28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
Festuca ovina ارزیابی اثر شدتهای مختلف چرای دام بر میزان کربوهیدرات محلول گونه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شدت چرا، کربوهیدرات محلول، اندام هوایی،اندام زیر زمینی، منطقه حفاظت شده بیجار، مرتع
سال 1393
پژوهشگران سمیه امانی ، حامد جنیدی جعفری

چکیده

پایداری اکوسیستمهای مرتعی و بهرهبرداری بهینه و مستمر از مرتع بدون مطالعه و شناخت عوامل تأثیر گذار بر اجزای آنها، مانند ذخایر غذایی در گیاهان میسر نخواهد بود. بنابراین پژوهشی در منطقه حفاظت شده بیجار به منظور آگاهی از وضعیت ذخایر تحت شدتهای مختلف چرای دام صورت گرفت. Festuca ovina کربوهیدرات محلول اندامهای هوایی و زیر زمینی گونه مرتعی 1 متر مربعی و در طول دو ترانسکت عمود بر یکدیگر به طول 111 متر انجام شد. در هر تیمار × نمونه برداری در قالب 11 پلات 1 11 پایه گیاهی با تنوعی از خصوصیات کمی انتخاب شدند. به منظور میزان کربوهیدرات محلول در بافت ساقه و ریشه از روش و مقایسه میانگین با آزمون دانکن SPSS آنترون )اسپکتوفتومتری( استفاده گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده ازنرم افزار صورت گرفت. نتایج نشان داده است که چرای دام بر میزان کربوهیدرات محلول اندام هوایی و زیر زمینی گونه فستوکا آوینا 13 درصدی میزان کربوهیدرات / 11 و 50 / معنیدار نمیباشد. این در حالی است که مقایسه میانگین دادهها بیانگر کاهش 10 03/ 00 و 13 / محلول تحت تیمارهای چرای متوسط و سنگین نسبت به قرق دام میباشد. همچنین تیمارهای مذکور معادل 33 درصد نسبت به قرق کربوهیدرات محلول اندام هوایی را کاهش دادهاند. در واقع میزان کربوهیدرات اندام هوایی نسبت بهاندام زیر زمینی تحت چرای دام افت بیشتری داشته است. بنابراین به منظور حفظ کربوهیدرات محلول این گونه مهم مرتعی میبایست از چرای بیش از حد دام جلوگیری به عمل آید.