28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد تغییرات کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار با استفاده از مدلCENTURY
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کربن، چمنزار، مدل CENTURY
سال 1393
پژوهشگران فاطمه ونایی ، پرویز کرمی ، حامد جنیدی جعفری ، کمال نبی الهی

چکیده

کربن آلی خاک با تحت تاثیر قرار دادن تهویه خاک و همچنین به عنوان یک مخزن اصلی و منبع ذخیره مواد غذایی گیاهی بر کیفیت خاک موثر است. اطلاعات محدودی در مورد تغییرات دراز مدت کربن آلی خاک در سیستمهای چمنزار در دسترس است. فرصتی برای پیشبینی بلند مدت روند تغییرات کربن آلی خاک مبتنی بر روابط ریاضی در طی CENTURY مدل شبیهسازی برای شبیهسازی CENTURY چرخه کربن در سیستمهای گیاه- خاک ارائه میدهد. اهداف این مطالعه ارزیابی توانایی مدل پویایی کربن آلی خاک و همچنین بررسی و مقایسه اثر سناریوهای مختلف مدیریتی بر میزان کربن آلی خاک در اکوسیستمهای در دهگلان نشان میدهد که سیستمهای چمنزار میتوانند بهعنوان یک سینک CENTURY چمنزار میباشد. شبیهسازی مدل خدمت کنند. مدل تخمین میزند که مقدار کربن آلی خاک حدود 23 تا 32 میلی گرم در 1هکتار در 0 تا 20 سانتی متر زیر سطح خاک پس از حدود 30 سال کاهش یافت. دادههای آزمایش خاک از بخشهایی از چمنزارهای روستای بلدستی در دهگلان برای مقایسه با نتایج شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفت. مدل تجمع کربن آلی شبیهسازی شده را در مقایسه با کربن آلی خاک را میتوان برای CENTURY 0 به خوبی نشان میدهد. نتایج نشان میدهد که مدل / مشاهده شده، با ضریب رگرسیون 84 شبیهسازی تغییرات کربن آلی خاک در اکوسیستمهای چمنزار و دارای پتانسیل برای مقایسه ترسیب کربن تحت شرایط مختلف مدیریتی مورد استفاده قرار داد.