1403/03/05
جلال خورشیدی

جلال خورشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 76421
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن: 33620552 (داخلی 3220)

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و معطر (1389 - 1394)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و معطر (1386 - 1388)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی علوم باغبانی (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Untargeted Metabolomics Analysis of Crocus cancellatus subsp. damascenus (Herb.) B. Mathew Stigmas and Their Anticarcinogenic Effect on Breast Cancer Cells Raheleh Shakeri, Bahram Savari, Mahsa Naghavi Sheikholeslami, Tayebeh Radjabian, Jalal Khorshidi, Maliheh Safavi (2022)
Changes of Essential Oil Compositions and Biological Activities of Different Phenological Stage and Part of Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss Alireza Shayganfar, Hasan Moumivand, Jalal Khorshidi, Ghasem Esmaeili, Hossein Khosravi (2022)
ارزیابی تحمل کم آبی تعدادی از مرزه های بومی ایران با استفاده از شاخص های تحمل تنش سید عبدالله جعفری، جلال خورشیدی، محمدرضا مرشدلو، فرحناز هوشیدری (1400)
Cytotoxic and Antioxidant Activities of Crocus pallasii subsp. haussknechtiiCorms Extracts Compared with Crocus sativus Raheleh Shakeri, Jalal Khorshidi, Tayebeh Radjabian, Ali Lashkari, Maliheh Safavi (2019)
Chemical Composition of the Essential Oil of Thymus fedtschenkoi Growing Wild in Iran Jalal Khorshidi, Mousa Rasouli, Ali Reza Rustaiee, Behrooz Mohammadparast (2014)
Essential Oil Composition of Thymus daenensis Celak. During its Phenological Cycle Ali Reza Rustaiee, Jalal Khorshidi, Mohammad Fakhr Tabatabaei, Reza Omidbaigi, Fatemeh Sefidkon (2010)
Effect of Densities of Planting on Yield and Essential Oil Components of Fennel (Foeniculum vulgare Mill Var. Soroksary) Jalal Khorshidi, Mohammad Fakhr Tabatabaei, Reza Omidbaigi, Fatemeh Sefidkon (2009)
Moisture-Dependent Physical and Mechanical Properties of Cumin (Cuminum cyminum L.) Seed Kaveh Mollazade, Hojat Ahmadi, Jalal Khorshidi, Ali Rajabipour, Seyed Saeid Mohtasebe (2009)
Moisture-Dependent Physical and Mechanical Properties of Cumin (Cuminum cyminum L.) Seed Kaveh Mollazade, Hojat Ahmadi, Jalal Khorshidi, Ali Rajabipour, seyed saeid Mohtasebi (2009)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی جوانه زنی ناهمزیست بذر و تشکیل پروتوکورم در ثعلب Ophrys straussii تحت شرایط درون شیشه ای کلثوم احمدزاده، علی اکبر مظفری، یاور وفائی، جلال خورشیدی (1400)
بهینه سازی جوانه زنی بذر و تشکیل گیاهچه ثعلب گونه Orchis anatolica در شرایط درون شیشه ای فروزان ولدی، جلال خورشیدی، علی اکبر مظفری، یاور وفائی (1400)
تأثیر نیترات پتاسیم و فسفات نیترات آمونیوم بر خصوصیات فیتوشیمیایی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) سیده فاطمه خادمی دوزخدره، جلال خورشیدی، محمدرضا مرشدلو (1400)
ثعلب های خاکرُست ایران: جوانه زنی غیرهمزیست درون شیشه ای پیش نیازی برای حفاظت ژنتیکی یاور وفائی، مژگان فتاحی، فرزاد نظری، علی اکبر مظفری، جلال خورشیدی (1398)
ریشه زایی قلمه های نسترن وحشی (Rosa canina L.) تحت تاثیر نوع قلمه و تیمار هورمونی جلال خورشیدی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی (1397)
میزان موفقیت روش های مختلف ازدیاد گیاه دارویی گل اروانه ی اورامانی (Hymenocrater longiflorus Benth.) جلال خورشیدی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی، حسین معروفی (1397)
تاثیر اسانس گیاه رزماری در مهار آنتراکنوز توت فرنگی سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جواد ناظمی رفیع، جلال خورشیدی (1396)
