1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بروز رفتارهای کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر سنندج
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
رفتارهای کارآفرینانه شبکه های اجتماعی کسب و کارهای کوچک و متوسط
سال 1399
مجله كارافن
شناسه DOI
پژوهشگران حیدر محمدی ، سید محمد موسوی جد ، آرمان احمدی زاد

چکیده

رفتارهای کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط، تلاشی برای نوآوری در سازمان و تغییر وضعیت موجود است. شبکه های اجتماعی به عنوان یک تغییر محیطی محسوب می شود که در کسب و کارهای کوچک و متوسط می تواند تأثیراتی را بر رفتارهای کارآفرینانه داشته باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر سنندج تشکیل می دهند که اسامی شرکت های کوچک و متوسط به تعداد 120 شرکت توسط شرکت شرکهای صنعتی سنندج اعلام شد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 92 نفر از صاحبان این صنایع کوچک و متوسط به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد. داده ﻫﺎی گردآوری شده ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS در دو حوزه توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و ﺗﺤﻠﻴﻞ قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که شبکه های اجتماعی بر رفتارهای کارآفرینانه تأثیر گذار می باشد و از نظر مدیران این کسب و کارها در میان ابعاد شبکه های اجتماعی بیش ترین تأثیر بر رفتارهای کارآفرینانه به ترتیب مربوط به تنوع و گستردگی و اطلاع رسانی و اعتماد می باشد.