28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربن آلی خاک(مطالعه موردی: استان کردستان)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دیمزار ، تبدیل مراتع ، تغییر کاربری، کربن آلی، توپوگرافی، خاک، کردستان.
سال 1391
پژوهشگران حامد جنیدی جعفری ، بهرام قلی نژاد بداغ ، پرویز کرمی

چکیده

ذخایر کربن خاک به عنوان بزرگترین مخزن کربن شدیدا نسبت به عوامل انسانی و محیطی حساس هستند. تغییر کاربری اراضی از اکوسیستم های طبیعی به اکوسیستم های کشاورزی ذخایر کربن را تغییر می دهد. نظر به اینکه بخش اعظم استان کردستان در سیطره منطقه نیمه استپی کشور بوده و دیمکاری به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تخریب مراتع این استان محسوب می شود، این استان به عنوان ناحیه نمونه تحقیقاتی انتخاب گردید. به منظور تعیین اثر تبدیل مراتع به دیم زار بر میزان ذخایر کربن اکوسیستم ، با پیمایش صحرایی، مناطق تحت عملیات کشت دیم و مراتع طبیعی مجاور آن به عنوان تیمار شاهد شناسایی شد. در ادامه در هر یک از تیمارهای مشخص شده اقدام به تعیین مناطق معرف جهت نمونه برداری گردیده و نمونه برداری از خاک از عمق 50 سانتیمتری نجام گردید. بطور کلی در مناطق مورد مطالعه در این تحقیق تبدیل مراتع به دیمزار دارای تاثیر معنی دار بر ذخایر کربن اکوسیستم می باشد و شدت تغییرات بستگی به توپوگرافی(شیب) خواهد داشت. اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربن به میزان شیب اراضی بستگی خواهد داشت که با افزایش میزان شیب کمیت کربن آلی خاک افت بیشتری خواهد داشت. در نهایت رعایت استاندارد ها توصیه شده توسط منابع معتبر علمی در خصوص رعایت شیب استاندارد در تبدیل مراتع به دیمزار جهت حفظ منابع ارزشمند خاک موکدا توصیه می شود.