1403/01/31
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بانکداری خرد و عوامل بازاریابی موثر بر آن (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر سنندج) سید محمد موسوی جد، خبات نسائی، سید محمد رضا موحد (1401)
اشتغال پایدار شهرهای مرزی؛ تحلیل علل و پیامدهای کولبری در شهر بانه حیدر محمدی، سید محمد موسوی جد، یسری صالحی، سمانه سلماسی (1400)
تحلیلی بر نقش زیرساخت های گردشگری پزشکی بر تصویر مقصد مطالعه موردی: استان مرزی کردستان حیدر محمدی، سید محمد موسوی جد، پرویز آقائی، جوان احمد عزیز (1400)
تحلیلی بر رفتار سبز مصرف کنندگان در رستورانهای منتخب شهر تهران حیدر محمدی، سید محمد موسوی جد، شبنم صالحی، سارا ساعدی (1400)
Analysis of Personal Branding Tactics Strategies in Athletes' Professional Success Sayed Mohammad Moosavi Jad, Reza Shafei, ٍElham Emami (2021)
رابطه اخلاق حرفه ای با آنومی اجتماعی(اهمال کاری) در میان کارکنان سید محمد موسوی جد، حامد آئینی، حیدر محمدی، غزاله ژاله رفعتی (1399)
انگلیسی Sayed Mohammad Moosavi Jad, sahar geravandi, Mohammad Javad Mohammadi, Rashin Alizadeh, Mohammad Sarvarian, Hafez Mohammadi, Ali SoleimaniNejad, Alireza Mazraehkar, Azimeh Karimyan, Mohammad Mahboubi, Aliasghar Valipour, Mahboobeh Momtazan, AhmadReza Yari, Abolhasan Afkar, Babak Rastegarimehr (2017)
خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی دلارام یونسی، سعید سعیدا، سید محمد موسوی جد، افشین قاسمی (1394)
رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان سایت اداری سنندج) خلیل زندی، سید محمد موسوی جد، حامد سیف پناهی، آرمان راستاد (1394)
نقش رهبری اخلاقی در توانمندسازی روان شناختی پرستاران سید محمد موسوی جد، سیروس قنبری، خلیل زندی، بیتا رفیعی زاد، حامد سیف پناهی، مریم نورالدینی (1393)
بررسی میزان اثر ویژگی های سنتی و مجازی بر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی سید محمد موسوی جد، سعید اسدی، سیدا پوران شیروانی (1393)
بهبود بهره وری مدیران در بخش دولتی حسن بودلایی، علیرضا قزل، داور فیروز، سید محمد موسوی جد (1392)
تحلیل روابط رهبری توزیعی ، خوش بینی تحصیلی ، توانمند سازی روان شناختی معلمان سیروس قنبری، خلیل زندی، سید محمد موسوی جد، حامد سیف پناهی (1392)
CULTURE, EMPLOYEE WORK RESULT AND PERFORMANCE: ANALYSIS OF IRANIAN SOFTWARE FIRMS Fakhraddin Maroofi, Jamal Mohammadi, Sayed Mohammad Moosavi Jad (2012)
ایجاد کارکردی برای منابع انسانی راهبردی : تحول مستمر سید محمد اعرابی، سید محمد موسوی جد (1385)
Teaching and reserch productivity in Tarbiat Modarres University Sayed Mohammad Moosavi Jad, Seyed moazam mortazavy (2002)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
نقش مؤلفه های برند سازی شخصی بر توسعه شغلی سید محمد موسوی جد، رضا شافعی، الهام امامی (1399)
سنجش قابلیت بازاریابی الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط سید محمد موسوی جد، آرمان احمدی زاد، آزاده امتی، اعظم رستمی جو (1399)
تأثیر فرهنگ سازمانی و شبکه های اجتماعی بر رفتارهای کارآفرینانه حیدر محمدی، سید محمد موسوی جد، آرمان احمدی زاد (1397)
بررسی رابطه انعطاف پذیری منابع انسانی و خلق ارزش در سازمان سید محمد موسوی جد، جلیل غفوری، حیدر محمدی، جوان احمد عزیز، غزاله ژاله رفعتی (1397)
بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر بهای تمام شده خدمات سازمان حج و زیارت سید محمد موسوی جد، علیرضا خسروی، حیدر محمدی، شبنم صالحی (1397)
