1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فراموشی سازمانی و مدیریت دانش
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
فراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند ،فراموشی سازمانی تصادفی ، مدیریت دانش
سال 1393
پژوهشگران سید محمد موسوی جد ، مصطفی باغبانیان ، کژال احمدی

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین فراموشی سازمانی و مدیریت دانش بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ شیوه گرد آوری داده ها ، توصیفی از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت مخابرات استان کردستان که نمونه ای به حجم 210 نفر از آنها به صورت نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم نمونه گیری جامعه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت . ابزار گرد آوری داده ها ، پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چوی (2009) بر اساس مدل نیومن و کنارد و نیز پرسشنامه محقق ساخته فراموشی سازمانی بر اساس مدل هولان و فیلیپس (2004) تدوین و مورد استفاده قرار گرفت که پایایی پرسشنامه ها به روس آلفای کرونباخ برای دو متغییر فراموشی سازمانی و مدیریت دانش به ترتیب 853/. و 889/. به دست آمد . روایی آن نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا و اعتبار سازه از روش تحلیل همبستگی پیرسون ، برازش رگرسیون و برازش مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی ، مورد سنجش قرار گرفت . در نهایت ، نتایج نشان داد که بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.