28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به دیم زار بر فسفر خاک (مطالعه موردی: بخشی از اراضی روانسر)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تغییر کاربری ، فسفر،دیم زار ،روانسر
سال 1392
پژوهشگران معصومه رحیمی دهچراغی ، رضا عرفان زاده ، حامد جنیدی جعفری

چکیده

به منظور بررسی اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر میزان تغییرات فسفر خاک بخشی از اراضی شهرستان روانسر منطقه مرتع و دیمزاری که قبلا کاربری مرتع داشته و توسط روستاییان به زیر کشت و شخم رفته است به عنوان تیمارهای مطالعاتی انتخاب شدند. دو ترانسکت به طول 100 متر موازی و عمود بر شیب در مستقر شده و در طول هر ترانسکت 10 پلات یک متر مربعی استقرار یافت. نمونه های خاک از عمق 0-15 سانتی متری برداشت و در آزمایشگاه فسفر به روش اولسن اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که تغییر کاربری اراضی مرتعی و نهایتا تغییر جوامع گیاهی در مرتع سبب تغییر و تحولات عمده در خاک گشت و سبب کاهش 39 درصدی میزان فسفر شد. از آنجایی که فعالیت های کاربری نادرست و تغییر کاربری اراضی و مدیریت بدون شناخت کافی از محیط خاک در طول سالیان متمادی انجام شده باعث اختلال و کاهش توانایی خاک شده است. بنابراین ضمن تاکید بر حساسیت مواد آلی خاک به تغییر کاربری و ارزیابی آن در فعالیت های مدیریتی، پیشنهاد می گردد که در انجام تغییر کاربری مراتع طبیعی، محتاطانه رفتار شود تا سبب کاهش کیفیت خاک نگردد.