28 تیر 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
پرویز کرمی، امید امیری، حامد جنیدی جعفری (1396) بررسی اثر تغییر کاربری مرتع به دیمزار بر شاخص های عملکرد اکوسیستم و فرسایش خاک با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر: 7; 20-34
2
leyla zandi sarabsooreh, Reza Erfanzadeh, Hamed Joneidi Jafari (2017) RANGELAND USE CHANGE TO AGRICULTURE HAS DIFFERENT EFFECTS ON SOIL ORGANIC MATTER FRACTIONS DEPENDING ON THE TYPE OF CULTIVATION LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT: 28; 180-175
3
شعله شاهوردی قهفرخی، شیما نیکو، ناصر مشهدی، حامد جنیدی جعفری، محمد کیا کیانیان (1395) بررسی توان رسوبزایی لندفرمها براساس تغییر در کاربری اراضی )مطالعۀ موردی: دامغان( مهندسی اکوسیستم بیابان: سال 5 شماره 12; 50-37
4
لیلا زندی سرابسوره، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1395) تأثیر تبدیل مراتع به اراضی زراعی و باغی بر کربن آلی کل و ماده آلی ذره ای میکرو و ماکروخاکدانه )مطالعه موردی: صلوات آباد سنندج( مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)-دانشگاه تهران: شماره3; 587-596
5
پرویز کرمی، مهتاب گرگین کرجی، حامد جنیدی جعفری (1395) انتخاب مناسبترین روش فاصلهای برای برآورد تراکم گون سفید در استان کردستان مرتع-انجمن مرتعداری ایران: سال دهم. شماره دوم; 158-169
6
لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی الهی، حامد جنیدی جعفری (1395) تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) حفاظت منابع آب و خاک: 5(3); 13-27
7
حامد جنیدی جعفری، سمیه امانی، پرویز کرمی (1395) اثر شدت چرای دام بر ترسیب و ذخیره کربن در مراتع حفاظت شده بیجار مرتع-انجمن مرتعداری ایران: سال دهم.شماره اول; 53-67
8
شیما نیکو، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1394) اثر شدت چرا بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک مهندسی اکوسیستم بیابان: سال چهارم. شماره نهم; 23-34
9
حامد جنیدی جعفری، آیدین فرجی، بهرام قلی نژاد بداغ (1394)  بررسی روابط معیارهای گیاهی گونه خَوَشک (Daphne mucronata) با عوامل محیطی در استان کردستان مرتع-انجمن مرتعداری ایران: سال نهم. شماره سوم; 292-303
10
بهرام قلی نژاد بداغ، فاطمه نوری، حامد جنیدی جعفری (1394) بررسی اثر سطح و پراکندگی پلات روی برآورد غنای گونه ای در قالب سه طرح ویتاکر، استولگرن و یک طرح پیشنهادی جدید )آریز( )مطالعۀ موردی: مراتع گردنۀ آریز سنندج( محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق)-دانشگاه تهران: دوره 68-شماره 3; 477-487
11
حامد جنیدی جعفری، احمد صادقی پور، نادیا کمالی، شیما نیکو (1394) اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره و تصاعد کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خشک ایوانکی، استان سمنان) محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق)-دانشگاه تهران: دوره 68. شماره 2; 191-200
12
احمد صادقی پور، نادیا کمالی، پریا کمالی، حامد جنیدی جعفری (1393) بررسی تغییرات ماهانه و فصلی مقادیر تصاعد کربن در شدت های مختلف چرای دام )مطالعة موردی: مراتع قوشه، استان سمنان( مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)-دانشگاه تهران: دوره 68- شماره 3; 458-451
13
حامد جنیدی جعفری، زهرا نظری، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1393) تأثیر تبدیل مرتع به دیمزار بر هدر رفت کربن آلی و ازت خاک در مراتع حومه سنندج پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر: 15(3):4; 19-32
14
حامد جنیدی جعفری، سمیه امانی، پرویز کرمی (1393) Bromus tomentellus Bioss در منطقه حفاظت شده بیجار                مرتع-انجمن مرتعداری ایران: جلد30- سال 8- شماره 2; 116-126
15
asghar Farajolahi, Bahram Gholinejad Bodagh, Hamed Joneidi Jafari (2014) Effects of Different Treatments on Seed Germination Improvement of Calotropis persica Advances in Agriculture: 5; 1-5
16
معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری، بهنام بهرامی (1392) مطالعه فلور و شکل زیستی گیاهان در اکوسیستم مرتعی ساروخان جوانرود اکوسیستم های طبیعی ایران: شماره 2; 23-32
17
18
احمد صادقی پور، نادیا کمالی، حامد جنیدی جعفری (1392) بررسی تاثیر عملیات مکانیکی اصلاح و احیا مراتع بر تغییرات فصلی و ماهانه میزان تصاعد دی اکسید کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع سرخه، استان سمنان) مرتع-انجمن مرتعداری ایران: دوره 7- شماره 3; 222-229
19
حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، محمد علی زارع چاهوکی، محمد جعفری، ابراهیم کارگری (1392) مطالعه اثر احداث فارو بر میزان ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای استان سمنان تحقیقات مرتع و بیابان ایران: جلد 20 .شماره 2; 308-298
20
Hamed Joneidi Jafari, Hosein Azarnivand, Ahmad Sadeghipour, Arash Malekian (2013) Effect of Salinity Stress on Germination of Matricaria comomilla and Thymus deanensis Desert: 17; 305-307
21
معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392) اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیمزار بر نیتروژن و ماده آلی خاک در مراتع استان های کرمانشاه و کردستان (مطالعة موردی: حوزة آبخیز لیله، روانسر و رازآور) مرتع-انجمن مرتعداری ایران: سال هفتم. شماره دوم; 158-166
22
حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، محمد علی زارع چاهوکی، محمد جعفری (1392) مطالعه بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گونه درمنه دشتی در شدت های چرای متفاوت در استان سمنان پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی سابق): شماره 99; 33-41
23
حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، محمد علی زارع چاهوکی، محمد جعفری، شیما نیکو (1391) بررسی اثر برخی عوامل بوم شناختی و مدیریتی بر میزان ذخایر کربن آلی درمنه‏زارهای استان سمنان با استفاده از آزمون تجزیه مولفه‏های اصلی (PCA) محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق)-دانشگاه تهران: دوره 65. شماره 4; 451-464
24
Hosein Azarnivand, mohammadali Zare Chahooki, Hamed Joneidi Jafari (2012) Evaluation of the Effects of Vegetation Characteristics on Desertification (Case Study: Northern Hableh Roud, Iran) Desert: 17; 13-9
25
Bahram Gholinejad Bodagh, asghar Farajolahi, Hasan Pourbabai, Hamed Joneidi Jafari (2012) Comparative allelopathic effect of Thymus kotschyanus on germination and early growth of Achillea millefolium under Laboratory and Pot conditions Annals of Biological Research: 3(8); 3978-3983
26
حامد جنیدی جعفری، شیما نیکو، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی، کامران چپی (1391) بررسی اثر تبدبل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربنآلی خاک (مطالعه موردی: قسمتی از مراتع استان کردستان) مرتع-انجمن مرتعداری ایران: شماره اول; 45-34
27
مهشید ابراهیمی، حسین آذرنیوند، محمد جعفری، حامد جنیدی جعفری (1390) مقایسه ذخیره کربن در دو کاربری درمن هزار دست نخورده و تحت کشت جو (مطالعه موردی در منطقه ایوانکی و سرخه از استان سمنان) تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده: سال دوم شماره چهارم; 73-82
28
حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، احمد صادقی پور (1390) اثر تاغکاری و پستهکاری بر تغییرات ذخایر کربن و ازت درمنهزارهای استان سمنان خشکبوم: جلد1. شماره4; 13-26
29
حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری، محمد علی زارع چاهوکی، حسن مداح عارفی، شیما نیکو (1390) بررسی تاثیر برخی عوامل بوم شناختی بر ترسیب کربن در بوته زارهای درمنه دشتی(Artemisia sieberi) در استان سمنان. مجله منابع طبیعی ایران. مجله منابع طبیعی ایران: دوره 64. شماره 2; 127-107
30
Hosein Azarnivand, Hamed Joneidi Jafari, SHIMA Nikoo, mohammadali Zare Chahooki (2010) Study of effective ecological factors on distribution of vegetation types (Case study: Southern margin of Haj Aligholi Kavir, Damghan Desert: 15; 1-4
31
حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری، محمد علی زارع چاهوکی، محمد جعفری، شیما نیکو (1388) مطالعه اثر چرای دام بر ترسیب کربن و ازت در مراتع با گونه درمنه دشتی در درمنه زارهای استان سمنان مرتع-انجمن مرتعداری ایران: سال سوم، شماره چهارم; 590 -610)
32
حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری، محمد جعفری (1386) بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه دم گاوی و تعیین الگوی پراکنش آن در ماسه زارها، مطالعه موردی بند ریگ-کاشان زراعت (پژوهش و سازندگی سابق): شماره 77; 62 تا 68
33
شیما نیکو، حسین آذرنیوند، محمد جعفری، حامد جنیدی جعفری (1386) مطالعه شرایط رویشگاهی گونه Ephedra intermedia در منطقه دامغان مرتع-انجمن مرتعداری ایران: سال اول- شماره 3; 249-237
34
حسین آذرنیوند، مهدی قربانی، حامد جنیدی جعفری (1386) بررسی اثر کلرور سدیم بر جوانه زنی دو گونه مرتعی Artemisia scoparia و Artemisia vulgaris تحقیقات مرتع و بیابان ایران: جلد 14 شماره 3; 358- 352
35
