث حبیبی، مجتبی صفدر نژاد، حمید رضا موسوی (1391)
بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج کیومرث حبیبی، هوشمند علیزاده، واراز مرادی مسیحی، سیوان ولدبیگی، ساسان وفایی (1390)
ارزیابی اثرات طرح های توسعه شهری بر ساختارشکنی و ارتقای کیفی فضای شهر کهن ایرانی کیومرث حبیبی، مصطفی بهزاد فر، ابوالفضل مشکینی، هوشمند علیزاده، وحید محکی (1390)
Feasibility study site selection for urban facility in Babolsar using GIS& Fuzzy logic kyoumars Habibi, Mostafa Behzadfar, Abolfazl Meshkini, Sajad Zahrai (2011)
بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم خرم آباد احمد پور احمد، رحمت الله فرهودی، کیومرث حبیبی، مهناز کشاورز (1390)
عوامل شکل دهنده شهرهای اسلامی-تاریخی مسلمانان هوشمند علیزاده، کیومرث حبیبی (1390)
نقد وآسیب شناسی سیاستگذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران کیومرث حبیبی، مصطفی بهزاد فر، کمال ترابی، وحید محکی (1389)
Monitoring the Impact of Urban Physical Development Plans On Old Sites of Cities Abolfazl Meshkini, kyoumars Habibi, Hooshmand Alizadeh, Sina Rzaghi (2010)
تعیین عوامل سازه ای/ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت کهن شهری زنجان کیومرث حبیبی، احمد پور احمد، ابوالفضل مشکینی، علی عسگری، سعید نظری عدلی (1387)
Spatial analyses of urban fire stations by locating AHP model and IO logic using GIS kyoumars Habibi, Sedighe Lotafi, mohamadjavad Kohsari (2008)
New Multicritera Approach for Urban Facility Management by Applying GIS Sedighe Lotafi, kyoumars Habibi, Abolfazl Meshkini, mohamadjavad Kohsari (2008)
Correlation Analysis of Cultural Development and Social Security in Iran kyoumars Habibi, Hooshmand Alizadeh, A. Meshkini, M.J. Kohsari (2008)
Structural elements and the built environment Hooshmand Alizadeh, kyoumars Habibi (2008)
بررسی روند تغییرات توسعه یافتگی استانهای کشور در (دوره زمانی1382-1365) احمد پور احمد، کیومرث حبیبی، پروانه زندی (1383)
مروری بر وضعیت مسکن شهر بم در روند تخریب و بازسازی مصطفی بهزاد فر، کیومرث حبیبی (1383)
ارزیابی اثرات طرحهای توسعه بربافت های کهن شهری احمد پور احمد، کیومرث حبیبی، پروانه زندی (1382)
سیری در مبانی جغرافیای رفتاری احمد پور احمد، کیومرث حبیبی (1378)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بازآفرینی خلاقیت محور در بافت تاریخی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه) کیومرث حبیبی، کیومرث ایراندوست، احمد شیخ احمدی (1398)
مدلسازی سند چهارچوب برنامه ریزی و طراحی شهری در شهرسازی اسماعیل شیعه، کیومرث حبیبی، مهدی سعیدی (1394)
کیفیت زندگی شهری، تعاریف، ابعاد و شاخص های آن گلایول مکرونی، کیومرث ایراندوست، کیومرث حبیبی (1393)
تنوع اقتصادی موجود، یک دارایی ترکیبی برای توسعه پایدار محلات شھری کیومرث حبیبی، احسان حیدر زاده، سید محمد هاشمی (1392)
Evaluation of hospital vulnerability, three hospitals in Kerman-Iran. Esmail Shie, kyoumars Habibi, Amin Eskandari (2012)
Adapting the” Paho Hospital Safety Index” for hospitals in Iran HABIBI, kyoumars Habibi, Esmail Shie, Amin Eskandari (2012)
بررسی آسیب پذیری بافت مرکزی شهر تهران در برابر وقوع زلزله با استفاده ازGIS کیومرث حبیبی، رضا پیروزی، میترا سادات هاشمی (1391)
تعیین سطوح توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی مناطق ده گانه کشور با استفاده ازمنطق فازی کیومرث حبیبی، روح الله تولایی، محمد حامد عبدی، محمد اعظمی (1391)
معرفی شاخص جاپای بوم شناختی به عنوان رویکردی نوین در سنجش پایداری اجتماعات شهری کیومرث حبیبی، آرمان رحیمی کاکه جوب، محمد حامد عبدی (1391)
The Status of Urban Design Research in Iran Hooshmand Alizadeh, kyoumars Habibi (2010)
