28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط عناصر مغذی در خاک و پوشش گیاهی گونه دم گاوی Smirnovia iranica
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دم گاوی، خصوصیات خاک، عناصر معدنی ، پوشش گیاهی
سال 1389
پژوهشگران حامد جنیدی جعفری ، شیما نیکو ، عطاالله شیرزادی ، مریم زرساو ، معصومه رحیمی

چکیده

می باشد. به منظور بررسی ارتباط (Fabaceae) گونه دم گاوی از گیاهان با ارزش درختچه ای و از خانواده بقولات عناصر معدنی در خاک و پوشش گیاهی این گونه، متغیرهای مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک در رویشگاه این گونه و همچنین میزان سه عنصر مهم غذایی فسفر، ازت، پتاسیم و نوسان این عناصر در نسوج گیاهی بررسی قرار گرفت. بدین منظور 4 منطقه مطالعاتی در بندریگ کاشان تعیین شد و در هر یک از مناطق اقدام به نمونهبرداری از خاک ( 6 پروفیل) و گیاه( 15 پایه) شد. نمونه برداری ها در سه دوره اصلی فنولوژی(مرحله رشد رویشی، گلدهی و بذر دهی) انجام شد. همچنین خصوصیات مربوط به پوشش، نظیر تراکم، درصد تاج پوشش و تولید اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون آنالیز واریانس انجام شد. جهت بررسی همبستگی میان عناصر غذایی در خاک و گیاه ضریب همبستگی پیرسون برای هر متغیر در هر مرحله فنولوژی تعیین گردید. نتایج نشان داد که فاکتور ازت خاک بیشترین درصد همبستگی را نسبت به سایر فاکتورهای خاکی با خصوصیات گیاهی دارا میباشد که این همبستگی در مراحل اول و دوم فنولوژی مشاهده می گردد. توجه به میزان بالای عناصری نظیر ازت در بافتهای گیاهی و از طرفی کمبود بیش از حد این عنصر در خاک بیانگر قدرت تولید و جذب بالای ازت در گونه دم گاوی می باشد که این امر موید ارزش فوق العاده زیاد این گونه در تامین علوفه با کیفیت مورد نیاز دام در مناطق بیابانی و ماسه زارها می باشد