Hosein Azarnivand, Hamed Joneidi Jafari, Mohammad Jafari, SHIMA Nikoo (2006) The study of Forage Quality of Smirnovia iranica In Different phonological stages in sandy areas-case-study: Band-e-Rig-Kashan Desert: 11; 1-10
36
Hosein Azarnivand, Marzie Alikhah Asl, Mohammad Jafari, Hossein Dastmalchi, javad Safari, Hamed Joneidi Jafari (2005) THE STUDY OF PHYTOCHEMICAL CHARACTERS OF PEROVSKIA ABROTANOIDES IN KASHAN مجله بیابان - مرکز تحقیقات کویری و بیایانی دانشگاه تهران: 10 شماره 1; 17-13
مقاله ارائه‌شده
1
ندا رگیده، حامد جنیدی جعفری، نسرین خرم آبادی (1394) اثر اجرای طرح های جنگل کاری با گونه های مثمر و غیر مثمر بر توان ترسیب کربن در مناطق خشک ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، ساری
2
لیلا زندی سرابسوره، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1394) معرفی فلور و شکل زیستی گیاهان مراتع سنندج ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، ساری
3
لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی الهی، حامد جنیدی جعفری (1394) تأثیر کاربرهای مختلف اراضی بر ساختمان خاک چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
4
لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی الهی، حامد جنیدی جعفری (1394) تأثیر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدولیکی اشباع خاک هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
5
فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی الهی (1394) اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان کربن آلی و برخی خصوصیات خاک (بررسی موردی:مراتع شهرستان دهگلان) همایش ملی پژوهشهای نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
6
کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1393) مدیریت آتش سوزی و اثرات آن بر تاج پوشش گیاهان مراتعی سنندج اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، تهران
7
کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1393) مدیریت آتش سوزی و اثرات آن بر تاج پوشش گیاهان مراتعی سنندج اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، تهران
8
سمیه امانی، حامد جنیدی جعفری، کامران چپی (1393) مقایسه ترسیب و ذخایر کربن در اکوسیستم های جنگل، کشاورزی و مرتع سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، ایران، سنندج
9
فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی الهی (1393) شبیه سازی تغییرات نیتروژن خاک با استفاده از مدلCENTURY اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده، ایران، همدان
10
فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی الهی (1393) ارزیابی مدل CENTURYبرای پیشبینی میزان تولید چمنزار اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده، ایران، همدان
11
فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی الهی (1393) برآورد تغییرات کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار با استفاده از مدلCENTURY اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده، ایران، همدان
12
Fateme vanaee, Parviz karami, Hamed Joneidi Jafari, Kamal Nabiollahi (2014) Simulation of soil organic carbon dynamic in Kurdistan Province meadows 1st National Conference on Sustainable Development of Renewable Natural Resources, Iran, Hamedan
13
کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری (1393) آتش به عنوان یک روش اصلاح، احیاء و توسعه مراتع کوهستانی سنندج اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده، ایران، همدان
14
سمیه امانی، حامد جنیدی جعفری (1393) Festuca ovina ارزیابی اثر شدتهای مختلف چرای دام بر میزان کربوهیدرات محلول گونه اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده، ایران، همدان
15
معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1393) تغییر کاربزی اراضی و امنیت غذایی(مطالعه موردی بخشی اس مراتع روستای کلوچه) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی، ایران، اصفهان
16
حامد جنیدی جعفری، بهنام اعظمی (1393) تاثیر چرا بر روی برخی خصوصیات پوشش گیاهی و خاکی در مراتع با گونه درمنه دشتی Artemisia sieberi در استان سمىان دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، ایران، همدان
17
معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1393) تنوع زیستی در جنگل )مطالعه موردی: بخشی از جنگل های قلعهگاه کرمانشاه( دومین همایش ملی- دانشجویی علوم جنگل، ایران، تهران
18
فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی الهی (1392) تأثیر قرق و چرا بر ویژگی های شیمیایی خاک مراتع شهرستان دهگلان (مطالعه موردی: بالادستی) همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، ایران، همدان
19
فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی الهی (1392) تغییرات ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک با تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی بالادستی و صلوات آباد: شهرستان دهگلان) همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، ایران، همدان
20
معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392) تاثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به دیم زار بر فسفر خاک (مطالعه موردی: بخشی از اراضی روانسر) سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اهواز
21
معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392) حفظ مراتع طبیعی اقدامی مدیریتی در جهت کاهش آلودگی هوا دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، ایران، تهران
22
Fateme vanaee, Parviz karami, Hamed Joneidi Jafari, Kamal Nabiollahi (2013) The relationship between landuse changes and variability of soil characteristics (Case study: grasslands in Dehgolan region) The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
23
رضا عرفان زاده، معصومه رحیمی دهچراغی، حامد جنیدی جعفری (1392) بررسی تاثیر عوامل ادافیکی بر میزان مواد آلی ذره ای خاک (مطالعه موردی: بخشی از مراتع استان کردستان) اولین همایش سراسری محیط زیست و انرژی، ایران، تهران
24
معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392) بهره برداری از گیاهان دارویی گامی در جهت دستیابی به توسعه پایدار(مطالعه موردی: گردنه مروارید شهرستان کامیاران) همایش ملی گیاهان دارویی 92، ایران، آمل
25
معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392) تاثیر تغییر کاربری زمین بر پتاسیم خاک (مطالعه موردی بخشی از اراضی روستای کلوچه) سومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، ایران، تهران
26
معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392) بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر تنوع، غنا و یکنواختی گونه های گیاهی (مطالعه موردی بخشی از مراتع کامیاران) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، ایران، همدان
27
معصومه رحیمی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری، بهنام بهرامی (1392) تاثیر تغییر کاربری اراضی بر قابلیت ترسیب کربن خاک و تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ایران، ارومیه
28
SHIMA Nikoo, Hamed Joneidi Jafari, Ahmad Sadeghipour (2013) Ecological Charcteristics of Roemeria in Biabanak region (Semnan province-Iran) GIAN 2013 Scientific Conference on: Biosphere Reserves The way to sustainability, Iran, Karaj
29
Hamed Joneidi Jafari, Ahmad Sadeghipour, Nadia Kamali (2013) EFFECTS OF AGRICULTURE PRACTICES ON ACCUMULATION OF SALINITY FACTORS IN SOIL GIAN 2013 Scientific Conference on: Biosphere Reserves The way to sustainability, Iran, Karaj
30
شکوفه نادریان، نیکو طاهری، حامد جنیدی جعفری (1391) بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه ی جاشیر(prangos.ferulacea) ( مطالعه ی موردی: بخشی از مراتع شهرستان سنندج) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران
31
معصومه رحیمی دهچراغی، حامد جنیدی جعفری (1391) بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه های گیاهی )مطالعه موردی: مراتع شهرستاى جوانرود سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع و آبخیز و بیابان، ایران، کرج
32
Bahram Gholinejad Bodagh, Hasan Pourbabai, Hamed Joneidi Jafari (2012) Environmental and Managerial Factors Affecting Plant Species Distribution Resilience of agricultural systems against crisis
33
حامد جنیدی جعفری، شیما نیکو (1391) اثر تغییر کاربری مراتع به کشاورزی بر ذخایر کربن خاک مراتع شور حاشیه پلایای دامغان سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران، ایران، اراک
34
حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، نیکو طاهری (1391) بررسی میزان ذخایر کربن آلی درمنه زارهای مناطق خشک(مطالعه موردی:استان سمنان) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)، ایران، تهران
35
حامد جنیدی جعفری، پریا کمالی، سید حمزه حسینی کهنوج (1391) بررسی ارتباط پوشش گیاهی گونه غالب با فاکتورهای توپوگرافی در مراتع مناطق خشک استانیزد با GIS مطالعه موردی: حوزه باغ خاتون تفت) ) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)، ایران، تهران