تاثیر اسانس گیاهی اسطوخودوس در مهار آنتراکنوز توت فرنگی سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جواد ناظمی رفیع، جلال خورشیدی (1396)
دستاوردهای اولیه روش های تکثیر گیاه دارویی مرزه اورامانی (Satureja avromanica Maroofi) جلال خورشیدی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی (1396)
USING PLANT ESSENTIAL OILS AGAINST STRAWBERRY ANTHRACNOSE DISEASE hosaini somayeh, Jahanshir Amini, Javad Nazemi rafi', Jalal Khorshidi (2017)
روش استخراج اساوس گیاهان دارویی و معطر به کمک مایکروویو بهمن ساعدپناه، ناصر بهروزی خزاعی، جلال خورشیدی (1395)
مقایسه ترکیبات اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) و فچنکویی (T. fedtschenkoi) در مرحله گلدهی جلال خورشیدی، علیرضا روستایی، محمد فخر طباطبایی، رضا امیدبیگی، فاطمه سفیدکن (1388)
تاثیر اقلیم و زمان برداشت بر کمیت اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) جلال خورشیدی، علیرضا روستایی، محمد فخر طباطبایی، رضا امیدبیگی (1388)
تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن دنایی در مراحل مختلف رشد (Thymus daenensis Celak.) جلال خورشیدی، علیرضا روستایی، محمد فخر طباطبایی، رضا امیدبیگی، فاطمه سفیدکن (1388)
بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) در مرحله گلدهی جلال خورشیدی، علیرضا روستایی، محمد فخر طباطبایی، رضا امیدبیگی، فاطمه سفیدکن (1388)
تاثیر تراکم کاشت روی عملکرد و اجزای تشکیل دهنده اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill Var. Soroksary) جلال خورشیدی، محمد فخر طباطبایی، رضا امیدبیگی، فاطمه سفیدکن (1388)
ارزیابی اسیدهای چرب و مواد فنولیکی بذر گیاه دارویی کلوس کرامت الله سعیدی، جلال خورشیدی، احمد نوش کام، رضا امیدبیگی (1387)
تأثیر سطوح مختلف شوری بر روی شاخصه های جوانه زنی پنج رقم گلرنگ بهاره احمد نوش کام، جلال خورشیدی، کرامت الله سعیدی (1387)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های سماق شمال غرب ایران میثم ولی نژاد، محمدرضا مرشدلو، جلال خورشیدی (1402)
آنالیز متابولیک غیر هدفمند و فعالیت مهاری آلفا-گلوکزیدازی کلاله زعفران جوقاسم تابان ابراهیم عبدالقادر، محمدعلی زارعی، راحله شاکری، جلال خورشیدی، مهسا نقوی شیخ الاسلامی (1402)
بهینه سازی تکثیر گونه های ارکید Comperia comperiana و Ophrys straussii از طریق بذر در شرایط درون و برون شیشه ای کلثوم احمدزاده، علی اکبر مظفری، جلال خورشیدی، یاور وفائی (1401)
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف پونه (Mentha longifolia L.) کوسره ت حمه مصطفی، یاور وفائی، جلال خورشیدی، آزاد رستگار، محمدرضا مرشدلو (1400)
ارزیابی فیتوشیمیایی عصاره الکلی برگ و غده چهار گونه ارکید خاکزی ایران شجاع صادقیان، یاور وفائی، دارا دستان، جلال خورشیدی (1400)
مقایسه ی عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی تعدادی از گونه-های مرزه بومی ایران تحت شرایط آبی و دیم سید عبدالله جعفری، جلال خورشیدی، فرحناز هوشیدری، محمدرضا مرشدلو (1400)
تأثیر کوددهی، زمان برداشت و خشک کردن بر عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی رزماری سیده فاطمه خادمی، جلال خورشیدی، محمدرضا مرشدلو (1398)
اثرات ضد قارچی تعدادی از اسانس های گیاهی روی عامل بیماری آنتراکنوز توت فرنگی سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جلال خورشیدی، جواد ناظمی رفیع (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعه طراحی باغ موزه گیاهان دارویی در سطح 10000 مترمربع جلال خورشیدی، کیانوش اسکندری، علی اکبر مظفری (1402)
تهیه پروتکل تولید سه گونه از گیاهان بومی و اندمیک پرمصرف در طب سنتی و صنعت گیاهان دارویی استان کردستان تیمور جوادی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، حسین معروفی، جلال خورشیدی (1401)
تکثیر انبوه ارکید های دارویی ایران با روش کشت بافت، شناسایی ترکیبات دارویی مهم و ژن های مربوطه و خشک کردن و ارزیابی کیفی پودر ثعلب یاور وفائی، فرزاد نظری، علی اکبر مظفری، جلال خورشیدی، فردین تمجیدی، حسین معروفی، دارا دستان (1400)

