1402/12/15
نقی شعبانیان

نقی شعبانیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56079428000
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری، ص.پ. 416، کد پستی: 6617715175
تلفن: 08733620551

تحصیلات

 • کارشناسی جنگلداری ، دانشگاه گیلان ، ایران (1370 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد جنگلداری (گرایش جنگلشناسی و اکولوژی جنگل) ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1374 - 1375)
  عنوان رساله: بررسی ساختار راشستان های منطقه اشکته چال (رامسر) در رابطه با ارتفاع از سطح دریا
 • دکترای تخصصی جنگلداری (جنگلکاری، اصلاح نژاد و اکوفیزیولوژی درختان جنگلی) ، دانشگاه جنگل مسکو ، روسیه (1378 - 1382)
  عنوان رساله: ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНТОМОЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯتاثیر سموم بیولوژیکی باکتریایی بر روی خواص زنتیکی و فیزیولوژیکی سوزنی برگان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
توان گونه های جنگلی بلوط (.Quercus spp) و پسته وحشی (.Pistacia atlantica Desf) در جذب ذرات ریزگرد ایوب مرادی، کامبیز طاهری آبکنار، نقی شعبانیان، محمد افشار محمدیان (1400)
ساختار افقی و عمودی جنگل های زاگرس شمالی در ارتباط با شیوه جنگلداری سنتی (مطالعه موردی: جنگل های هواره خول، شهرستان بانه) سروش ذبیح اللهی، امید فتحی زاده، عباس جمشیدی باختر، نقی شعبانیان، منوچهر نمیرانیان (1400)
Fire sensitivity of broadleaf tree species in plantations of Kurdistan, Iran Sabrieh Rasouli, shiva Rashidi, Naghi Shabanian (2021)
Genetic diversity and genetic structure of Acer monspessulanum L. across Zagros forests of Iran using molecular markers Behnaz Motahari, Naghi Shabanian, Mohammad Shafih Rahmani, Farshd Mohamadhasani (2021)
تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی پروانه جوانه خوار بلوط(Tortrix viridana L., Lepidoptera: Tortricidae) در جنگل های زاگرس شمالی حمید غیاث الدین، نقی شعبانیان، محمد رضا کاووسی، رضا طالبی، وحیده پیام نور (1399)
Soil Recovery Assessment after Timber Harvesting Based on the Sustainable Forest Operation (SFO) Perspective in Iranian Temperate Forests Hadi Sohrabi, Meghdad Jourgholami, Mohammad Jafari, Naghi Shabanian, Rachele Venanzi, Rodolfo Picchio, Farzam Tavankar (2020)
Genetic characterization of Pistacia atlantica subsp. kurdica from northern Zagros forests in Iran Haneieh Shahghobadi, Naghi Shabanian, Mohammad Shafih Rahmani, ALi Khadivi (2019)
Microdust impact on leaf gas exchange parameters in Oak species of Northern Zagros forests, west of Iran Ayub Moradi, Kambiz Taheri Abkenar, Mohammad Afshar Mohammadian, Naghi Shabanian (2018)
Genetic characterization of the Crataegus genus: Implications for in situ conservation Arezoo Emami, Naghi Shabanian, Mohammad Shafih Rahmani, Abdollah Khadivi-Khub, Negar Mohamadpanah (2018)
Effects of dust on forest tree health in Zagros oak forests Ayub Moradi, Kambiz Taheri Abkenar, Mohammad Afshar Mohammadian, Naghi Shabanian (2017)
اثر آتش سوزی بر برخی از ویژگی های خاک در جنگل های بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه مریوان) زاهد شریفی، چیاکو نظری، کیومرث محمدی سمانی، نقی شعبانیان (1396)
Genetic structure of gall oak (Quercus infectoria) characterized by nuclear and chloroplast SSR markers Negar Mohamadpanah, Naghi Shabanian, Mohammad Ali Khadivi, Mohammad Shafih Rahmani, Arezoo Emami (2017)
