28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ویژگی های فنولوژیک گونه دم گاوی(smirnovia iranica) در پهنه های ماسه ای کاشان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فنولوژی. دم گاوی. مراحل رشد. کاشان
سال 1385
پژوهشگران حامد جنیدی جعفری ، شیما نیکو ، حسین آذرنیوند

چکیده

استفاده از گونه های بومی و غیر بومی جهت احیاء مناطق خشک و بیابانی مستلزم اگاهی از مراحل مختلف حیات،تاثیر عوامل مختلف محیطی بر پراکنش گیاهی،مراحل فنولوزی و خصوصیات اکولوژیک و کاربرری آن می باشد. جهت مطالعات فنولوژی گونه دم گاوی در منطقه کاشان تعداد 30 پایه انتخاب شد به گونه‏ای که پایه‏های انتخاب شده از نظر سایر خصوصیات زیستی، مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی در وضع مشابهی باشند. این مطالعات در طول یکسال انجام گردید. مشاهدات و رکوردگیری از پایه‏های تحت مطالعه در دوره خواب به فاصله 20 روز و در دوره فعالیت گیاه به فاصله 7-10 روز بوده و اندازه‏گیری برروی کلیه پایه‏های مختلف انجام گردید.عوامل آب و هوایی موثر در فنولوژی گیاهی نظیر درجه حرارت حداکثر و حداقل هوا و خاک، مقدار نزولات جوی، مقدار رطوبت خاک و همچنین نور اندازه‏گیری گردید. سیکل فنولوژی دم گاوی بیانگر تابعیت کامل گیاه از شرایط آب و هوایی منطقه و وابستگی کامل به دو عامل رطوبت و درجه حرارت می باشد. رشد رویشی گیاه به دلیل کمبود رطوبت به فصول مرطوب که از نظر درجه حرارت نیز یخبندان وجود نداشته باشد محدود می گردد به گونه ای که در سیکل فنو لوژی دم گاوی کوتاه ترین مرحله مربوط به رشد رویشی گیاه می باشد. در مناطق مورد مطالعه این سیکل در مناطقی با شیب شمالی و همچنین بین تپه های ماسه ای و کف تپه ها با تاخیر محسوسی نسبت به روی یالها و شیب های جنوبی اتفاق می افتد.