1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال مستقر در پارک علم و فناوری استان کردستان)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
چابکی سازمانی، مدیریت دانش، گرایش کارآفرینانه، پارک علم و فناوری
سال 1402
پژوهشگران محمدعلی امیری(دانشجو)، سید محمد موسوی جد(استاد راهنما)، زینب آئینی(استاد مشاور)

چکیده

امروزه عواملی مانند تغییرات محیطی، جهانی شدن بازارها و تحولات تکنولوژیکی باعث پیچیده‌تر شدن فضای کسب و کارها شده‌اند و سازمان‌ها جهت باقی ماندن در چرخه رقابت، همواره باید خود را با این تغییرات وفق دهند. یک استراتژی برای مدیریت این تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی، چابکی سازمانی است. چابکی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرصت‌های ایجاد شده را به‌سرعت شناسایی کرده و از آن بهره ببرند. یکی از ویژگی‌های اساسی سازمان‌های چابک، دانش‌محور بودن آن‌هاست. مدیریت کارآمد دانش، موجب گسترش تبادل اطلاعات میان کارکنان، آفرینش ایده‌های خلاقانه، توسعه نوآوری و تقویت گرایش به کارآفرینی شده و از این طریق زمینه دستیابی سازمان به چابکی را فراهم می‌کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت‌های فعال مستقر در پارک علم و فناوری استان کردستان می‌باشد. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و به‌لحاظ گردآوری داده‌ها پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های فعال در پارک علم و فناوری استان کردستان به تعداد 62 شرکت و روش نمونه‌گیری نیز به‌صورت در دسترس می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، پرسش‌نامه استاندارد مبتنی بر طیف لیکرت بوده و از 155 پرسش‌نامه توزیع شده میان مدیران و کارشناسان شرکت‌ها، 143 پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. روایی پرسش‌نامه از طریق روایی واگرا و همگرا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار SmartPLS3 و جهت انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزار SPSS26 استفاده شده‌است. آزمون‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش، پس از تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها انتخاب شده‌است؛ به‌طوری که برای داده‌های با توزیع نرمال، آزمون‌های پارامتریک و برای داده‌های با توزیع غیر نرمال، از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده می‌شود. نتایج تحقیق بیانگر تایید هر چهار فرضیه تحقیق می‌باشد. به این صورت که مدیریت دانش بر چابکی سازمانی، مدیریت دانش بر گرایش کارآفرینانه و گرایش کارآفرینانه بر چابکی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت‌های فعال مستقر در پارک علم و فناوری استان کردستان، تأثیر مثبت و معنادار دارد.