1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر بهای تمام شده خدمات سازمان حج و زیارت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
چابکی سازمانی، ابعاد چابکی سازمانی، بهای تمام شده خدمات، سازمان حج و زیارت
سال 1397
پژوهشگران سید محمد موسوی جد ، علیرضا خسروی ، حیدر محمدی ، شبنم صالحی

چکیده

امروزه سازمانها ناگزیر به چابکی در فعالیت هستند تا نه تنها پاسخگوی تغییرات موجود باشند بلکه با آرایش بندی مناسب قادر به کسب مزایای رقابتی نیز باشند. سازمان حج و زیارت نیز مستثنی از این قضیه نسیت. این پژوهش از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. در این پژوهش جامعه مورد بررسی شامل کارکنان و مدیران سازمان حج و زیارت که تعداد آنها 275 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. این فرمول حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش 161 نفر می باشد که به روش نمونه گیری طبقه بندی با الگوی تصادفی ساده از بین دفاتر حج و زیارت استانهای کشور انتخاب شده اند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها و تحلیل اهداف پژوهش از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد در سازمان حج و زیارت هیچ کدام از ابعاد سرعت، شایستگی و قدرت پاسخگویی از مفهوم چابکی سازمان در بهای تمام شده خدمات سازمان حج و زیارت بطور معنادار موثرنیست و فقط قابلیت انعطاف پذیری اثر معناداری در بهای تمام شده خدمات سازمان حج و زیارت دارد. لذا می توان چنین استباط کرد که انعطاف پذیری بطور مستقیم و با شدت نسبتا رو به بالا در بهای تمام شده خدمات تاثیر گذار است.