1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه انعطاف پذیری منابع انسانی و خلق ارزش در سازمان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
انعطاف پذیری، انعطاف پذیری منابع انسانی، خلق ارزش
سال 1397
پژوهشگران سید محمد موسوی جد ، جلیل غفوری ، حیدر محمدی ، جوان احمد عزیز ، غزاله ژاله رفعتی

چکیده

انعطاف پذیری منابع انسانی یکی از مهمترین جنبه های انعطاف پذیری سازمانی است و بر سازگاری خصوصیات کارکنان ( نظیر دانش، مهارتها و رفتارها) با شرایط محیطی در حال تغییر متمرکز شده است. کارکنان در سازمان، منابع کمیاب هستند و در صورتی که مهارتهای و قابلیت های متنوع را داشته باشند به سازمان در کسب مزیت رقابتی و در نهایت خلق ارزش کمک موثری می کنند. در این پژوهش نیز به بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری منابع انسانی و خلق ارزش در سازمان تامین اجتماعی پرداخته ایم. پژوهش حاضر به لحاظ موضوع پیمایشی و از نوع پژوهشهای توصیفی-همبستگی و از دید هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان سازمان بیمه تامین اجتماعی شهرستان سنندج را شامل می شود که تعداد آنها 202 نفر می باشد. چون جامعه این پژوهش محدود است با توجه به فرمول کوکران نمونه آماری این پژوهش 133 نفر است. و چون که این پژوهش کاربردی می باشد برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گرفته ایم و برای تحلیل داده ها از روش های آمار تحلیلی شامل ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین نوع و درجه رابطه بین متغییر وابسته و مستقل از آنالیز رگرسیون چندگانه استفاده شده است و نتایج پژوهش نیز حاکی از آن بود که بین انعطاف پذیری منابع انسانی و خلق ارزش در سازمان تامین اجتماعی رابله معناداری وجود دارد.