بهسازی ونوسازی بافتهای کهن شهری (نمونه موردی : بوشهر در کرانه شمالی خلیج فارس) کیومرث حبیبی، ابوالفضل مشکینی، آرمان جهانگیری (1388)
کتاب
شهرسازی در مدار پیاده راهواری مصطفی بهزاد فر، کیومرث حبیبی (1400)
تبیین الگوی مفهومی انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری با رویکرد شهرسازی نوین مصطفی بهزاد فر، پریسا روشنی، کیومرث حبیبی، سعیده زر آبادی (1398)
نیمرخ شهر سنندج هوشمند علیزاده، کیومرث حبیبی، کسری آشوری (1398)
برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهری و اوقات فراعت کیومرث حبیبی، مجتبی صفدر نژاد (1394)
بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری کیومرث حبیبی، احمد پور احمد، ابوالفضل مشکینی (1394)
بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری کیومرث حبیبی، احمد پور احمد، ابوالفضل مشکینی (1393)
بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری کیومرث حبیبی، احمد پور احمد، ابوالفضل مشکینی (1392)
بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری کیومرث حبیبی، احمد پور احمد، ابوالفضل مشکینی (1390)
شهرهای در سایه احمد پور احمد، ابوالفضل مشکینی، ژیلا سجادی، کیومرث حبیبی (1389)
توسعه کالبدی – فضایی شهر سنندج با استفاده از GIS کیومرث حبیبی، احمد پور احمد (1389)
آئیین شهرسازی پایدار مصطفی بهزاد فر، کیومرث حبیبی (1389)
آسیب پذیری شهری و GIS کیومرث حبیبی، علی سرکارگر اردکانی، سعید نظری عدلی (1389)
بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری کیومرث حبیبی، احمد پور احمد، ابوالفضل مشکینی (1389)
از زنگان تا زنجان کیومرث حبیبی، احمد پور احمد، ابوالفضل مشکینی (1387)
اصول سنتی اسلام در ساخت و ساز Abolfazl Meshkini, kyoumars Habibi (2008)
بهسازی ونوسازی بافتهای کهن شهری کیومرث حبیبی، احمد پور احمد، ابوالفضل مشکینی (1386)
نوآوری
سیستم مدیریت یکپارچھ اطلاعات شھریWeb GIS و Arc SDE محمد قانع زاده، کیومرث حبیبی (1400)
پایان نامه
تدوین معیارهای طراحی برای ارتقا حس مکان در بازار سنتی کرمانشاه محمدرضا نامداری، نینا خلیقی، کیومرث حبیبی (1400)
بازآفرینی گردشگری مبنای سبزراه چه م ئاسیاوه کان (7 ئاسیاو) شهر سنندج دیاری آریان، کیومرث حبیبی، سالار کهزادی (1398)
تاثیر مالکیت زمین بر شکل گیری پراکیده رویی در شهرُ سییدج و ناحیه نایسر زانیار زندی، کیومرث حبیبی، کیومرث ایراندوست (1395)
برنامه ریزی راهبردی توسعه میان افزای شهر سنندج شیوا روحی، هوشمند علیزاده، کیومرث حبیبی (1395)
تحلیل و ارزیابی عوامل پراکنده رویی شهری در شهر سنندج (استان کردستان) سارا شریعتی، کیومرث ایراندوست، کیومرث حبیبی (1395)
ساماندهی خیابان مدرس کرمانشاه با رویکرد مشارکتی زینب نیکویی، کیومرث ایراندوست، کیومرث حبیبی (1394)
دگرگونی فضاهای عمومی شهری در شهرهای ایران، مطالعه موردی شهر سنندج آرینا نصری، هوشمند علیزاده، کیومرث حبیبی (1393)
پراکنده رویی شهری و عوامل موثر در ایجاد آن( مطالع موردی شهر رشت) محمد خندان، کیومرث ایراندوست، کیومرث حبیبی (1391)
سنجش و ارزیابی رویکرد توسعه پایداردر باز آفرینی بافت های قدیم و فرسوده ( شهر خرم آباد) مهناز کشاورز، احمد پور احمد، رحمت الله فرهودی، کیومرث حبیبی (1389)
کسب مقام در جشنواره
طرح پژوهشی خاتمه یافته
برنامه عملیاتی شهر و شهرداری سنندج کیومرث ایراندوست، خالد احمدزاده، هوشمند علیزاده، کیومرث حبیبی (1400)
طرح جامع شهرک جدید نیشتمان کیومرث حبیبی، بختیار بهرامی، کیومرث ایراندوست (1400)
امکان سنجی و مکان یابی شهر جدید سنندج کیومرث ایراندوست، هیمن شهابی، هوشمند علیزاده، کیومرث حبیبی (1400)
امکانسنجی، مکانگزینی، برنامه ریزی و طراحی محورهای مطلوب پیاده مدار در هسته مرکزی شهر سنندج هوشمند علیزاده، بختیار بهرامی، کیومرث حبیبی، کیومرث ایراندوست (1398)
استراتژی توسعه شهر سنندج(CDS) (تدوین چشم انداز شهر سنندج) کیومرث ایراندوست، کیومرث حبیبی (1393)
از سنه تا سنندج کیومرث حبیبی، هوشمند علیزاده (1393)

