1403/03/05
کمال نبی اللهی

کمال نبی اللهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56595131700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی -علوم خاک (پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک) ، تهران ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: بررسی تاثیرخصوصیات واحدهای ژئومورفیک بر توزیع مکانی آرسنیک خاک در منطقه بیجار استان کردستان
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -خاکشناسی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: بررسی تحول خاک و ارتباط آن با شکل های مختلف پتاسیم در خاکهای ایستگاه تحقیقات خرکه در استان کردستان
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی-خاکشناسی ، تبریز ، ایران (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ارزیابی روش‌های PLSR و bagging-PLSR در برآورد بافت، کربنات کلسیم و pH خاک با استفاده از داده‌های بازتاب طیفی آرام شهابی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1402)
Spatial prediction of soil properties through hybridized random forest model and combination of reflectance spectroscopy and environmental covariates Aram Shahabi, Kamal Nabiollahi, Masoud Davari, Mojtaba Zeraatpisheh, Brandon Heung, Roholah taghizade, Thomas Scholten (2022)
Towards robust smart data-driven soil erodibility index prediction under different scenarios Ataollah Shirzadi, Himan Shahabi, Kamal Nabiollahi, Anuar Ahmad, Fariba golmohamadi, Sushant K. Singh, John J. Clague (2022)
Predicting heavy metal contents by applying machine learning approaches and environmental covariates in west of Iran Kamran Azizi, Shamsollah Ayoubi, Kamal Nabiollahi, Younes Garosi, Rene Gislum (2021)
پیش بینی کلاس تناسب اراضی یونجه، سیب زمینی و گندم آبی با استفاده از ماشین یادگیری جنگل تصادفی و داده های کمکی بهاره زندی آلی پینک، کمال نبی اللهی، سید محمدطاهر حسینی، محمدعلی محمودی (1400)
Land Use and Soil Organic Carbon Stocks—Change Detection over Time Using Digital Soil Assessment: A Case Study from Kamyaran Region, Iran (1988–2018) Kamal Nabiollahi, Shadi shahlaee, Salahudin Zahedi, Roholah taghizade, Ruth Kerry, Thomas Scholten (2021)
Assessing agricultural salt-affected land using digital soil mapping and hybridized random forests Kamal Nabiollahi, Roholah taghizade, Aram Shahabi, Brandon Heung, Shadi Amirian-Chakan, Thomas Scholten, Masoud Davari (2021)
High resolution middle eastern soil attributes mapping via open data and cloud computing Raúl Roberto Poppiel, José Alexandre Melo Demattê, Nícolas Augusto Rosin, Lucas Rabelo Campos, Mahboobeh Tayebi, Mehdi Rahmati, Maryam Ghorbani, Ali Shahriari, Salman Mirzaee, Akram Farshadirad, Saeedeh Atash, Somayeh Dehghani, Mehdi Naderi, Maryam Doustaky, Fatemeh Javaheri, Mojtaba Zeraatpisheh, Hassan Fathizad, Kamal Nabiollahi, Salman Naimi, Najmeh Asgari, Yaser Ostovari, Roholah taghizade, Nikou Hamzehpour, Azam Jafari, Farideh Abbaszadeh Afshar, Samaneh Tajik, Shamsollah Ayoubi, Benito Roberto Bonfatti (2021)
Assessing the Influence of Soil Quality on Rainfed Wheat Yield Kamal Nabiollahi, Heshmatollah Eskandari, Amir Mosavi, Ruth Kerry, Mojtaba Zeraatpisheh, Roholah taghizade (2020)
نقشه برداری رقومی شاخص کیفیت خاک (مطالعه موردی: قروه، استان کردستان) لیلا رسولی، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1399)
Land Suitability Assessment and Agricultural Production Sustainability Using Machine Learning Models Roholah taghizade, Kamal Nabiollahi, Leila Rasouli, Ruth Kerry, Thomas Scholten (2020)
نقشه برداری رقومی شاخص تناسب اراضی گندم دیم (مطالعه موردی: قروه، استان کردستان) لیلا رسولی، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1398)
Deforestation and cultivation of sparse forest impacts on soil quality (case study: West Iran, Baneh) Masoud Davari, Laila golami, Kamal Nabiollahi, Mehdi Homaei, Hamed Joneidi Jafari (2020)
ارزیابی اثر جایگاه شیب و تخریب جنگل بر روی شاخص کیفیت خاک سروه مرادی، کمال نبی اللهی، سید محمدطاهر حسینی (1398)
Assessing soil organic carbon stocks under land uses change scenarios using random forest models Kamal Nabiollahi, Sheler eskandari, Roholah taghizade, Ruth Kerry, John Triantafilis (2019)
تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از مدل های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندمتغیره فریبا گل محمدی، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی، مسعود داوری (1397)
ارزیابی قابلیت روش طیف سنجی در تخمین برخی ویژگی خاک های مبتلا به نمک کامران عزیزی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری (1397)
نقشه برداری رقومی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: مریوان، استان کردستان) شلیر اسکندری، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1397)
پیش بینی تغییرات مکانی شاخص فرسایش پذیری خاک با استفاده از تکنیک نقشه برداری رقومی در منطقه کانی سیف شهرستان بانه اکبرپور پور شادمان گورابزرمخی، روح الله تقی زاده مهرجردی، مهدی تازه، کمال نبی اللهی (1397)
Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database Mehdi Rahmati, Lutz Weihermüller, Jan Vanderborght, Yakov A. Pachepsky, Lili Mao, Kamal Nabiollahi (2018)
پیش بینی شوری خاک با استفاده از رگرسیون درختی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه قروه استان کردستان شیرین مرادیان، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1396)
نقشه برداری رقومی فرسایش پذیری خاک (مطالعه موردی: دهگلان، استان کردستان) فریبا گل محمدی، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی، مسعود داوری (1396)
Comparison of performance of inclinometer casing and TDR technique Sayed Mahmood Fatemi Aghda, Kamal Gangalipour, Kamal Nabiollahi (2018)
Assessing the accuracy of TDR-based water leak detection system Kamal Gangalipour, Sayed Mahmood Fatemi Aghda, Kamal Nabiollahi (2018)
Assessment of soil quality indices for salt-affected agricultural land in Kurdistan Province, Iran Kamal Nabiollahi, Roholah taghizade, Ruth Kerry, Shirin moradian (2017)
Assessment of soil quality indices for salt-affected agricultural land in Kurdistan Province, Iran Kamal Nabiollahi, Roholah taghizade, Ruth Kerry, Shirin moradian (2017)
پهنه بندی خطر شور و سدیمی خاک با استفاده از کریجینگ شاخص در قروه استان کردستان کمال نبی اللهی، شیرین مرادیان، روح الله تقی زاده مهرجردی (1396)
شبیه سازی پویایی کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار تحت شرایط مدیریتی مختلف با استفاده از مدل CENTURY فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1395)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1395)
ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی در تهیه نقشه حساسیت به زمین لغز شهای شهر سنندج کمال حسینی کار، شاهین رفیعی، عطااله شیرزادی، کمال نبی اللهی (1394)
Comparing data mining classifiers to predict spatial distribution of USDA-family soil groups in Baneh region, Iran Roholah taghizade, Kamal Nabiollahi, Budiman Minasny, John Triantafilis (2015)
مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در تخمین مقادیر آرسنیک خاک (مطالعه موردی :استان کردستان، ایران) کمال نبی اللهی، احمد حیدری، نورایر تومانیان، پرویز فتحی، غلامرضا ثواقبی، عطااله شیرزادی (1393)
Spatial variability of arsenic in relation with some soil forming factors Kamal Nabiollahi, Ahmad Haidari, Noraiar Tomanian, Gholamreza savaghebi, Khosro Mohammadi (2012)
بررسی تأثیر روش های مختلف خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم د یم خسرو محمدی، کمال نبی اللهی، مجید آقاعلیخانی، فرهاد خرمالی (1388)
بررسی وضعیت پتاسیم در راسته های مختلف خاک در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی خرکه استان کردستان فرهاد خرمالی، کمال نبی اللهی، کامبیز بازرگان، کامران افتخاری (1386)
Forms of K as a function of clay mineralogy and soil development Kamal Nabiollahi, Farhad Khormali, Kambiz Bazargan, Shamsollah Ayoubi (2006)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تأثیر خا کورزی حفاظتی در بهبود ویژگی های فیزیکی خا کها ی رسی مناطق مرتفع استان کردستان سارا صلواتی، کمال نبی اللهی، ابراهیم روحی، محمدعلی محمودی (1400)
اثرات خاکورزی حفاظتی بر ویژگیهای شیمیایی خاکهای رسی مناطق مرتفع استان کردستان سارا صلواتی، کمال نبی اللهی، ابراهیم روحی، محمدعلی محمودی (1400)
نقشه برداری شاخص تناسب اراضی جو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی لیلا رسولی، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1398)
مقایسه نقشه برداری سنتی و رقومی کلاس تناسب اراضی جو لیلا رسولی، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1398)
Spatial prediction of soil salinity using machine learning algorithms in semi-arid region of Iran Mojtaba Zeraatpisheh, Roholah taghizade, Kamal Nabiollahi, Shirin moradian, Ming Xu (2019)
