28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
معرفی فلور و شکل زیستی گیاهان مراتع سنندج
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فلور، شکل زیستی، صلوات آباد، سنندج
سال 1394
پژوهشگران لیلا زندی سرابسوره ، رضا عرفان زاده ، حامد جنیدی جعفری

چکیده

حوزه صلوات آباد با مساحت 18 کیلومتر مربع در شرق شهرستان سنندج در استان کردستان واقع شده است.بررسی های به عمل آمده از فلور منطقه نشان داد که که مهمترین خانواده های گیاهی منطقه Gramineae 17( 31 درصد(، / گونه و 11 Papiolionaceae 18 درصد( / 1 گونه و 22 ( Rosaceae 1 درصد( / 2 گونه و 17 ( ، Labiatae 8 ( و / 8 گونه و 31 ( Asteraceae 8 درصد( بودند و از بین اشکال زیستی گیاهان / 1 گونه و 71 ( 3 درصد بهترتیب بیشترین و کمترین سهم / 17 درصد و فانروفیتها با 87 / این منطقه، فرم حیاتی همی کریپتوفیتها با 8 فلور منطقه را به خود اختصاص دادند