1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر ملاحظات اخلاقی بازاریابی بر وفاداری به برند با نقش میانجی کیفیت رابطه مصرف کننده - برند و کیفیت محصول ادراک شده (مورد مطالعه: شرکت های مواد غذایی اقلیم کردستان عراق)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ملاحظات اخلاقی، وفاداری برند، کیفیت رابطه، محصول ادارک شده
سال 1400
پژوهشگران محمد عبدالله محمد امین(دانشجو)، آرمان احمدی زاد(استاد راهنما)، سید محمد موسوی جد(استاد راهنما)، عباس فریدافشار(استاد مشاور)، مرتضی اصغرنیا(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ملاحظات اخلاقی بازاریابی بر وفاداری به برند با نقش میانجی کیفیت رابطه مصرف کننده - برند و کیفیت محصول ادراک شده در چهار شرکت مواد غذایی کردستان عراق است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر راهبرد جزو پژوهشات کمی است. با توجه به بررسی رابطه دو متغیر، پژوهش را می توان جزو پژوهشات همبستگی دسته بندی نمود. با توجه به نحوه جمع آوری داده ها پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر جامعه آماری این پژوهش را مشتریان برندهای مواد غذایی شرکت های دیار سلیمانیه، ئالای سلیمانه، شرکت خالقی و گارگه کاشو در سال 2021 تشکیل می دهند ابزار نمونه برداری پرسشنامه استاندارد است که بعد از انجام روایی صوری با کمک اساتید محترم دانشکده، به کمک نرم افزار اسمارت پی آل اس روایی سازه آن مورد تائید قرار گرفت. پایایی به کمک آلفای کورنباخ محاسبه و تائید شد. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از مدل ساختاری استفاده شد. از روش نمونه گیری ساده غیر احتمالی استفاده شده است. یافته های پژوهش تائید کننده رابطه معنی دار و تأثیرگذاری ملاحظات اخلاقی بازاریابی بر وفاداری به برند است و با توجه به مقادیر آماره تی به دست آمده برای هر کدام از شرکت ها، می توان نتیجه گرفت که رابطه ی تعدیل گری برای شرکت ها وجود دارد و ملاحظات اخلاقی بازاریابی شرکت بر وفاداری به برند با نقش میانجی کیفیت رابطه مصرف کننده / برند و کیفیت محصول ادراک شده تأثیر معنی دار و مثبتی دارد و هرچه شرکت در بازاریابی بیشتر به ملاحظات اخلاقی توجه کند، میزان وفاداری مشتریان به برند او افزایش می یابد.