Machine learning and land suitability assessment for irrigated wheat crop in Kurdistan, Iran Roholah taghizade, Karsten Schmidt, Kamal Nabiollahi, Leila Rasouli, Thomas Scholten (2019)
تخمین پایداری خاکدانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی کامران عزیزی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری (1396)
بررسی اثر جنگلزدایی بر روی ذخیره کربن آلی خاک روح الله تقی زاده مهرجردی، شلیر اسکندری، کمال نبی اللهی (1396)
نقشه برداری شاخص کیفیت خاک با استفاده از زمین آمار روح الله تقی زاده مهرجردی، شلیر اسکندری، کمال نبی اللهی (1396)
نقشه احتمال قلیائیت خاک با استفاده از زمین آمار شیرین مرادیان، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1395)
نقشه کربن آلی خاک با استفاده از کریجینگ معمولی شیرین مرادیان، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1395)
تخمین نفوذپذیری خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی فریبا گل محمدی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری، روح الله تقی زاده مهرجردی (1395)
پهنه بندی نفوذ پذیری خاک با استفاده از روش های زمین آماری فریبا گل محمدی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری، روح الله تقی زاده مهرجردی (1395)
تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از توابع انتقالی رگرسیون خطی علی حکمت زاد، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، کمال نبی اللهی (1395)
تأثیر کاربرهای مختلف اراضی بر ساختمان خاک لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1394)
نقشه برداری رقومی کربن آلی خاک با استفاده از مدل رگرسیون درختی کمال نبی اللهی، احمد حیدری، روح الله تقی زاده مهرجردی (1394)
نقشه برداری رقومی فامیل خاک با استفاده از مدل رگرسیون درختی کمال نبی اللهی، احمد حیدری، روح الله تقی زاده مهرجردی (1394)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدولیکی اشباع خاک لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1394)
پیش بینی نفوذپذیری خاک با استفاده از داده های سنجش از دور و توپوگرافی کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی، سارا لیلی (1394)
تغییرات فسفر خاک در اثر تبدیل جنگل به باغ: مطالعه موردی حوزه آبخیز دریاچه زریبار مریوان شلیر اسکندری، حمید محمودزاده، محسن شکل آبادی، کمال نبی اللهی (1394)
اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان کربن آلی و برخی خصوصیات خاک (بررسی موردی:مراتع شهرستان دهگلان) فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1394)
پیش بینی فرسایش پذیری خاک با استفاده از معادلات واعظی و ویشمایر )منطقه موردمطالعه:شهرستان بانه( اکبرپور پور شادمان گورابزرمخی، روح الله تقی زاده مهرجردی، مهدی تازه، کمال نبی اللهی (1393)
شبیه سازی تغییرات نیتروژن خاک با استفاده از مدلCENTURY فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1393)
ارزیابی مدل CENTURYبرای پیشبینی میزان تولید چمنزار فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1393)
برآورد تغییرات کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار با استفاده از مدلCENTURY فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1393)
Simulation of soil organic carbon dynamic in Kurdistan Province meadows Fateme vanaee, Parviz karami, Hamed Joneidi Jafari, Kamal Nabiollahi (2014)
تأثیر قرق و چرا بر ویژگی های شیمیایی خاک مراتع شهرستان دهگلان (مطالعه موردی: بالادستی) فاطمه ونایی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1392)
تحلیل مالتی فرکتالی توزیع اندازه ذرات، کربن آلی و آهن قابل جذب خاک (مطالعه موردی استان کردستان) علی اصغر ذوالفقاری، روح الله تقی زاده مهرجردی، کمال نبی اللهی، محمد رضا یزدانی (1392)
استفاده از شاخص های پستی و بلندی زمین در پیش بینی آب قابل استفاده خاک فروغ کامیاب طالش، جهانگیر عابدی، کمال نبی اللهی، مجتبی نوروزی (1390)
تعیین مهمترین شاخص های توپوگرافی موثر در در پیش بینی درصد اشباع خاک فروغ کامیاب طالش، جهانگیر عابدی، کمال نبی اللهی، مجتبی نوروزی (1390)
بررسی تاثیر کانی های رسی بر روی ظرفیت بافری پتاسیم کمال نبی اللهی، فرهاد خرمالی، یوسف محمدی (1386)
سخنرانی
پایان نامه
ارزیابی اثر روش های مختلف خاک ورزی بر کیفیت خاک و عملکرد گندم در تناوب باگلرنگ، ماشک و نخود سارا صلواتی، ابراهیم روحی، کمال نبی اللهی، محمدعلی محمودی (1400)
شناسایی تغییر کاربری اراضی و اثر آن بر روی ذخیره کربن آلی خاک شادی شهلایی، کمال نبی اللهی، صلاح الدین زاهدی (1399)
ارزیابی قابلیت طیف سنجی در نقشه برداری برخی خصوصیات خاک آرام شهابی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری، روح الله تقی زاده مهرجردی (1399)