علایق پژوهشی

 • مطالعه تاثیر متابولیت های ثانویه بر موجودات (انسان، دام , طیور، قارچ، ویروس، باکتری و...)
 • تولید و فرآوری اولیه گیاهان دارویی و معطر
 • تاثیر تنش های غیر زنده بر رشد و عملکرد کمی و کیفی متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی و معطر
بیشتر

دانشجویان

 • کوسره ت حمه مصطفی
  نام: کوسره ت حمه مصطفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی
  پایان نامه: ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف پونه (Mentha longifolia L.)
 • فاطمه خادمی
  نام: فاطمه خادمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی باغبانی
  پایان نامه: تأثیر کوددهی، زمان برداشت و خشک کردن بر عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی رزماری
 • عارف خوش رفتار
  نام: عارف خوش رفتار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی باغبانی
  پایان نامه: ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) جمع آوری شده از استان های کردستان و کرمانشاه
 • فاطمه باباخانی
  نام: فاطمه باباخانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی باغبانی
  پایان نامه: تاثیر خشک کردن، نوع بسته بندی و مدت انبارداری، بر ویژگی های فیتوشیمایی اسطوخودوس(Lavandula angustifolia L.)، رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.) و شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L.)
 • عبدالله جعفری
  نام: عبدالله جعفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی باغبانی
  پایان نامه: مقایسه ی عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی تعدادی ازگونه های مرزه بومی ایران تحت شرایط آبی و دیم
 • شادی مرادی
  نام: شادی مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی باغبانی
  پایان نامه: مقایسه ی عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی رازیانه بومی و اصلاح شده تحت تأثیر محلول پاشی کلات های آهن و روی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مشاور انجمن علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی (1398 - 1399)
 • مدیر مرکز پژوهشی گیاهان دارویی، دانشگاه کردستان (1397 - 1399)
 • دبیر اجرایی نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی (1396 - 1397)
بیشتر

گالری تصاویر

زالزالک (گیوژ)، مقوی قلب و معده گیاه مرزه اورامانی- مفید در درمان دردهای عصبی، کاهش چربی خون، کاهش وزن، تسکین درد دندان آویشن دنایی (گیاه دارویی با درصد اسانس بالا و غنی از تیمول) نسترن وحشی (شیلان)- منبع غنی از ویتامین C گل اروانه ی اورامانی (سووره هه لاله)- ضد التهاب و مفید در درمان بیماری های پوستی، ضد آلرژی غذاداروهای بهاری غذاداروهای بهاری چای کوهی یا چای چوپان (گوله که وه)- آرامبخش و مفید در درمان سنگ کلیه