36
پرویز کرمی، مهتاب گرگین کرجی، حامد جنیدی جعفری (1391) مقایسه دقت و صحت روش های فاصله ای در برآورد تراکم گون در استان کردستان پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، بروجرد
37
بهرام قلی نژاد بداغ، محمد علی زارع چاهوکی، حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری (1391) بررسی تاثیر ویژگی های خاک بر تنوع گونه های گیاهی مرتعی(مطالعه موردی: مراتع سارال استان کردستان) پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، بروجرد
38
حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی (1391) بررسی اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربن آلی خاک(مطالعه موردی: استان کردستان) پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، بروجرد
39
حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، شیما نیکو (1391) بررسی برخی از نقایص و تنگناهای مطالعات ترسیب کربن در مراتع کشور(مطالعه موردی- درمنه زارهای استان سمنان) پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، بروجرد
40
SHIMA Nikoo, Hamed Joneidi Jafari (2012) Effect of Land Use Change and Biological Restoration on Carbon Sequestration in Arid Area of Iran The 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management"
41
Hamed Joneidi Jafari, SHIMA Nikoo (2012) Effect of Slope Rate on Soil Organic Carbon of Rangelands Converted to Dry Farming, Iran The 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management"
42
Nadia Kamali, Ahmad Sadeghipour, Hosein Azarnivand, Hamed Joneidi Jafari (2012) EFFECTS OF GRAZING EXCLUSION ON VEGETATION AND SOIL PROPERTIES IN SHAHRIAR RANGELANDS, IRAN Sustainable Development, Clean Technology and Environmental Sustainability
43
Hamed Joneidi Jafari, Bahram Gholinejad Bodagh, Parviz karami (2011) Decreasing in soil organic carbon as a result of land use change to dry farming in semi-arid rangelands of Kurdistan, Iran Scientific conference on dry land ecology(GIAN)
44
حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، شیما نیکو (1389) بررسی اثر پخش سیلاب بر ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای استان سمنان دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار مناطق خشک و کوهستانی، ایران، تهران
45
حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند (1389) بررسی میزان ذخایر کربی آلی درمنه زارهای مناطق خشک دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار مناطق خشک و کوهستانی، ایران، تهران
46
حامد جنیدی جعفری، شیما نیکو، عطاالله شیرزادی، مریم زرساو، معصومه رحیمی (1389) بررسی ارتباط عناصر مغذی در خاک و پوشش گیاهی گونه دم گاوی Smirnovia iranica اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
47
ابراهیم کارگری، حامد جنیدی جعفری، اسداله کرم زاده، زانیار مهران (1389) بررسی فلور و ترکیب گیاهی منطقه خامسان کامیاران اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
48
Hosein Azarnivand, Hamed Joneidi Jafari, mohammadali Zare Chahooki, Ahmad Sadeghipour (2010) Impact of Grazing on Carbon Sequestration of Biomass in Arid Shrubland of Iran. International conference on” Protection and Utilization of Ecosystems in Arid and Semi-Arid Regions”, Iran, Karaj
49
حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری، محمد علی زارع چاهوکی، احمد صادقی پور (1389) Impact of Grazing on Carbon Sequestration of Biomass on Arid Shrubland of Iran ، ایران، کرج
50
Hosein Azarnivand, Hamed Joneidi Jafari, mohammadali Zare Chahooki (2010) Effect of grazing intensity on carbon and nitrogen in soil (case study: Ghooshe rangeland of Iran International Conference on Environmental Science and Development
51
Hamed Joneidi Jafari, Hosein Azarnivand, SHIMA Nikoo, mohammadali Zare Chahooki (2008) Investigation on environmental factors on influensing distribution of plant speies(case study:damghan regionof Semnan province Multifunctional Grassland in a Changing World
52
حامد جنیدی جعفری، شیما نیکو، حسین آذرنیوند (1385) بررسی ویژگی های فنولوژیک گونه دم گاوی(smirnovia iranica) در پهنه های ماسه ای کاشان همایش ملی دانشجویی مرتع، ایران، دانشگاه تهران
53
SHIMA Nikoo, Hamed Joneidi Jafari, Hosein Azarnivand (2006) Effects of precipitation fluctuation on water table variation in Varamin Plain of Iran Eight International Conference on Development of Dry land