تأثیر آتش سوزی بر ساختار پوشش گیاهی در جنگل های زاگرس )مطالعه موردی: شهرستان سروآباد، استان کردستان( بهمن مرادی، هومن روانبخش کرمانشاهی، علیرضا مشکی، نقی شعبانیان (1395)
برآورد کمی تولید بذر گونه مازودار (infectoria Oliv. Quercus) درجنگل های بانه زبیده کریمی، زاهد شاکری، نقی شعبانیان (1394)
Genotypic analysis and population structure of Lebanon oak (Quercus libani G. Olivier) with molecular markers Abdollah Khadivi-Khub, Naghi Shabanian, Liela Alikhani, Mohammad Shafih Rahmani (2015)
پراکنش مکانی گونههای چوبی در جنگلهای زاگرس شمالی )بررسی موردی: جنگلهای هوارهخول( سروش ذبیح اللهی، نقی شعبانیان، منوچهر نمیرانیان، مهدی حیدری (1394)
Population structure and genotypic variation of Crataegus pontica inferred by molecular markers Mohammad Shafih Rahmani, Naghi Shabanian, Abdollah Khadivi-Khub, Keith E.Woeste, Hedieh Badakhshan, Liela Alikhani (2015)
تاثیر گلازنی بر برخی ویژگی های برگ بلوط وی ول در جنگل های بانه لیلا عباسی، زاهد شاکری، نقی شعبانیان، محمد بهاری (1394)
بررسی الگوی مکانی بنه با استفاده از زاویه بین درختان در جنگل های جوانرود کرمانشاه امیر صفری، رضا حسین حیدری، نقی شعبانیان، مهسا کریمی (1393)
Genetic differentiation in Quercus infectoria from northwest of Iran revealed by different nuclear markers Mohammad Shafih Rahmani, Liela Alikhani, Naghi Shabanian, Abdollah Khadivi-Khub (2014)
Genetic variability and structure of Quercus brantii assessed by ISSR, IRAP and SCoT markers Liela Alikhani, Mohammad Shafih Rahmani, Naghi Shabanian, Hedieh Badakhshan, Abdollah Khadivi-Khub (2014)
شناسایی اراضی مستعد توسعه جنگلهای مانگرو در منطقه هلر جزیره قشم مریم دهقانی، مهدی پورهاشمی، نقی شعبانیان، خسرو میرآخورلو (1393)
ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعه جنگلکاری (مطالعه موردی: شهر سنندج) صبا زمانی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان، هدایت اله غضنفری (1393)
The impact of single selection method logging on the tree and shrub diversity in the hyrcanian forests Seyed Ataollah Hoseini, Mazyar Haidari, Naghi Shabanian, Reza Hossien Heidari, Omid Fathizadeh (2013)
Forest Fire Risk Zone Modeling using Logistic Regression and GIS: An Iranian Case Study Forouzan Mohammadi, Mahtab Pir Bavaghar, Naghi Shabanian (2013)
Study of forest destruction by used the diversity index in the Northern Zagros Forest (Case study: Oak forest) Mazyar Haidari, Mozhgan Bazyar, Sayed Anvar Hossaini, Reza Hossien Heidari, Naghi Shabanian (2013)
Study of vertical and horizontal forest structure in Northern Zagros Forest (Case study: West of Iran, Oak forest) Mazyar Haidari, Manouchehr Namiranian, Loghman Ghahramany, Mahmoud Zobairi, Naghi Shabanian (2013)
Tree spatial patterns in the Zagros forests Naghi Shabanian, Soheil Soheili Esfahani, Mazyar Haidari (2013)
Structural diversity of oak forests in Kurdistan Province (Case study: Oak forest) Mazyar Haidari, Naghi Shabanian, Reza Hossien Heidari, Mozhgan Bazyar (2012)
Variations in nest-site parameters in breeding waterbirds at Lake Zarivar, Western Iran Ahmad Barati, Farhad Atae, Bahman Shams Esfandabad, Naghi Shabanian, Farzaneh Etezadifar (2011)
تأثیر تیمارهای مختلف زمان و عمق کاشت بر جوانه زنی بذر بلوط ایرانی(Quercus brantii Lindl.) ارکان حیدری، اسدلله متاجی، هادی کیا دلیری، نقی شعبانیان (1390)
