1403/03/05
پرویز کرمی

پرویز کرمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6548
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مرتعداری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1378 - 1380)
  عنوان رساله: مقایسه کارایی اشکال و سطوح مختلف پلات برای برآورد تولید علفزارهای نیمه استپی منطقه یکه چنار در شمال شرق استان گلستان
 • کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری ، دانشگاه یزد ، ایران (1375 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی علوم مرتع (1384 - 1389)
  عنوان رساله: شبیه سازی عملکرد اکوسیستم های مرتعی غرب ایران با مدل CENTURY (مطالعه موردی: سارال کردستان)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
شبیه سازی پویایی کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار تحت شرایط مدیریتی مختلف با استفاده از مدل CENTURY فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1395)
انتخاب مناسبترین روش فاصلهای برای برآورد تراکم گون سفید در استان کردستان پرویز کرمی، مهتاب گرگین کرجی، حامد جنیدی جعفری (1395)
اثر شدت چرای دام بر ترسیب و ذخیره کربن در مراتع حفاظت شده بیجار حامد جنیدی جعفری، سمیه امانی، پرویز کرمی (1395)
تأثیر تبدیل مرتع به دیمزار بر هدر رفت کربن آلی و ازت خاک در مراتع حومه سنندج حامد جنیدی جعفری، زهرا نظری، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
بررسی اثر تبدبل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربنآلی خاک (مطالعه موردی: قسمتی از مراتع استان کردستان) حامد جنیدی جعفری، شیما نیکو، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی، کامران چپی (1391)
جزیه و تحلیل تنوع گونه ای در گروه گونه های اکولوژیک (مطالعه موردی : زیستگاه کوهسالان کردستان) پرویز کرمی، مهتاب گرگین کرجی، رضا بصیری، ابراهیم کارگری (1387)
رابطه تنوع و تولید در علفزارها و بوته زارهای زاگرس تیمور مریدی، پرویز کرمی، مریم شکری، محمد حسن ﺟﻮری (1386)
ارزیابی غنای گونه ای و تولید در ساختار و عملکرد علفزارهای سارال کردستان مهتاب گرگین کرجی، پرویز کرمی، مریم شکری، نصرت الله رافت نیا (1385)
تعیین گروه گونه های اکولوژیک به روش Anglo-American (مطالعه موردی : منطقه فامیشنه مریوان) رضا بصیری، پرویز کرمی، مسلم اکبری نیا، محسن حسینی (1383)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اعتبارسنجی مدل RothC با بررسی پویایی بلندمدت ذخیره کربن آلی در اراضی زراعی صبا باقریفام، محمد امیر دلاور، پیمان کشاورز، پرویز کرمی (1400)
مدلسازی انتشار کربن دیاکسید خاک تحت سناریوی تغییرات اقلیمی در اراضی زراع صبا باقریفام، محمد امیر دلاور، پیمان کشاورز، پرویز کرمی (1400)
مهمترین عوامل تخریب اکوسیستم های مرتعی استان کردستان از دیدگاه کارشناسان و اعضای تعاونی های مرتعداری پرویز کرمی، بهنام محمدی، بهرام قلی نژاد بداغ، محمد انور خانقایی (1395)
اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان کربن آلی و برخی خصوصیات خاک (بررسی موردی:مراتع شهرستان دهگلان) فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1394)
مدیریت آتش سوزی و اثرات آن بر تاج پوشش گیاهان مراتعی سنندج کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
مدیریت آتش سوزی و اثرات آن بر تاج پوشش گیاهان مراتعی سنندج کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
آتش به عنوان یک روش اصلاح، احیاء و توسعه مراتع کوهستانی سنندج کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری (1393)
شبیه سازی تغییرات نیتروژن خاک با استفاده از مدلCENTURY فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1393)
ارزیابی مدل CENTURYبرای پیشبینی میزان تولید چمنزار فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1393)
برآورد تغییرات کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار با استفاده از مدلCENTURY فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1393)
Simulation of soil organic carbon dynamic in Kurdistan Province meadows Fateme vanaee, Parviz karami, Hamed Joneidi Jafari, Kamal Nabiollahi (2014)
تأثیر قرق و چرا بر ویژگی های شیمیایی خاک مراتع شهرستان دهگلان (مطالعه موردی: بالادستی) فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1392)
