1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر گذاری خصوصیات نیروش فروش بر روابط خریدار و فروشنده
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نیروی فروش، روابط خریدار و فروشنده، گرایش به نواوری، گرایش بلندمدت خریدار، فرصت طلبی خریدار
سال 1396
پژوهشگران مصطفی امرایی(دانشجو)، رضا شافعی(استاد راهنما)، سید محمد موسوی جد(استاد مشاور)

چکیده

این تحقیق قصد دارد تا تاثیر ویژگی های فروشنده را بر رفتار خریدار در روابط خریدار- فروشنره بررسی کند. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش 388 شرکت فعال در صنعت پوشاک شهر تهران می باشد. نتیج نشان داد که شاخص ها دارای برازش مطلوب هستند و نشان دهنده تایید مدل می باشند. همچنین می توان گفت که تعهد سازمانی فروشنده بر ارزش همکاری ایجاد شده 25% و ارزش همکاری ایجاد شده برگرایش بلند مدت خریدار 54% اثرگذار است.