اثر فعالیت گلسنگ بر برخی ویژگی های خاک تشکیل شده بر روی سنگ های مادری غالب سنندج سینا بهمنی، شمس الله ایوبی، حسین خادمی، کمال نبی اللهی (1398)
نقشه برداری شاخص تناسب اراضی و تولید پیش بینی شده گندم آبی، یونجه و سیب زمینی بهاره زندی آلی پینک، سید محمدطاهر حسینی، کمال نبی اللهی، محمدعلی محمودی (1398)
نقشه برداری شاخص تناسب اراضی گندم دیم و جو لیلا رسولی، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1397)
ارزیابی قابلیت طیف سنجی در پیش بینی برخی خصوصیات خاک-های مبتلا به نمک کامران عزیزی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری (1397)
ارزیابی اثر جنگل تراشی بر روی کیفیت خاک با استفاده از شاخص های کیفیت خاک سروه مرادی، کمال نبی اللهی، سید محمدطاهر حسینی (1396)
نقشه برداری رقومی کربن خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: مریوان، استان کردستان) شلیر اسکندری، کمال نبی اللهی، کاوه ملازاده، روح الله تقی زاده مهرجردی (1396)
نقشه برداری رقومی شوری خاک با استفاده از رگرسیون درختی (مطالعه موردی: منطقه قروه، استان کردستان) شیرین مرادیان، کمال نبی اللهی، کاوه ملازاده، روح الله تقی زاده مهرجردی (1396)
تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روی کارایی مدل WEPP در تخمین میزان رسوب و رواناب سهیلا مؤمینی، محمدعلی محمودی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری (1395)
تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی علی حکمت زاد، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، محمدعلی محمودی (1395)
پیش بینی فاکتور فرسایش پذیری خاک با استفاده از پارامترهای سرزمین و تصاویر ماهواره ای فریبا گل محمدی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری، روح الله تقی زاده مهرجردی (1395)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر روی اجزای کربن و خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه بانه کردستان لیلا غلامی، مسعود داوری، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1394)
پهنه بندی رقومی فرسایش پذیری خاک با استفاده از مدلSoLIM در منطقه کانیسف استان کردستان اکبرپور پور شادمان گورابزرمخی، روح الله تقی زاده مهرجردی، کمال نبی اللهی، مهدی تازه (1394)
شبیه سازی پویایی کربن آلی خاک در چمنزارهای استان کردستان فاطمه ونایی، پرویز کرمی، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1393)
بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریابر روی خصوصیات کمی و کیفی درختان بلوط وی ول در استان کردستان ادریس قادری، ایرج حسن زاد ناورودی، کمال نبی اللهی، جواد ترکمن (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • پیدایش، تشکیل و طبقه بندی خاک
 • سنجش از دور و GIS
 • نقشه برداری رقومی خاک
 • کانی شناسی رسی و میکرومورفولوژی
بیشتر

دانشجویان

 • آرام شهابی
  نام: آرام شهابی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: منابع خاک و ارزیابی اراضی
  پایان نامه: ارزیابی قابلیت طیف سنجی در نقشه برداری برخی خصوصیات خاک
 • شادی شهلایی
  نام: شادی شهلایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: منابع خاک و ارزیابی اراضی
  پایان نامه: شناسایی تغییر کاربری اراضی و اثر آن بر روی ذخیره کربن آلی خاک
 • لیلا رسولی
  نام: لیلا رسولی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: منابع خاک و ارزیابی اراضی
  پایان نامه: نقشه برداری شاخص تناسب اراضی گندم دیم و جو
 • شلیر اسکندری
  نام: شلیر اسکندری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
  پایان نامه: نقشه برداری رقومی کربن خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: مریوان، استان کردستان)
 • سروه مرادی
  نام: سروه مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
  پایان نامه: ارزیابی اثر جنگل تراشی بر روی کیفیت خاک با استفاده از شاخص های کیفیت خاک
 • کامران عزیزی
  نام: کامران عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
  پایان نامه: ارزیابی قابلیت طیف سنجی در پیش بینی برخی خصوصیات خاک-های مبتلا به نمک
 • شیرین مرادیان
  نام: شیرین مرادیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: پیدایش، رده بندی و ارزیابس خاک
  پایان نامه: نقشه برداری رقومی شوری خاک با استفاده از رگرسیون درختی (مطالعه موردی: منطقه قروه، استان کردستان)
 • فریبا گلمجمدی
  نام: فریبا گلمجمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
  پایان نامه: پیش بینی فاکتور فرسایش پذیری خاک با استفاده از پارامترهای سرزمین و تصاویر ماهواره ای
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه علوم و مهندسی خاک (1393 - 1395)
بیشتر