علایق پژوهشی

 • بازآفرینی شهری ، بهسازی ، نوسازی، بافت قدیمی و تاریخی ، گردشگری شهری
بیشتر

دانشجویان

 • بشری ساعد
  نام: بشری ساعد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: ارزیابی کیفیت محیط در خیابان های شهری: مقایسه دو خیابان انقلاب و پاسداران سنندج
 • زینب نیکویی
  نام: زینب نیکویی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: ساماندهی خیابان مدرس کرمانشاه با رویکرد مشارکتی
 • آرینا نصری
  نام: آرینا نصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: دگرگونی فضاهای عمومی شهری در شهرهای ایران، مطالعه موردی شهر سنندج
 • محمد خندان
  نام: محمد خندان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: پراکنده رویی شهری و عوامل موثر در ایجاد آن( مطالع موردی شهر رشت)
 • مهناز کشاورز
  نام: مهناز کشاورز
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: برنامه ریزی شهری
  رساله: سنجش و ارزیابی رویکرد توسعه پایداردر باز آفرینی بافت های قدیم و فرسوده ( شهر خرم آباد)
 • دیاری آریان
  نام: دیاری آریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: بازآفرینی گردشگری مبنای سبزراه چه م ئاسیاوه کان (7 ئاسیاو) شهر سنندج
 • فاطمه عزیزیان
  نام: فاطمه عزیزیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: مکان سنجی و برنامه ریزی پیاده راه شهری در هسته مرکزی شهر نورآباد با توجه به رویکرد پایدار اجتماعی
 • شیوا روحی
  نام: شیوا روحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: رنامه ریزی راهبردی توسعه میان افزای شهر سنندج
 • پیمان خلیلی
  نام: پیمان خلیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: ارزیابی معیارهای برنامه ریزی فضای شهری مطلوب از دید شهروندان در بافت های جدید شهری(نمونه موردی شهرک بهاران سنندج)
 • گلنساء صلواتی
  نام: گلنساء صلواتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: 7 ارزیابی تحولات کالبدی فضایی بازار قدیم شهر سنندج و باز آفرینی آن با رویکرد استراتژیک
 • مریم اکبری
  نام: مریم اکبری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: سامان دهی محور چند عملکردی با رویکرد مکان سازی (نمونه موردی: کمربندی آبیدر، سنندج)
 • طالب احمدی
  نام: طالب احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: 5 اثرات پراکنده رویی شهری بر سامانه محیطی شهر و پیرامون(مطالعه موردی شهر کرج)
 • آرمان رحیمی کاکه جوب
  نام: آرمان رحیمی کاکه جوب
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: سنجش سطح پایداری در مقیاس محلات شهری با استفاده از مدل جای پای بوم شناختی(نمونه دو محله نوساز و کهن شهر سنندج)
 • مائده محمد پور
  نام: مائده محمد پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بررسی آثار بلندمرتبه سازی بر کیفیت مکان در ابعاد کالبدی-اجتماعی نمونه موردی محله رودبارتان شهر رشت
  پایان نامه: بررسی آثار بلندمرتبه سازی بر کیفیت مکان در ابعاد کالبدی-اجتماعی نمونه موردی محله رودبارتان شهر رشت
 • محمد عارف خیابانی
  نام: محمد عارف خیابانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: به کارگیری روش کدهای فرم مبنا جهت سامان دهی محلات مسکونی با دیدگاه توسعه پایدار، نمونه موردی محله چهارصددستگاه کرج
 • وحید مجکی
  نام: وحید مجکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شهرسازی
  پایان نامه: قابلیت سنجی و ارزیابی ایجاد مسیرهای پیاده در بافت های تاریخی و کهن (نمونه مطالعاتی: بافت مرکزی شهر تهران – منطقه 12)
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان (1401 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه شهرسازی (1396 - 1400)
 • معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری (1392 - 1395)
بیشتر

گالری تصاویر

جشن تقدیر از زیاست قدیم دانشکده جشن فارغ التحصیلی جشن فارغ التحصیلی بررسی فیلم نسیان در دانشگاه کردستان بررسی فیلم نسیان در دانشگاه کردستان بررسی فیلم نسیان در دانشگاه کردستان کارگاه 3 شهرسازی همایش بازآفرینی شهری همایش بازآفرینی شهری همایش شهر اینده با حضور کارمونا انتحاب به عنوان پژوهشگر برتر ایران در سال 1389 برنامه گفتمان تلویزیون همایش بازآفرینی شهری پله های اسپانیایی شهر روم 2010 همایش پلاسکو همایش شهرهای تاریخی دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه طرح استراتژیک گردشگری بافت تاریخی تهران کارگاه شهرسازی برای اساتید دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه کردستان 1394 دانشجویان کارشناسی دانشگاه کردستان 1395 دانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه علم و صنعت ایران 1396 مصاحبه با کرد پرس مراسم روز جهانی شهرسازی مراسم روز جهانی شهرسازی مراسم روز جهانی شهرسازی کتاب جدید شهرسازی در مدار پیاده راهواری " سنه تا سنندج " فارغ التحصیلی ورودی های 96 تاکید بر درج تمام ایده و باورها و تجارب در مقالات و کتب منتشره