بررسی اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربن آلی خاک(مطالعه موردی: استان کردستان) حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی (1391)
مقایسه دقت و صحت روش های فاصله ای در برآورد تراکم گون در استان کردستان پرویز کرمی، مهتاب گرگین کرجی، حامد جنیدی جعفری (1391)
Effect of Exclosure on Vegetation of Rangelands in Semi-Arid Areas Zaniar Mehram, Kamran Chapi, Parviz karami, Mohammad Jafari, Seyed Akbar javadi (2011)
بررسی و معرفی گیاهان دارویی کوسالان کردستان پرویز کرمی، مهتاب گرگین کرجی (1389)
بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی در حوضه آبخیز مارنج (کردستان) امیر میرزایی موسی وند، آزاد رستگار، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، پرویز کرمی (1389)
سخنرانی
پایان نامه
مدل‌سازی روند تغییرات ذخایر کربن آلی خاک‌های زراعی اقلیم نیمه‌‌خشک استان خراسان رضوی صبا باقریفام، پیمان کشاورز، محمد امیر دلاور، پرویز کرمی (1401)
اثرتنوع و ترکیب گیاهی مرتع بر مقدار رواناب و رسوب زینب نصرتی، خالد اوسطی، پرویز کرمی (1398)
مقایسه برخی خصوصیات کیفی گیاه و خاک در مراتع قرق و تحت چرا نگار مریوانی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری (1398)
مقایسه پوشش گیاهی در مراتع و دیمزار های رهاشده ی همجوار پشمینه محمد نژاد، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1398)
بررسی غنا و تنوع گونه ای مراتع آبیدر سنندج میلاد ساعدی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری (1397)
بررسی ویژگی های بوم شناختی Camphorosma monespeliaca در استان کردستان سمیرا نیکجو خورده چشمه، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1396)
اثر تبدیل مرتع به جنگل کاری بر میزان تغییرات تصاعد کربن خاک فرنوش زارعی، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1396)
اثر فرم رویشی و درصد پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب سارا لیلی، خالد اوسطی، پرویز کرمی (1396)
مقایسه غنا و تنوع گونه ای مراتع و دیمزارهای رهاشده همجوار در اطراف سنندج معصومه پور حسین حاجی آبادی، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1395)
بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه قره تاج شاهرخ سبزی، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی (1394)
برآورد ارزش مورد انتظار چمنزارهای مراتع سارال از نظر تولید علوفه ومحصول فرعی موسیر ابراهیم دستگیری، حامد قادرزاده، جواد معتمدی، پرویز کرمی (1394)
اثر آتش سوزی بر خصوصیات پوشش گیاهی مراتع سنندج کامبیز توکلی، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
شبیه سازی پویایی کربن آلی خاک در چمنزارهای استان کردستان فاطمه ونایی، پرویز کرمی، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1393)
بررسی عوامل محیطی موثر بر الگوی پراکنش مکانی گیاهان کوثر وحیدی نیا، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعات تعیین نیاز آبی محیط زیستی محدوده پایین دست سد آزاد تا نی آباد بر اساس شاخص های اکولوژیکی فرشید قربانی چقامارانی، سید علی جوهری، احمد ولی پور، شهرام کبودوندپور، پرویز کرمی، حبیب الله محمدی، برزان بهرامی کمانگر، جمیل امان اللهی (1399)
بررسی پویایی مواد آلی خاک در مراتع استان کردستان با استفاده از مدل Century پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، مهتاب گرگین کرجی (1394)
بررسی اثر تبدبل مراتع به دیمزار بر توان ترسیب کربن در مراتع نیمه استپی استان کردستان حامد جنیدی جعفری، ابراهیم کارگری، کامران چپی، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1391)

علایق پژوهشی

 • مدلسازی اکوسیستم های مرتعی
 • اکولوژی مرتع
 • اصلاح و توسعه مراتع
بیشتر

دانشجویان

 • سحر قادری
  نام: سحر قادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مرتعداری
  پایان نامه:
 • سارا قریشی
  نام: سارا قریشی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مرتعداری
  پایان نامه:
 • نسرین خرم آبادی
  نام: نسرین خرم آبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مرتعداری
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری (1390 - 1394)
بیشتر

گالری تصاویر

شهر سنندج در زمستان سد قشلاق، سنندج مراتع سارال، دیواندره