1403/03/05
حامد جنیدی جعفری

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57191892264
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تغییرپذیری برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط مختلف مدیریتی مرتع کیومرث محمدی سمانی، حامد جنیدی جعفری، پریا مرادی (1401)
طراحی شاخص های ارزیابی پایداری مراتع عشایری استان فارس (مناطق مورد مطالعه: مراتع خم نمدان اقلید، رباط سروستان و دوگوش نادری خنج) مسعود یوسفی، یحیی اسماعیل پور، حامد جنیدی جعفری، حنانه محمدی کنگرانی، سعید صالحی (1400)
The effects of precipitation variability on the canopy cover of forage species in arid rangelands, Iran Hamed Joneidi Jafari, Nahid Azizi, Khaled Osati, Eisa bandak (2020)
Deforestation and cultivation of sparse forest impacts on soil quality (case study: West Iran, Baneh) Masoud Davari, Laila golami, Kamal Nabiollahi, Mehdi Homaei, Hamed Joneidi Jafari (2020)
بررسی ریسک وقوع آتش سوزی عرصه های طبیعی استان کردستان به کمک تکنیک شاخص آماری سیده نگار هدایتی، حامد جنیدی جعفری، شیرکو ابراهیمی محمدی (1398)
شبیه سازی پویایی کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار تحت شرایط مدیریتی مختلف با استفاده از مدل CENTURY فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1395)
بررسی توان رسوبزایی لندفرمها براساس تغییر در کاربری اراضی )مطالعۀ موردی: دامغان( شعله شاهوردی قهفرخی، شیما نیکو، ناصر مشهدی، حامد جنیدی جعفری، محمد کیا کیانیان (1395)
انتخاب مناسبترین روش فاصلهای برای برآورد تراکم گون سفید در استان کردستان پرویز کرمی، مهتاب گرگین کرجی، حامد جنیدی جعفری (1395)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1395)
اثر شدت چرای دام بر ترسیب و ذخیره کربن در مراتع حفاظت شده بیجار حامد جنیدی جعفری، سمیه امانی، پرویز کرمی (1395)
اثر شدت چرا بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک شیما نیکو، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1394)
 بررسی روابط معیارهای گیاهی گونه خَوَشک (Daphne mucronata) با عوامل محیطی در استان کردستان حامد جنیدی جعفری، آیدین فرجی، بهرام قلی نژاد بداغ (1394)
تأثیر تبدیل مرتع به دیمزار بر هدر رفت کربن آلی و ازت خاک در مراتع حومه سنندج حامد جنیدی جعفری، زهرا نظری، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
Effects of Different Treatments on Seed Germination Improvement of Calotropis persica asghar Farajolahi, Bahram Gholinejad Bodagh, Hamed Joneidi Jafari (2014)
مطالعه فلور و شکل زیستی گیاهان در اکوسیستم مرتعی ساروخان جوانرود معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری، بهنام بهرامی (1392)
مطالعه اثر احداث فارو بر میزان ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای استان سمنان حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، محمد علی زارع چاهوکی، محمد جعفری، ابراهیم کارگری (1392)
Effect of Salinity Stress on Germination of Matricaria comomilla and Thymus deanensis Hamed Joneidi Jafari, Hosein Azarnivand, Ahmad Sadeghipour, Arash Malekian (2013)
مطالعه بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گونه درمنه دشتی در شدت های چرای متفاوت در استان سمنان حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، محمد علی زارع چاهوکی، محمد جعفری (1392)
بررسی اثر تبدبل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربنآلی خاک (مطالعه موردی: قسمتی از مراتع استان کردستان) حامد جنیدی جعفری، شیما نیکو، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی، کامران چپی (1391)
اثر تاغکاری و پستهکاری بر تغییرات ذخایر کربن و ازت درمنهزارهای استان سمنان حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، احمد صادقی پور (1390)
بررسی تاثیر برخی عوامل بوم شناختی بر ترسیب کربن در بوته زارهای درمنه دشتی(Artemisia sieberi) در استان سمنان. مجله منابع طبیعی ایران. حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری، محمد علی زارع چاهوکی، حسن مداح عارفی، شیما نیکو (1390)
Study of effective ecological factors on distribution of vegetation types (Case study: Southern margin of Haj Aligholi Kavir, Damghan Hosein Azarnivand, Hamed Joneidi Jafari, SHIMA Nikoo, mohammadali Zare Chahooki (2010)
مطالعه اثر چرای دام بر ترسیب کربن و ازت در مراتع با گونه درمنه دشتی در درمنه زارهای استان سمنان حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری، محمد علی زارع چاهوکی، محمد جعفری، شیما نیکو (1388)
مطالعه شرایط رویشگاهی گونه Ephedra intermedia در منطقه دامغان شیما نیکو، حسین آذرنیوند، محمد جعفری، حامد جنیدی جعفری (1386)
بررسی اثر کلرور سدیم بر جوانه زنی دو گونه مرتعی Artemisia scoparia و Artemisia vulgaris حسین آذرنیوند، مهدی قربانی، حامد جنیدی جعفری (1386)