Physiological responses of Pistacia khinjuk (Stocks) seedlings to water stress Timor RostamiShahRaji, Afshin Hajimirzaei, Naghi Shabanian (2010)
بررسی الگوی مکانی درختان بلوط ایرانی(Quercus brantii Lindl.)در جنگلهای باینگان کرمانشاه امیر صفری، نقی شعبانیان، رضا حسین حیدری، سید یوسف عرفانی فرد، مرتضی پوررضا (1389)
تهیه نقشه خطر آتش سوزی جنگل با استفاده GIS از و AHP در بخشی از جنگلهای پاوه فریده محمدی، نقی شعبانیان، مهدی پورهاشمی، پرویز فاتحی (1389)
بررسی الگوی پراکنش مکانی گونه بنه (مطالعه موردی: جنگل های باینگان استان کرمانشاه) امیر صفری، نقی شعبانیان، سید یوسف عرفانی فرد، رضا حسین حیدری، مرتضی پوررضا (1389)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تأثیر تناوبهای مختلف آبیاری و نور بر برخی فاکتورهای رشدی نهالهای بنه در نهالستان بهیه امینی، محمد حسین حکیمی، نقی شعبانیان، اصغر مصلح آرانی، حمید غیاث الدین (1394)
تأثیر دوره آبیاری بر برخی فاکتورهای رشدی گیاه بنه بهیه امینی، نقی شعبانیان، محمد حسین حکیمی، اصغر مصلح آرانی، بهمن کیانی، حمید غیاث الدین (1394)
اثر سه آتش سوزی متوالی بر فراوانی میکروفلور خاک در جنگل های بلوط زاگرس شمالی در شهرستان مریوان زاهد شریفی، چیاکو نظری، کیومرث محمدی سمانی، نقی شعبانیان (1394)
اثرات آتش سوزی بر اکوسیستم های جنگلی زاگرس بهمن مرادی، هومن روانبخش کرمانشاهی، علیرضا مشکی، نقی شعبانیان (1393)
بررسی اثرات باقی مانده شیمیایی آتش سوزی در یک خاک جنگلی پس از گذشت 3 سال از وقوع آن زاهد شریفی، چیاکو نظری، کیومرث محمدی سمانی، نقی شعبانیان (1393)
مدیریت آب در نهالستانها (مطالعه موردی- تولید نهال بنه) بهیه امینی، محمد حسین حکیمی، نقی شعبانیان، اصغر مصلح آرانی، بهمن کیانی (1393)
بررسی تمایز ژنتیکی درختان بلوط ایلام افروز هواسی، نقی شعبانیان، علی اشرف مهرابی (1393)
تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی (Quercus brantii) جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر ISSR لیلا علی خانی، نقی شعبانیان، هدیه بدخشان، محمد شفیع رحمانی (1393)
مطالعه برخی خصوصیات مرفولوژیکی نونهال های بلوط ایرانی (.Q. brantii L) روناک صلواتی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، سمیه عنایتی (1393)
توانایی جذب فلزات سنگین توسط گونه های چوبی چنور چراغی، نقی شعبانیان، انوشیروان شیروانی (1393)
شناسایی مناطق حساس به آتش سوزی تحت تاثیر فعالیتهای انسانی فروزان محمدی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان (1392)
رخداد آتش سوزی در ارتباط با عوامل اقلیمی فروزان محمدی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان (1392)
Identification and analysis of Dicer like proteins (Dicer-like) in poplar (Populus trichocarpa L.) Liela Alikhani, Naghi Shabanian, Mohammad Hasan Shamsifard, Khaled mirzaei, Hamdie Karimikia (2013)
مقایسه تنوع گونه های چوبی دو منطقه در جنگل های زاگرس حمدیه کریمی کیا، نقی شعبانیان، جواد سوسنی، زهرا ویسکرمی (1391)
لیست فلورستیک گونه های علفی و چوبی جنگل های چشمه برد خرم آباد حمدیه کریمی کیا، جواد سوسنی، نقی شعبانیان، لیلا علی خانی (1391)
Somatic embryogenesis from in vitro leaf callus cultures of Caspian honey locust (Gleditsia caspica) Niloofar Mostafa Soltani, Naghi Shabanian, Mohammad Shafih Rahmani (2012)
Plant regeneration from in vitro leaf and stem-derived callus of Cercis siliquastrum L مونا نصری، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی (1391)