54
Hamed Joneidi Jafari, Hosein Azarnivand (2006) Ecological characteristics of Smirnovia iranica in sand dunes: a case study from Kashan, Iran Eight International Conference on Development of Dry land
55
Hamed Joneidi Jafari, Hosein Azarnivand (2004) INVESTIGATION ON KARST WATER RESERVOIRS IN SOUTHERN IRAN: TWO WATERSHEDS IN HORMOZGAN PROVINCE International Transdisciplinary Conference on Development and Conservation of Karst Regions
56
حسین آذرنیوند، علیرضا گیتی، حامد جنیدی جعفری، احمد قرنجیک (1383) بررسی تاثیر اجرای طرح های مرتعداری بر تولید، وضعیت و گرایش مراتع(مطالعه موردی: مراتع استان گلستان-شمال گنبد کاووس) سومین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، مهتاب گرگین کرجی (1394) بررسی پویایی مواد آلی خاک در مراتع استان کردستان با استفاده از مدل Century استانداری
2
پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، مهتاب گرگین کرجی (1391) بررسی و انتخاب مناسب ترین روش فاصله ای برای برآورد تراکم گون در مراتع استان کردستان دانشگاه کردستان
3
4
حامد جنیدی جعفری، کامران چپی، بهرام قلی نژاد بداغ، ابراهیم کارگری، پرویز کرمی (1389) بررسی اثر تبدبل مراتع به دیمزار بر توان ترسیب کربن در مراتع نیمه استپی استان کردستان دانشگاه کردستان
5
پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، مهتاب گرگین کرجی (1389) بررسی و انتخاب مناسب ترین روش فاصله ای برای برآورد تراکم گون در مراتع استان کردستان دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
سمیرا نیکجو خورده چشمه، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1396) بررسی ویژگی های بوم شناختی Camphorosma monespeliaca در استان کردستان
2
مهسا بهمن نژاد، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1396) تاثیر مراحل فنولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس کافوری(monspeliaca Camphorosma)در استان کردستان
3
4
سیده نگار هدایتی، حامد جنیدی جعفری، شیرکو ابراهیمی محمدی (1396) ارزیابی احتمال تأثیر سنجه های آب و هوایی بر وقوع آتش سوزی در مراتع استان کردستان
5
6
7
فرنوش زارعی، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1396) اثر تبدیل مرتع به جنگل کاری بر میزان تغییرات تصاعد کربن خاک
8
9
لیلا سلیمی مستعلی، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1395) بررسی الگوی پراکنش گونه گون کتیرایی در وضعیت های مختلف مرتع(مطالعه موردی: مراتع کرمانشاه)
10
11
12
شاهرخ سبزی، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1394) بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه قره تاج
13
لیلا غلامی، مسعود داوری، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی الهی (1394) تأثیر تغییر کاربری اراضی بر روی اجزای کربن و خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه بانه کردستان
14
15
16
بهنام اعظمی، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1394) مقایسه تراکم و فرآوانی چند گونه شاخص مرتعی در دو جهت شمالی و جنوبی
17
18
19
شعله شاهوردی قهفرخی، شیما نیکو، ناصر مشهدی، حامد جنیدی جعفری، محمد کیا کیانیان (1394) بررسی توان رسوبزایی لندفرمها بر اساس تغییر در کاربری اراضی(مطالعه موردی:دامغان)
20
کامبیز توکلی، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1393) اثر آتش سوزی بر خصوصیات پوشش گیاهی مراتع سنندج
21
22
فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی الهی (1393) شبیه سازی پویایی کربن آلی خاک در چمنزارهای استان کردستان
23
24
نسیبه قنبری، حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، محمد جعفری (1393) بررسی اثرات تغییر کاربری مرتع به جنگل کاری بر میزان ترسیب کربن در خاک (مطالعه موردی: سنندج)
25
26
معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392) اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیمزار بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک
27
مهشید ابراهیمی، حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری، محمد جعفری (1390) بررسی اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر ذخیره کربن(مطالعه موردی: درمنه زارهای استان سمنان)
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
حامد جنیدی جعفری (1391) بررسی اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربن آلی خاک دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
2
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!