THE STUDY OF PHYTOCHEMICAL CHARACTERS OF PEROVSKIA ABROTANOIDES IN KASHAN Hosein Azarnivand, Marzie Alikhah Asl, Mohammad Jafari, Hossein Dastmalchi, javad Safari, Hamed Joneidi Jafari (2005)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Multivariate analysis of ecological data using CANACO in Range management (Case Study: rangeland of Ravansar) masoume Rahimi Dehcheragh, Reza Erfanzadeh, Hamed Joneidi Jafari (2021)
معرفی فلور و شکل زیستی گیاهان مراتع سنندج لیلا زندی سرابسوره، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1394)
تأثیر کاربرهای مختلف اراضی بر ساختمان خاک لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1394)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدولیکی اشباع خاک لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1394)
اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان کربن آلی و برخی خصوصیات خاک (بررسی موردی:مراتع شهرستان دهگلان) فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1394)
مدیریت آتش سوزی و اثرات آن بر تاج پوشش گیاهان مراتعی سنندج کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
مدیریت آتش سوزی و اثرات آن بر تاج پوشش گیاهان مراتعی سنندج کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
مقایسه ترسیب و ذخایر کربن در اکوسیستم های جنگل، کشاورزی و مرتع سمیه امانی، حامد جنیدی جعفری، کامران چپی (1393)
شبیه سازی تغییرات نیتروژن خاک با استفاده از مدلCENTURY فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1393)
ارزیابی مدل CENTURYبرای پیشبینی میزان تولید چمنزار فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1393)
برآورد تغییرات کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار با استفاده از مدلCENTURY فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1393)
Simulation of soil organic carbon dynamic in Kurdistan Province meadows Fateme vanaee, Parviz karami, Hamed Joneidi Jafari, Kamal Nabiollahi (2014)
آتش به عنوان یک روش اصلاح، احیاء و توسعه مراتع کوهستانی سنندج کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری (1393)
تغییر کاربزی اراضی و امنیت غذایی(مطالعه موردی بخشی اس مراتع روستای کلوچه) معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1393)
تنوع زیستی در جنگل )مطالعه موردی: بخشی از جنگل های قلعهگاه کرمانشاه( معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1393)
تأثیر قرق و چرا بر ویژگی های شیمیایی خاک مراتع شهرستان دهگلان (مطالعه موردی: بالادستی) فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1392)
تاثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به دیم زار بر فسفر خاک (مطالعه موردی: بخشی از اراضی روانسر) معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392)
حفظ مراتع طبیعی اقدامی مدیریتی در جهت کاهش آلودگی هوا معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392)
تاثیر تغییر کاربری زمین بر پتاسیم خاک (مطالعه موردی بخشی از اراضی روستای کلوچه) معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392)
تاثیر تغییر کاربری اراضی بر قابلیت ترسیب کربن خاک و تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) معصومه رحیمی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری، بهنام بهرامی (1392)
Ecological Charcteristics of Roemeria in Biabanak region (Semnan province-Iran) SHIMA Nikoo, Hamed Joneidi Jafari, Ahmad Sadeghipour (2013)
EFFECTS OF AGRICULTURE PRACTICES ON ACCUMULATION OF SALINITY FACTORS IN SOIL Hamed Joneidi Jafari, Ahmad Sadeghipour, Nadia Kamali (2013)
Environmental and Managerial Factors Affecting Plant Species Distribution Bahram Gholinejad Bodagh, Hasan Pourbabai, Hamed Joneidi Jafari (2012)
مقایسه دقت و صحت روش های فاصله ای در برآورد تراکم گون در استان کردستان پرویز کرمی، مهتاب گرگین کرجی، حامد جنیدی جعفری (1391)
بررسی اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربن آلی خاک(مطالعه موردی: استان کردستان) حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی (1391)
بررسی تاثیر ویژگی های خاک بر تنوع گونه های گیاهی مرتعی(مطالعه موردی: مراتع سارال استان کردستان) بهرام قلی نژاد بداغ، محمد علی زارع چاهوکی، حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری (1391)
EFFECTS OF GRAZING EXCLUSION ON VEGETATION AND SOIL PROPERTIES IN SHAHRIAR RANGELANDS, IRAN Nadia Kamali, Ahmad Sadeghipour, Hosein Azarnivand, Hamed Joneidi Jafari (2012)
بررسی اثر پخش سیلاب بر ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای استان سمنان حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند، شیما نیکو (1389)
بررسی میزان ذخایر کربی آلی درمنه زارهای مناطق خشک حامد جنیدی جعفری، حسین آذرنیوند (1389)
بررسی ارتباط عناصر مغذی در خاک و پوشش گیاهی گونه دم گاوی Smirnovia iranica حامد جنیدی جعفری، شیما نیکو، عطااله شیرزادی، مریم زرساو، معصومه رحیمی (1389)
