28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان ذخایر کربن آلی درمنه زارهای مناطق خشک(مطالعه موردی:استان سمنان)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ذخیره کربن. درمنه زار. بیوماس. خصوصیات خاک. استان سمنان
سال 1391
پژوهشگران حامد جنیدی جعفری ، حسین آذرنیوند ، نیکو طاهری

چکیده

به منظور بررسی میزان ذخایر کربن آلی درمنه زار های مناطق خشک و تعیین عوامل موثر بر آن، مناطق مطالعاتی در استان سمنان با حداکثر غالبیت درمنه دشتی(Artemisia sieberi) انتخاب شد. نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد. در هر پلات درصد پوشش تاجی، تراکم، لاشبرگ، بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی تعیین شد. نمونه برداری از خاک با توجه به عمق ریشه دوانی از عمق 1 متری انجام گرفت. در بخش گیاه، کربن آلی به روش احتراق در کوره الکتریکی محاسبه شد. در بخش خاک، درصد رس، سلیت، ماسه، وزن مخصوص ظاهری، کربن آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک، نیتروژن اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد توان ترسیب کربن در درمنه زارهای استان سمنان بطور متوسط 5/25 تن در هکتار می باشد که حداقل و حداکثر در رقم ذکر شده(به ترتیب 10 و 45 تن در هکتار) در مناطق مختلف متفاوت و متاثر از عوامل محیطی می باشد. عوامل بیوماس گیاهی، میزان رس و ازت دارای نقش موثر و تعیین کننده بر کربن ذخیره شده در اکوسیستم می باشد. با توجه به نقش چشمگیر بیوماس گیاهی در ترسیب کربن، می توان با مدیریت اصولی بر روی این عامل در جهت افزایش توان ترسیب کربن در واحد سطح درمنه زار ها گام های موثری برداشت.