1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه قرارداد روانی با تعهد شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج( بررسی نسل هزاره و تاثیر نسلهای مختلف)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
قرارداد روانی، تعهد شغلی، افکار مسئولین، تعهدات مسئولین، عمل به وعده های مسئولین.
سال 1394
پژوهشگران بهنام حشمتی ، سید محمد موسوی جد

چکیده

پژوهش پیش رو، ذیل مفاهیم رفتار سازمانی و با هدف بررسی رابطه بین تحقق قرارداد روانی و تعهد شغلی کارمندان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اجرا شده است. به این منظور کلیه کارکنان این دانشگاه به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرارگرفته اند. این مطالعه از دید روش از پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی، از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی، از نگرش زمانی مقطعی – عرضی است. برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش از پرسشنامه های قرارداد روانی روسو (1989،2000) شامل 9 سؤال و تعهد شغلی ویلی و همکارانش (2010) شامل 12 سؤال استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کورنباخ برای قرارداد روانی 953/0 و تعهد شغلی 872/0 محاسبه گردید. یافته های نهایی در نرم افزار spss حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین قرارداد روانی و ابعاد آن (افکار مسئولین، تعهدات مسئولین و عمل به وعده های مسئولین) با تعهد شغلی کارمندان دانشگاه آزاد واحد سنندج است. در تحلیل نتایج رگرسیون چندگانه متغیر تعهدات مسئولین در میان سایر ابعاد متغیر قرارداد روانی بیشترین تأثیرگذاری را بر تعهد شغلی کارمندان داشته است.