بررسی رابطه بین تفویض اختیار با سبکهای رهبری در سازمان حج و زیارت سید محمد موسوی جد، هیوا شاه محمد نژاد، حیدر محمدی، شبنم صالحی (1397)
سنجش عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در نظام توزیع و بازاریابی صنایع کوچک و متوسط سید محمد موسوی جد، آرمان احمدی زاد، آزاده امتی، اعظم رستمی جو (1397)
رابطه مسئولیت اجتماعی سازمان و بازاریابی داخلی با تعهد سازمانی و تمایل به ترک کار سید محمد موسوی جد، آرمان احمدی زاد، الهام صفاری پور، خسرو اکبری، محمد حسین ذنوبی (1397)
الگوی سنجش بازارگرایی در صنایع کوچک و متوسط سید محمد موسوی جد، آرمان احمدی زاد، اعظم رستمی جو، آزاده امتی (1396)
توسعه پایدار و شاخص های توسعه پایدار حیدر محمدی، غزاله ژاله رفعتی، سید محمد موسوی جد، خدیجه کریمی (1396)
کارآفرینی مدیریت استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک حیدر محمدی، فخرالدین معروفی نقدهی، سید محمد موسوی جد، خدیجه کریمی (1396)
طراحی و تبیین الگویی به منظور سنجش فناوری گرایی شرکتها در صنایع کوچک و متوسط سید محمد موسوی جد، آرمان احمدی زاد، اعظم رستمی جو، آزاده امتی (1396)
تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر نگرش های کارکنان نسبت به شغل سید محمد موسوی جد، ثریا قاضی، رضا شافعی (1396)
تأثیر ریسک بر رضایت مشتریان در تمایل آنها به پذیرش کالاهای لوکس سید محمد موسوی جد، محمد سروریان، فخرالدین معروفی نقدهی (1396)
فراموشی سازمانی و مدیریت دانش سید محمد موسوی جد، مصطفی باغبانیان، کژال احمدی (1393)
ُStudy effective fheld factors on the sttlement of customer Relationship MANAGEMENT (CRM) in the insurance industrial TAHMORES bOSTANI aMMLESHI, OMID FARAMARZI, HOSEIN FIROZI, Sayed Mohammad Moosavi Jad, Fatemeh Sohrabi (2014)
اندازه گیری بهره وری آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها( بررسی موردی یک دانشگاه) سید محمد موسوی جد، سید معظم مرتضوی، تهمینه دادخواه تهرانی (1387)
سخنرانی
نقد فیلم عصر جدید تیلوریسم سید محمد موسوی جد (1398)
جنگ نرم سید محمد موسوی جد (1398)
تحلیل مراوده ای در سازمان سید محمد موسوی جد (1394)
تحلیل مراوده ای در سازمان سید محمد موسوی جد (1394)
مهارتهای ارتباطی در سازمان سید محمد موسوی جد (1393)
کتاب
بازاریابی صنعتی سید محمد موسوی جد، بهاره بابائی (1396)
روانشناسی کسب و کار سید محمد موسوی جد، افشین قاسمی، زکیه سالمی (1394)
پایان نامه
رتبه بندی موانع ایجاد سازمان های یادگیرنده با رویکرد تصمیم گیری مهدی عزیزی، فرهاد وفایی، سید محمد موسوی جد (1399)
اثر بازاریابی توصیهای بر میزان مقاومت مصرفکننده در برابر جایگزینی برند کالای تند مصرف فرشته احمدی، رضا شافعی، فرهاد وفایی، سید محمد موسوی جد، خبات نسائی (1399)
تأثیر تبلیغات از راه گوشی های هوشمند بر قصد خرید مصرف کنندگان هادی امانی، سید محمد موسوی جد، آرمان احمدی زاد (1398)
بررسی اثر بازارگرایی نیروی فروش بر خلاقیت، پیاده سازی نوآوری و عملکرد آن سید آرمان راستاد، فخرالدین معروفی نقدهی، سید محمد موسوی جد (1396)
اثر گذاری خصوصیات نیروش فروش بر روابط خریدار و فروشنده مصطفی امرایی، رضا شافعی، سید محمد موسوی جد (1396)
بررسی تاثیر اعتماد و رضایت مشتریان بر قصد خرید انلاین فاطمه اسدی، فخرالدین معروفی نقدهی، سید محمد موسوی جد (1395)
بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند مشتریان گوشیهای تلفن همراه سعید علیمردانی، پرویز کفچه، سید محمد موسوی جد (1395)
بررسی رابطه بازارگرایی و کیفیت خدمات بانک تجارت شهر تهران نسیم نریمانی، سید محمد موسوی جد، رضا شافعی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت رفتار سازمانی
  • مدیریت اسلامی
بیشتر