28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فلور و شکل زیستی گیاهان در اکوسیستم مرتعی ساروخان جوانرود
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزش کاربردی، جوانرود، شکل زیستی، فلور، کلاس خوشخوراکی
سال 1392
مجله اکوسیستم های طبیعی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه رحیمی دهچراغی ، رضا عرفان زاده ، حامد جنیدی جعفری ، بهنام بهرامی

چکیده

ستیابی به توسعه پایدار مستلزم شناخت اجزاء اصلی اکوسیستم است و آگاهی در زمینه پوشش گیاهی یکی از ابزارهای مهم جهت مدیریت صحیح مناطق و رسیدن به توسعه پایدار است. به همین منظور اکوسیستم مرتعی ساروخان واقع در شهرستان جوانرود (استان کرمانشاه) به منظور مطالعه فلور گونه ای گیاهان انتخاب گردید. به منظور شناسایی گونه های گیاهی و تهیه لیست فلورستیک با استفاده از پیمایش صحرایی، گیاهان موجود ثبت گردیدند. در این تحقیق 57 گونه متعلق به 10 تیره گیاهی در منطقه جمع آوری و شناسایی شد. تیره Fabaceae با 24 گونه بیشترین فراوانی را در منطقه داشت. از نظر فرم رویشی اکثر گونه ها فورب و در رابطه با کلاس خوشخوراکی اکثریت گونه ها کلاس I بودند. از دیدگاه کاربردی 80 درصد گونه ها مرتعی، 30 درصد گونه ها حفاظتی و 37 درصد گونه ها دارای ارزش دارویی بودند. 42 درصد گونه ها همی کریپتوفیت، 28 درصد تروفیت و اشکال کامفیت، ژئوفیت و فانروفیت به ترتیب 12، 8 و 8 درصد گونه ها را به خود اختصاص دادند.