1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین تفویض اختیار با سبکهای رهبری در سازمان حج و زیارت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
رهبری، سبکهای رهبری اصیل، توانمند سازی کارکنان
سال 1397
پژوهشگران سید محمد موسوی جد ، هیوا شاه محمد نژاد ، حیدر محمدی ، شبنم صالحی

چکیده

نیروی انسانی ماهر و کاآزموده ، با ارزش ترین ثروت هر کشور و یکی از مهم ترین شاخص های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر است که سازمان حج و زیارت هم از این قاعده مستثی نیست. مدیران و کارکنان هر دو از مزایای توانمند سازی منتفع خواهند شد. توانمند سازی با پرورش احساس کفایت نفس و با به وجود آوردن آزادی عمل برای کارکنان این فرصت را به وجود خواهد آورد تا توانایی ها و مهارت ها بهبود و موجبات اثر بخشی سازمان فراهم گردد. از سوی دیگر توانمند سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عکس العمل سریع تر و مناسب تر نشان دهند. جامعه آماری مورد بررسی شامل کارکنان و مدیران سازمان حج و زیارت که تعداد آنها 275 نفر می باشد. برای نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده شده است. در این پژ وهش رابطه سبک رهبری و ابعاد توانمند سازی کارکنان با بهره گیری از نرم افزار spss مورد بررسی فرار گرفته و نتایج پژوهش حاکی از اثر گذاری ابعاد توانمند سازی کارکنان بر سبک رهبری اصیل می باشد.