Callus induction and in vitro regeneration of Catalpa through organogenesis Mohammad Shafih Rahmani, Mona Nasri, Naghi Shabanian (2012)
معرفی مناسبترین شاخص فاصله ای در تعیین الگوی مکانی بلوط ایرانی و بنه در جنگل های زاگرس امیر صفری، نقی شعبانیان، رضا حسین حیدری، مهسا کریمی (1391)
بررسی تنوع زیستی گونههای چوبی جنگلهای زاگرس مرکزی حمدیه کریمی کیا، نقی شعبانیان، جواد سوسنی، زهرا میرزازاده (1391)
بررسی الگوی پراکنش بلوط ایرانی در جنگلهای تپه ماهوری زاگرس (مطالعه موردی:چشمه برد خرم آباد) حمدیه کریمی کیا، جواد سوسنی، نقی شعبانیان، زهرا میرزازاده (1391)
بررسی تنوع زیستی گون ههای چوبی جنگلهای تپه ماهوری زاگرس مرکزی حمدیه کریمی کیا، نقی شعبانیان، جواد سوسنی (1390)
بررسی کمی و کیفی توده های شاخه زاد بلوط ایرانی در اراضی تپه ماهوری حمدیه کریمی کیا، جواد سوسنی، نقی شعبانیان (1390)
Adaptation and Growth of Urban Trees Planted in Sanandaj City (IRAN) Naghi Shabanian, Niloofar Mostafa Soltani (2011)
اثر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر زالزالک مونا نصری، شیوا رشیدی، نقی شعبانیان (1389)
بررسی و مقایسه روند جذب روی در محیط های آلوده به این عنصردر گونه های سنجد و بید مشک نقی شعبانیان، سامان فلاح، انوشیروان شیروانی، وحید حسینی (1389)
Protoplast isolation from in vitro grown leaves of Gleditschia caspica Desf Fatemeh Zarinjoei, Naghi Shabanian, Mohammad Shafih Rahmani (2010)
Dynamics of Tree Attrition of Spruce Stands in Moscow Region Loghman Ghahramany, Naghi Shabanian (2004)
Ecology aspects of plant exposition by bacterial insecticide substances O.E. Varonina, T. mao, E. Efimsef, Naghi Shabanian (2001)
Ecology Problems of Industrial Production and Application of Bacterial Entomocide Substances for Plant Safety E. I. Efimtsev, G.P. Burov, O.E. Voronina, Mao Zijun, Naghi Shabanian (2001)
سخنرانی
کتاب
ژنتیک جنگل محمد رضا بی همتا، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، یاور وفائی (1393)
پایان نامه
ارزیابی طرح جنگلکاری مشارکتی اقتصادی استان کردستان فضلعلی قادری، احمد ولی پور، ارکان حیدری، نقی شعبانیان (1402)
امکان برآورد تنوع گونه های چوبی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: جنگل های اطراف مریوان) آرمان ساعد موچشی، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی، نقی شعبانیان (1396)
ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت های بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل های زاگرس هانیه شاه قبادی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، عبدلله خدیوی خوب (1396)
تأثیر خشکی بر نهال های مازودار (Quercus infectoria) و عملکرد پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. حمید میره کی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، حامد غباری (1395)
ارزیابی توان گونه های چوبی کاشته شده در محوطه صنایع پتروشیمی بیستون در گیاه پالایی فلزات سنگین سپیده میرزا حسینی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، کیومرث محمدی سمانی (1394)
موفقیت و رویش قلمه های صنوبر (Populus nigra) و پالونیا (Palownia fortonei) در استان کردستان الهام بابا حاجیان، نقی شعبانیان، حمید غیاث الدین (1394)
تنوع ژنتیکی جمعیت های افراکیکم(.Acer monspessulanum L) در جنگل-های زاگرس شمالی ایران بهناز مطهری، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی (1393)
برآورد کمی و کیفی بذر گونه مازودار در جنگل های بانه زبیده کریمی، زاهد شاکری، نقی شعبانیان (1393)
بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال های بنه در سطوح مختلف نور و آبیاری بهیه امینی، محمد حسین حکیمی، نقی شعبانیان، اصغر مصلح آرانی، بهمن کیانی (1393)
ارزیابی پیامدهای آتش برگوناگونی زیستی و زادآوری گونه های چوبی رسول نادرزاده، نقی شعبانیان، ابراهیم کارگری (1392)
مطالعه تنوع ژنتیکی جوامع بلوط جنگل های زاگرس شمالی ایران لیلا علی خانی، هدیه بدخشان، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی (1392)
بررسی وضعیت تغذیه ای گونه های کاشته شده در پارک جنگلی توس نوذر سمیه عنایتی، نقی شعبانیان، وحید حسینی (1390)
باززایی گیاه از کالوس حاصل از کشت درون شیشه ای کوتیلدون لیلکی (Gleditsia caspica) فاطمه زرین جویی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی (1389)
ارزیابی توان تفرجی و قابلیت توسعه آن در منطقه جنگلی نهار خوران گرگان مرتضی پاسندی، شعبان شتایی، نقی شعبانیان، عبدالرسول ماهینی (1389)
ارزیابی توان زیست پالایی دو گونه بید مشک (Salix aegyptiaca) و سنجد (Elaeagnus angustifolia) سامان فلاح، انوشیروان شیروانی، نقی شعبانیان، وحید حسینی (1388)
تهیه نقشه خطر آتش سوزی جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و GISدر بخشی ازجنگلهای پاوه فریده محمدی، مهدی پورهاشمی، نقی شعبانیان، پرویز فاتحی (1388)
اثر تنش خشکی برروی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه گونه بلوط غرب ایران زهرا احمدی، تیمور رستمی شاه راجی، نقی شعبانیان، یحیی خداکرمی (1386)
اثر تنش خشکی بر روی برخی فعالیتهای فیزیولوژیکی بنه Pistacia atlantica افشین حاجی میرزایی، تیمور رستمی شاه راجی، نقی شعبانیان (1385)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعات جامع زیست محیطی مریوان ( تهیه نقشه پراکنش حیات وحش) نقی شعبانیان، فرهاد عطایی، احمد براتی (1386)

علایق پژوهشی

 • جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی
 • اکوفیزیولوژی درختان جنگلی
 • اصلاح نژاد درختان جنگلی
 • کنترل بیولوژیک آفات و بیماریها در اکوسیستمهای جنگلی
بیشتر

دانشجویان

 • بتوول رستمی
  نام: بتوول رستمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • هانیه شاقبادی
  نام: هانیه شاقبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • حمید میرکی
  نام: حمید میرکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • هانا محمدی
  نام: هانا محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • فاطمه زرین جویی
  نام: فاطمه زرین جویی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • منیر زینیوند
  نام: منیر زینیوند
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • منا نصری
  نام: منا نصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • چنور چراغی
  نام: چنور چراغی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • امیر صفری
  نام: امیر صفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • بهار کرباسچی
  نام: بهار کرباسچی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • نیلوفر مصطفی سلطانی
  نام: نیلوفر مصطفی سلطانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
 • لیلا علیخانی
  نام: لیلا علیخانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • 5- رئیس دانشکده منابع طبیعی: از تاریخ 1/8/88 تا 31/4/94 (1388 - 1394)
 • 4- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (1385 - 1388)
 • 3- رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (1384 - 1385)
 • 2- مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه (1383 - 1386)
 • 1- معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (1382 - 1384)
بیشتر