1402/09/13
نجم الدین جباری

نجم الدین جباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 45678654
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: سنندج، بلوار دانشگاه، دانشگاه کردستان، دانشکدۀ زبان و ادبیات، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه تربیت معلّم تبریز ، ایران (1370 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی ، علامه طباطبایی ، ایران (1374 - 1377)
  عنوان رساله: اشارات تاریخی در دیوان خاقانی
 • دکترای تخصصی زبان و ادب فارسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1377 - 1381)
  عنوان رساله: تحلیل ساختاری "لیلی و مجنون" و "مم و زین"
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
رویکرد عارفان مکتب عرفانی زاگرس به عشق انسانی نجم الدین جباری، سودابه اسدی (1398)
انواع روایی سنّتی در ادب فارسی علیمحمد حقشناس، نجم الدین جباری (1384)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
ویسه و رامین نجم الدین جباری (1398)
مه نده ی زه مانه نجم الدین جباری (1395)
پایان نامه
تحلیل سبک شناختی اشعار حیدری وجودی وجمه زمانی، نجم الدین جباری (1402)
نمادهای عاملیت گریزی سوژه در غزلیات شمس سمیه مرادی زاده، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نجم الدین جباری (1400)
شیوه ها و شکل های تولید و تدادم فضا در ادبیات سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی چنور زاهدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نجم الدین جباری، تیمور مالمیر (1400)
بدبینی در شعرهای فروغ فرخزاد و محمد عمر عثمان آرام احمد مطر، نجم الدین جباری (1400)
بررسی و تحلیل تشبیه در شعر شاعران دهه چهل حبیب الله سلیمی، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1398)
بررسی شگردهای زیبایی شناسانه مدح در قصاید خاقانی سمیه خسروی، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1398)
نمود سنّت های ادبی فارسی در دیوان وفایی هادی دشتی، نجم الدین جباری (1397)
نمود بن مایه های مدرنیته در اشعار احمد شاملو شهره عنایتی، نجم الدین جباری (1397)
بررسی و تحلیل هجو در شعر فارسی از قر ن نهم تا معاصر Alinazar Nazaritawirani, sayyed ahmad parsa, Najmeddin jabbari, Nasrin Ali Akbari (2018)
سبک شناسی لایه ای توصیف و تحلیل لایۀ واژگانیب منطق الطّیر عطّار سهیبا صلاحی، نجم الدین جباری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
بازشناسی مکتب عرفانی زاگرس سودابه اسدی، نجم الدین جباری، سید اسعد شیخ احمدی (1396)
بررسی و مقایسه کارکرد زاویۀ دید در رمان سال بلوا و نرد بخت هلاله علی رشیدی تاژان، نجم الدین جباری، سید احمد پارسا (1396)
بررسی آلات موسیقی در قصاید خاقانی هیوا عبدی، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1395)
تحلیل و بررسی معانی ثانوی جملات استفهامی در منطق الطیر عطار زهرا سلیمانی، طیبه فدوی، نجم الدین جباری (1395)
بررسی استعاره و تناسب موضوعی آن در قصاید خاقانی عطااله اولیایی، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1395)
ویژگیهای سبکی و معنایی نامه های فارسی مولانا خالد نقشبندی فرزانه صوفی، سید اسعد شیخ احمدی، نجم الدین جباری (1395)
بررسی و تحلیل شگردهای طنزآفرینی علی اکبر دهخدا در چرندپرند و دیوان اشعارش ارسطو حیدری، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1395)
نقشهای شخصیتهای فرعی در دو مثنوی مصیبت نامه و منطق الطیر عطار نیشابوری آرزو یزدانی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نجم الدین جباری (1394)
غم و شادی در اشعار محمد ماغوط و احمد شاملو اعظم صادقیان نژاد، محسن پیشوایی علوی، حسن سرباز، نجم الدین جباری (1390)
اخلاق در شعر پروین اعتصامی فرهاد حیدری، صالح ادیبی، نجم الدین جباری (1390)
تأثیرات فکری وادبی خیام بر زهاوی احمد صنوبر، عبدالله رسول نژاد، نجم الدین جباری (1389)
تحلیل رندی حافظ بر اساس دانش معانی فاطمه محمد خانی، تیمور مالمیر، نجم الدین جباری (1388)
بررسی سبک شناختی دیوان همام تبریزی شهین گیشگی، نجم الدین جباری، تیمور مالمیر (1387)
بررسی تضاد و متناقض نما در اشعار احمد شاملو پریسا رضایی، نجم الدین جباری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1387)
بررسی ساختاری آثار ابوتراب خسروی حسین اسدی جوزانی، تیمور مالمیر، نجم الدین جباری (1387)
نمود نقش سیاسی اجتماعی مردم در شاهنامه و سمک عیار مختار محمدی، نجم الدین جباری، عباس اطمینانی (1386)
زبان و اندیشه نزاری قهستانی محمدصادق حسینی، تیمور مالمیر، نجم الدین جباری (1385)
مقایسۀ سبک شناختی اشعار حافظ و محوی حبیب الله سلیمی، عباس اطمینانی، نجم الدین جباری (1385)
بررسی همه سویه شعر نالی یداله محمدی، نجم الدین جباری، عباس اطمینانی (1383)

علایق پژوهشی

 • اسطوره شناسی
 • متون حماسی و ادبیات عامه
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی (1396 - 1398)
 • عضو هیأت علمی کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشگاه (1388 - 1389)
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه (1386 - 1388)
 • رئیس مرکز پژوهشهای کردستانشناسی (1387 - 1390)
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (1383 - 1386)
 • رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان (1382 - 1384)
بیشتر

گالری تصاویر

درس ویراستاری