28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تغییر کاربری زمین بر پتاسیم خاک (مطالعه موردی بخشی از اراضی روستای کلوچه)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تغییر کاربری، پتاسیم، حوزه آبخیز رازآور، خاک
سال 1392
پژوهشگران معصومه رحیمی دهچراغی ، رضا عرفان زاده ، حامد جنیدی جعفری

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین اثر تغییر کاربری اراضی از مرتع به دیم زار بر پتاسیم خاک در بخشی از مراتع استان کردستان (حوزه رازآور در محدوده روستای کلوچه) انجام گرفت. برای نمونه برداری از خاک در هر کاربری، از طرح آزمایشی کاملا تصادفی و آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اثر تغییر کاربری اراضی از مرتع به دیم (گندم زار) در حوزه رازآور مقدار پتاسیم 24 درصد کاهش معنی دار یافت. (01/0p<). به طور کلی، نتایج این بررسی نشان داد که تغییر کاربری از مرتع به دیم زار بر خصوصیات خاک اثر منفی گذاشته و سبب کاهش کیفیت خاک می گردد.