بررسی فلور و ترکیب گیاهی منطقه خامسان کامیاران ابراهیم کارگری، حامد جنیدی جعفری، اسداله کرم زاده، زانیار مهران (1389)
Impact of Grazing on Carbon Sequestration of Biomass in Arid Shrubland of Iran. Hosein Azarnivand, Hamed Joneidi Jafari, mohammadali Zare Chahooki, Ahmad Sadeghipour (2010)
Impact of Grazing on Carbon Sequestration of Biomass on Arid Shrubland of Iran حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری، محمد علی زارع چاهوکی، احمد صادقی پور (1389)
Effect of grazing intensity on carbon and nitrogen in soil (case study: Ghooshe rangeland of Iran Hosein Azarnivand, Hamed Joneidi Jafari, mohammadali Zare Chahooki (2010)
Investigation on environmental factors on influensing distribution of plant speies(case study:damghan regionof Semnan province Hamed Joneidi Jafari, Hosein Azarnivand, SHIMA Nikoo, mohammadali Zare Chahooki (2008)
Effects of precipitation fluctuation on water table variation in Varamin Plain of Iran SHIMA Nikoo, Hamed Joneidi Jafari, Hosein Azarnivand (2006)
سخنرانی
کتاب
رهنمود های مدیریت خاکهای شور حامد جنیدی جعفری، فاطمه نقی زاده اصل (1399)
پایان نامه
ارزیابی زیست اقلیمی گیاهان دارویی در استان کردستان علی مرادی، محمد حسین قلی زاده، حامد جنیدی جعفری (1400)
مقایسه برخی خصوصیات کیفی گیاه و خاک در مراتع قرق و تحت چرا نگار مریوانی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری (1398)
مقایسه پوشش گیاهی در مراتع و دیمزار های رهاشده ی همجوار پشمینه محمد نژاد، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1398)
بررسی غنا و تنوع گونه ای مراتع آبیدر سنندج میلاد ساعدی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری (1397)
بررسی ویژگی های بوم شناختی Camphorosma monespeliaca در استان کردستان سمیرا نیکجو خورده چشمه، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1396)
تاثیر مراحل فنولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس کافوری(monspeliaca Camphorosma)در استان کردستان مهسا بهمن نژاد، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1396)
روند تغییرات برخی معیار های کمی گیاهان مرتعی در گرادیان ارتفاعی نسرین خالدیان، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1396)
ارزیابی احتمال تأثیر سنجه های آب و هوایی بر وقوع آتش سوزی در مراتع استان کردستان سیده نگار هدایتی، شیرکو ابراهیمی محمدی، حامد جنیدی جعفری (1396)
اثر تبدیل مرتع به جنگل کاری بر میزان تغییرات تصاعد کربن خاک فرنوش زارعی، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1396)
بررسی الگوی پراکنش گونه گون کتیرایی در وضعیت های مختلف مرتع(مطالعه موردی: مراتع کرمانشاه) لیلا سلیمی مستعلی، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1395)
بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه قره تاج شاهرخ سبزی، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1394)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر روی اجزای کربن و خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه بانه کردستان لیلا غلامی، مسعود داوری، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1394)
مقایسه تراکم و فرآوانی چند گونه شاخص مرتعی در دو جهت شمالی و جنوبی بهنام اعظمی، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1394)
بررسی توان رسوبزایی لندفرمها بر اساس تغییر در کاربری اراضی(مطالعه موردی:دامغان) شعله شاهوردی قهفرخی، ناصر مشهدی، شیما نیکو، محمد کیا کیانیان، حامد جنیدی جعفری (1394)
اثر آتش سوزی بر خصوصیات پوشش گیاهی مراتع سنندج کامبیز توکلی، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
شبیه سازی پویایی کربن آلی خاک در چمنزارهای استان کردستان فاطمه ونایی، پرویز کرمی، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1393)
بررسی اثرات تغییر کاربری مرتع به جنگل کاری بر میزان ترسیب کربن در خاک (مطالعه موردی: سنندج) نسیبه قنبری، حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری، محمد جعفری (1393)
اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیمزار بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک معصومه رحیمی دهچراغی، رضا عرفان زاده، حامد جنیدی جعفری (1392)
بررسی اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر ذخیره کربن(مطالعه موردی: درمنه زارهای استان سمنان) مهشید ابراهیمی، حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری، محمد جعفری (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی پویایی مواد آلی خاک در مراتع استان کردستان با استفاده از مدل Century پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، مهتاب گرگین کرجی (1394)
بررسی اثر تبدبل مراتع به دیمزار بر توان ترسیب کربن در مراتع نیمه استپی استان کردستان حامد جنیدی جعفری، ابراهیم کارگری، کامران چپی، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1391)