28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه های گیاهی )مطالعه موردی: مراتع شهرستاى جوانرود
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انالیز چند متغیره. خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک.ماده آلی ذره ای
سال 1391
پژوهشگران معصومه رحیمی دهچراغی ، حامد جنیدی جعفری

چکیده

یکی از عوامل موثر بر پراکنش پوشش گیاهی خصوصیات خاک می باشد. این پژوهش به منظور بررسیرابطه بین خصوصیات خاک با پوشش گیاهی در مراتع جوانرود انجام شد. دو منطقه کلید در این مراتع انتخاب و در هر دو منطقه ترانسکتی در جهت شیب و عمود بر جهت شیب مستقر شد. در طول هر ترانسکت 10 پلات یک متر مربعی مستقر شد و از خاک نمونه برداری انجام گردید. در هر پلات همچنین لیست گونه های گیاهی، درصد تاج پوشش و لاشبرگ ثبت شد. به منظور تعیین همبستگی گونه های گیاهی و خصوصیات خاک از آنالیز چند متغیره استفاده شد. نتایج نشاد داد از بین عوامل خاکی مورد بررسیماده آلی ، درصد گچ و رطوبت اشباع در پراکنش گونه های گیاهی منطقه مورد مطالعه مهمترین م یباشند.