28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره و تصاعد کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خشک ایوانکی، استان سمنان)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترسیب کربن، تصاعد کربن، تغییر کاربری، مراتع ایوانکی
سال 1394
مجله محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق)-دانشگاه تهران
شناسه DOI
پژوهشگران حامد جنیدی جعفری ، احمد صادقی پور ، نادیا کمالی ، شیما نیکو

چکیده

با توجه به اینکه کاربری های متفاوت اراضی در میزان ذخیره و تصاعد کربن نقش قابل توجهی ایفا می کنند، در این تحقیق چهار تیمار شامل درمنه زار به عنوان شاهد، درمنه زار تبدیل شده به تاغ زار ، درمنه زار تبدیل شده به زیتون کاری و درمنه زار تبدیل شده به مناطق مسکونی، با هدف بررسی اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی بر ذخایر کربن در مراتع ایوانکی استان سمنان انتخاب شدند. ذخایر کربن در بخش پوشش گیاهی و خاک در هر تیمار اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که تبدیل اراضی مرتعی به کشت گیاهان مختلف موجب افزایش ذخایر کربن در اجزاء گیاهی میگردد؛ در بخش خاک مقدار کربن در تیمار اراضی مسکونی کمتر و در تاغزار بیشتر از شاهد می باشد و در تیمار زیتون کاری تفاوت معنی داری با شاهد مشاهده نمی شود. از سوی دیگر بیشترین میزان تصاعد کربن سالانه در مناطق مسکونی(4526 کیلوگرم در هکتار در سال) صورت گرفته و کمترین مربوط به تاغزار (1606 کیلوگرم در هکتار در سال) می باشد. بیشترین میزان تصاعد کربن از خاک در مرداد ماه (32/3 گرم کربن در متر مربع در روز) در اراضی مسکونی اتفاق افتاده است و کمترین میزان تصاعد کربن در بهمن ماه در تاغزار ( 05/0 گرم بر متر مربع در روز) صورت گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از مقادیر ذخیره و تصاعد کربن در مناطق مورد مطالعه توصیه می شود در اجرای پروژه هایی اجرایی و توسعه ای اولا تا حد ممکن کمترین دخالت و دستکاری در طبیعت صورت گرفته و دوما اینکه متناسب با نرخ افزایش تصاعد کربن ناشی از تغییر کاربری مراتع به مناطق مسکونی، اقدام به ایجاد پوشش گیاهی دایمی و پایدار در مناطق مورد نظر گردد.